Loading...
×

Издвојене вести

Методичко-инструктивни приручник за наставнике – Српски као страни језик

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/metodicko-instruktivni-prirucnik-za-nastavnike-srpski-kao-strani-jezik/

Методичко-инструктивни приручник за наставнике – Српски као страни језик проистиче из потреба наставне праксе и, у недостатку уџбеника за овај предмет, служи њеном унапређењу.

Ове потребе су, по својој природи, садржајне и педагошке, па се у њему налазе одговарајуће смернице које процес учења српског као страног језика воде ка испуњењу његове основне улоге – ка развијању комуникативне компетенције ученика, укључујући граматичку, социолингвистичку, стратегијску и дискурсну компетенцију.

Приручник се састоји из два дела. Први део се обраћа начелним законитостима и одликама српског као страног језика, а у другом делу су дати оперативни и организациони модели наставе. Садржаји, обухваћени овим штивом, могу се прилагођавати најразноврснијим активностима, а постављени су тако да одговарају и образовном и непосредном животном контексту. Истовремено, понуђене методске сугестије, могу се применити и у настави других предмета, у мери у којој то дозвољава њихова образовна природа. Сходно наведеном, општа намена датог приручника јесте пружање инструктивно-методичке подршке наставницима – у креирању и подстицању позитивне емоционалне атмосфере за учење и у снижавању афективног филтера који може бити препрека у учењу другог језика, у ефикаснијем развијању комуникативних и академских способности, знања и вештина, неопходних за лични и професионални развој ученика те у унапређивању интеркултурне компетенције

Модели који се налазе у Приручнику, могу послужити и као идеје за осмишљавање оригиналних примера добре праксе који омогућавају да се граматичке и лексичке структуре уче на природан начин у ситуативним комплексима, подстичу ученике свих узраста да активно учествују у њима и да пасивно знање српског језика активирају, ослобођени страха од грешака и анксиозности. Очекује се да пажљивим планирањем и реализацијом процеса наставе и учења, ученици развијају све четири језичке активности истовремено (слушање, читање, писање и говор) које им осигуравају комуникацију у свакодневним ситуацијама у различитим областима приватног и друштвеног живота, употребу српског језика у образовне сврхе, упознавање елемената српске културе, као и развијање интересовања за даље учење српског језика у (за њих) страном животном окружењу.

Најава обуке за наставнике Социологије и Социологије с правима грађана у Зрењанину и Ужицу

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/najava-obuke-za-nastavnike-sociologije-i-sociologije-s-pravima-gradjana-u-zrenjaninu-i-uzicu/

Током 2023. године настављено је са реализацијом обуке „Допринос наставе и учења социологије у развоју ученичких компетенција за одговорно учешће у демократском друштву”, намењене наставницима Социологије и Социологије с правима грађана. Обуку која је увршћена на министрову листу програма од јавног интереса остварује Завод за унапређивање образовања и васпитања у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а у Србији. Траје два дана (16 сати стручног усавршавања) и бесплатна је за учеснике. Ове године већ је успешно реализована у Крагујевцу, Сомбору, Нишу, Лесковцу, Ваљеву и Краљеву.

Наставници са територије школске управе Зрењанин имају прилику да буду полазници ове обуке 21. и 22. октобра (Зрењанинска гимназија), а са територије школских управа Ужице и Чачак 4. и 5. новембра (Ужичка гимназија).

На адресе школа послато је упутство за пријављивање на обуку, а за сва питања контакт особа у Заводу је Александар Маринковић (aleksandar.marinkovic@zuov.gov.rs).

ФОТОГРАФИЈЕ СА ОДРЖАНИХ ОБУКА

Педагошки асистенти – Шта је ново

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/pedagoski-asistenti-sta-je-novo/

Сектор за специфична питања предшколског, основног и средњег образовања Завода за унапређивање образовања и васпитања је у децембру 2022 године, у сарадњи са представницима Министарства, Универзитета, као и запослених у школама за ученике са сметњама и инвалидитетом креирао обуку за ПЕДАГОШКЕ АСИСТЕНТЕ.

У складу са нормативом, обука је намењена запосленима у образовању са стеченим  одговарајућим високим образовањем на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то дефектолозима, наставницима  друштвено-хуманистичке групе предмета и стручним сарадницима – педагозима, психолозима, андрагозима или логопедима. Основна идеја била је да педагошки асистент пружа помоћ и додатну подршку групи деце и ученика у предшколској установи и основној и средњој школи, у складу са њиховим потребама као и помоћ запосленима у циљу унапређивања њиховог рада.

Трајање обуке је шест недеља, реализује се онлајн, и бесплатна је за полазнике. Актуелно, у току је трећи циклус са 180 полазника, у прва два, обуку је до сада завршило 240 полазника.

Осим поменуте, припремљене су и:

 • Обука педагошких асистената за подршку деци и ученицима који користе Брајево писмо
 • Обука педагошких асистената за почетну комуникацију на Знаковном језику.

Наведене обуке намењене су педагошким асистентима који су похађали основну обуку за педагошке асистенте, али и свим запосленим у образовању којима ће познавање знаковног језика/Брајевог писма помоћи да унапреде рад са ученицима који користе ове комуникативне моделе. Реализују се онлајн, трају по три недеље и бесплатне су за полазнике.

СВЕ обуке су акредитоване решењем министра као обуке од јавног интереса, а одвијају се на платформи за учење на даљину ЗУОВЕду.

Унапређивање менторске праксе – осврт на досадашњи рад и позив на предстојеће обуке

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/unapredjivanje-mentorske-prakse-osvrt-na-dosadasnji-rad-i-poziv-na-predstojece-obuke/

У организацији Завода за унапређивање образовања и васпитања у хотелу „Putnik  Inn“ у Београду, 28-29. септембра 2023. реализована је обука за Менторски рад са приправницима у образовању. Ово је трећа од четири обуке предвиђене за ову календарску годину. Полазници обуке били су наставници и стручни сарадници из: Ниша, Краљева, Тутина, Сомбора, Шапца, Ужица, Зрењанина, Јагодине, Великог Градишта и Београда. Они су атмосферу на обуци оценили као пријатну и инспиративну, а саму обуку као захтевну али смислену и корисну, са јасним и конкретним идејама, разменама знања и искустава која ће им значити у неком будућем менторском раду. Такође, полазници су истакли своје задовољство и у погледу стручног вођења обуке, отворености и комуникативности водитељки обуке.

Због добрих повратних реакција учесника досадашњих обука и значаја подршке менторској пракси, за наредну годину планиране су још четири обуке. Уколико препознајете важност менторског рада, мотивисани сте и спремни за преиспитивање сопствене професионалне праксе, своју пријаву можете проследити путем следећег линка:

https://forms.gle/aRzU7NkLPL6yMoQh8

Похађањем обуке запослени у образовању стичу нова и надограђују постојећа професионална знања, вештине и ставове потребне за увођење приправника у образовно-васпитни рад, развијају спремност и одговорност да доприносе унапређивању праксе менторства и јачају самопоуздање потребно за менторски рад.

Обука се реализује кроз два дана непосредног рада и домаћи задатак, базиран на самосталном истраживању сопствене праксе полазника, уз вођење и усмеравање од стране водитеља. Полазници који успешно заврше непосредну обуку и чији домаћи рад буде одобрен добијају 70 сати стручног усавршавања.

Позив за пријаву на бесплатнe обукe: Обука за подршку деци и ученицима који користе Брајево писмо и Обука за почетну комуникацију на знаковном језику

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/poziv-za-prijavu-na-besplatne-obuke-obuka-za-podrsku-deci-i-ucenicima-koji-koriste-brajevo-pismo-i-obuka-za-pocetnu-komunikaciju-na-znakovnom-jeziku/

Министарство просвете и Завод за унапређивање образовања и васпитања организују онлајн обуке:

 • Обука педагошких асистената за подршку деци и ученицима који користе Брајево писмо
 • Обука педагошких асистената за почетну комуникацију на знаковном језику

Обуке су бесплатне и акредитоване решењем министра као обуке од јавног интереса, а одвијају се на платформи за учење на даљину ЗУОВЕду.

КОМЕ СУ ОБУКЕ НАМЕЊЕНЕ
Обуке су намењене:

 • педагошким асистентима који су похађали основну обуку за педагошке асистенте,
 • свим запосленим у образовању којима ће познавање знаковног језика/Брајевог писма помоћи да унапреде рад са ученицима који користе ове комуникативне моделе.

Подаци о обукама:

 1. Обука педагошких асистената за подршку деци и ученицима који користе Брајево писмо

  Програм онлајн обуке је намењен педагошким асистентима који су похађали основну обуку за педагошке асистенте, а који у групи деце којој пружају образовну подршку имају дете/ученика који се описмењава или користи Брајево писмо, Брајеву машину или друго одговарајуће средство асистивне технологије.
  Обука је намењена и свим запосленим у образовању којима ће познавање Брајевог писма помоћи да унапреде рад са ученицима који користе ове комуникативне моделе.
  Након завршеног програма обуке, педагошки асистенти ће бити оснажени да допринесу унапређивању образовнo-васпитног рада са децом и  ученицима са оштећењем вида и подрже њихово укључивањe у вршњачки колектив и све школске активности.

  Трајање обуке: 16 сати, односно две недеље ангажовања на онлајн платформи.

 2. Обука педагошких асистената за почетну комуникацију на знаковном језику
  Програм онлајн обуке намењен је педагошким асистентима који су похађали основну обуку за педагошке асистенте, а који пружају образовну подршку групи деце у којој се налази и дете/ученик са сметњама и поремећајима слуха или које користи знаковни језик.
  Обука је намењена и свим запосленим у образовању којима ће познавање знаковног језика помоћи да унапреде рад са ученицима који користе ове комуникативне моделе.
  Након завршеног програма обуке, ПА ће бити оснажени да допринесу унапређивању образовнo-васпитног рада са глувом и наглувом децом и  ученицима и подрже њихово укључивањe у вршњачки колектив и све образовне активности.Трајање: 16 сати, односно две недеље ангажовања на онлајн платформи.

АКРЕДИТАЦИЈА: обуке су акредитоване решењем министра као обуке од јавног интереса
БРОЈ БОДОВА: свака обука носи 16 бодова стручног усавршавања
МЕСТО: Обука се у потпуности спроводи онлајн.
ПОЧЕТАК ОБУКЕ: Планирани почетак обуке јесте друга половина октобра 2023. године.
РОК ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ОБУКЕ: 
Обуку је потребно завршити две недеље након почетка обуке.
ЦИЉ ОБУКЕ: Подизање компетенција педагошких асистената и запослених у образовању да препознају, смање или уклоне препреке (физичке, социјалне, психолошке или комуникационе) које спречавају учење и укључивање ученика са оштећењем вида тј. ученике са сметњама и поремећајима слуха у све аспекте школског живота.

ПРИЈАВА ЗА ОБУКУ И РОК ПРИЈАВЕ: Пријавите се путем упитника (дугме испод). Број места је ограничен. У случају већег броја пријављених, на обуку ће бити позивани кандидати који су се први пријавили (одабир кандидата ће се вршити по времену пријаве).
Рок за пријаву: 15.10.2023. до краја дана.

Приручник за наставнике који остварују образовно-васпитни рад у иностранству

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/prirucnik-za-nastavnike-koji-ostvaruju-obrazovno-vaspitni-rad-u-inostranstvu/

Приручник пред вама, настао је као резултат обуке од јавног интереса  Програм обуке наставника који се упућују на рад у иностранству. По свом садржају и форми, он представља једну врсту концизног и конструктивног дидактичко-методичког штива. Намењен је, пре свега, наставницима који остварују програм основног образовања и васпитања у иностранству на српском језику за ученике српског порекла, који привремено или трајно живе у иностранству, а који су се изјаснили за овај вид наставе.

С датим садржајима, наставници су већ имали прилике да се упознају, али ово прерађено издање, проширено је додатним ресурсима, док му посебну вредност дају примери добре праксе, настали као резултат рада наставника који су похађали и успешно завршили наведену обуку. Примарна улога понуђених предлога, односно приступа од наставника наставницима, јесте да мотивише, инспирише и подстакне самосталност и креативност у креирању сопствених примера добре праксе.

Први део Приручника разматра различите аспекте организационих и других општих питања од значаја за начин остваривања образовно-васпитног рада. Други део је посвећен  функционалним и специфичним питањима наставне праксе, нудећи конкретне материјале и вежбе, прилагодљиве различитим образовним потребама рада са ученицима и најразноврснијим организационим активностима. По узору на представљене моделе и ресурсе, наставници могу креирати оригиналне примере који доприносе остваривању очекиваних резултата учења, рачунајућу на контекст у коме се остварује настава.

Намера аутора јесте да понуде практично применљиво и проверљиво средство, које ће помоћи у припремању, организовању, оптимализацији и рационализацији комплексног образовно-васпитног рада у иностранству, у активизацији и дидактичко-методичкој операционализацији теоријских знања, у испољавању и подстицању што вишег степена самосталности и креативности, као и да подрже све учеснике процеса да се лакше снађу у различитим, конкретним наставним ситуацијама.

Бесплатна онлајн обука за директоре, стручне сараднике и наставнике који администрирају школске платформе за учење на даљину: Унапређивање система дигитализације у образовању

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/besplatna-onlajn-obuka-za-direktore-strucne-saradnike-i-nastavnike-koji-administriraju-skolske-platforme-za-ucenje-na-daljinu-unapredjivanje-sistema-digitalizacije-u-obrazovanju/

Онлајн обука „Унапређивање система дигитализације у образовању“ је део пројекта Министарства просвете, Завода за унапређивање образовања и васпитања и канцеларије УНИЦЕФ-а у Србији, усмереног на унапређивање имплементације наставног плана и програма и дигиталног учења у школама.

Обука се реализује на платформи “Пасош за учење – школе” Завода за унапређивање образовања и васпитања.

НАЗИВ ОБУКЕ: Унапређивање система дигитализације у образовању
АКРЕДИТАЦИЈА: Обука је акредитована од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања
БРОЈ БОДОВА: 8
МЕСТО: Обука се у потпуности спроводи онлајн.
ПОЧЕТАК ОБУКЕ: Обука је доступна од 29.9.2023, од 12 часова и 30 минута
РОК ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ОБУКЕ:
Обуку је потребно завршити најкасније до 15.10.2023. године. Процењено време ангажовања на обуци је 8 сати рада.
ЦИЉ ОБУКЕ: Циљ обуке је унапређивање имплементације наставног плана и програма и дигиталног учења у школама.

КОМЕ ЈЕ ОБУКА НАМЕЊЕНА
Обука је намењена:

 • директору и помоћнику директора установе,
 • стручним сарадницима педагозима и психолозима,
 • наставницима задуженим за администрацију школске платформе за учење на даљину.

УПУТСТВО ЗА ПРИСТУП ОБУЦИ

Обука се налази на платформи “Пасош за учење – школе” Завода за унапређивање образовања и васпитања.

1. Платформи приступате:

   1. Преко странице на ЗУОВ сајту – zuov.gov.rs/pasos/ и кликом на линк ДИРЕКТАН УЛАЗ НА ПЛАТФОРМУ (на левој страни испод наслова ШКОЛЕ) или
   2.  Директно преко линка zuov.learningpassport.org/

2. Након уласка на платформу кликните на дугме ПОЧНИ (на левој страни отвореног прозора) или на дугме ПРИЈАВИ СЕ (горњи десни угао прозора).

3. У отвореном прозору унесите свој број телефона без почетне нуле 6XXXXXXXX (изаберите исправан телефонски код за нашу земљу +381 уколико већ није изабран) и кликните на дугме NEXT (СЛЕДЕЋЕ):

4. На ваш број телефона (број који сте унели) стићи ће СМС порука са шестоцифреним кодом. Тај код упишите у за то предвиђено поље и кликните на дугме SUBMIT (ПОТВРДИ):

5. Уколико приступате први пут овој платформи, систем ће захтевати да попуните своје податке. Податке (име и презиме) попуните на ћириличном писму јер ће се на основу ваших унетих података генерисати уверење. Уколико сте већ раније приступали овој платформи, систем ће вас преусмерити на почетну страну платформе.

6. Идите на КАТАЛОГ САДРЖАЈА и изаберите обуку Унапређивање система дигитализације у образовању.

7. Када изаберете обуку и кликнете на њу, отвориће вам се прозор са описом обуке. За почетак рада на обуци кликните на дугме ПРИЈАВА (налази се у доњем делу отвореног прозора):

8. Након отварања садржаја обуке, следите упутства дата на првој страници (Опште информације о обуци).

Срећан рад!

Позив за обуку наставника енглеског језика основних и средњих јавних (државних) школа

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/poziv-za-obuku-nastavnika-engleskog-jezika-osnovnih-i-srednjih-javnih-drzavnih-skola/

Британски савет у Србији у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије објављује позив за онлајн обуку наставника енглеског језика основних и средњих јавних (државних) школа у оквиру пројекта Future English Online Teacher Community, како би постали део онлајн платформе за наставнике енглеског језика која функционише као форум на коме наставници могу да размењују идеје, да се укључују у дискусије, деле знања и искуства, дају рефлексију на своју наставну праксу и унапређују свој рад. У оквиру платформе, наставници могу и да развију свој електронски портфолио и прате свој професионални развој, могу да се укључе у интеракције и дискусије са наставницима из земље и региона.

Наставници могу да се укључе у различите интеракције:

 • Да се повежу са наставницима у земљи путем дискусија на форуму
 • Успоставе интеракцију са наставницима из других земаља током вебинара
 • Укључе у Групе за посебна интересовања, којима се наставници могу придружити на основу својих интересовања, искуства и специфичних потреба за своју наставну праксу

Након регистрације на онлајн платформи, наставници се могу прикључити следећим активностима:

 • Модулима под називом Teaching for Success којима могу самостално приступити
 • Модерисаним форум дискусијама (теме за форум дискусије се бирају тако да одговоре на потребе наставника и део су главних тема које програм обухвата)
 • Вебинарима које држе стручњаци у области наставе учења енглеског језика (водитељи обука из Велике Британије, гостујући предавачи из Велике Британије и других земаља)
 • Развијању дневника за саморефлексију као и личног електронског портфолиа

 Критеријуми за одабир

Како би били одабрани за учешће у овом програму наставници морају да испуне следеће критеријуме:

 • Буду наставници енглескох језика у основним и средњим државним школама
 • Поседују основне ИКТ вешине (коришћење личне имејл адресе, коришћење МS Worda, прикључивање на онлајн платформу)
 • Имају најмање Б1 ниво енглеског језика
 • Могу да одвоје 4 сата месечно за професионални развој на овој плаформи и имају приступ рачунару

Поред овога, првих 300 наставника који се пријаве и задовоље критеријуме ће бити одабрани да учествују у овом програму. Програм ће трајати од 30. октобра 2023. до 31. марта 2024. године.

Обука почиње 30. октобра 2023. с тим да ће прва недеља бити уводна или нулта недеља током које ће полазници имати прилику да се упозанају са начином функционисања платформе. Обука је акредитована на 24 сата.

Информативне онлајн сесије на којима ће одабрани полазници добити више информација о садржају програма и начинима функционисања онлајн платформе ће се одржати 25. и/или 26. oктобра 2023. у 16:00 (у случају промене датума и времена наставници ће бити благовремено обавештени).

Заинтересовани наставници енглеског језика се могу пријави путем пријавног обрасца на следећем линку: Линк за пријаву

Рок за пријаву је 4. октобар 2023.

Након одабира наставници ће бити у могућности да сами одреде како ће учествовати у програму односно када приступају модулима (којима могу самостално приступити), када се укључују на форум дискусије итд, али морају да се прикључе на вебинаре у тачно одређено време једном месечно.

Наставници поред ЗУОВ сертификата могу добити и следеће сертификате:

-сертификат за учешће на регионалним вебинарима

-сертификат за завршетак модула којима наставници самостално приступају (потребно је завршити више од 70% модула)

Платформа ће бити доступна само одабраним полазницима за које ће бити креирани налози како би могли да се укључе у предвиђене активности.

Уверења за полазнике обуке Подршка развоју дигиталних компетенција практичара у предшколским установама

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/uverenja-za-polaznike-obuke-podrska-razvoju-digitalnih-kompetencija-prakticara-u-predskolskim-ustanovama/

Обуку „Подршка развоју дигиталних компетенција практичара у предшколским установама“ завршило је 11.349 практичара запослених у предшколским установама у Србији.

Уверења за полазнике који су завршили све обавезе на обуци могу се преузети овде.

Дани културе – Србија у Франкфурту

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/dani-kulture-srbija-u-frankfurtu/

Манифестацију Дани културе – Србија по други пут је организовао Генерални конзулат Републике Србије у Франкфурту, у сарадњи са Централним саветом Срба у Хесену, Парохијом Српске православне цркве у Франкфурту и бројним српским удружењима са овог простора. Манифестацији су присуствовали градоначелник Франкфурта Мајк Јосеф, министар без портфеља, задужен за координацију активности и мера у области односа Републике Србије са дијаспором, Ђорђе Милићевић и члан Градског већа Новог Сада за културу Далибор Рожић.

На централном градском тргу Росмаркт у току два дана смењивале су се бројне културно-уметничке активности укључујући позоришне представе, музичке концерте и спортска дешавања, а Допунска настава на српском језику у Хесену се побринула да  најмлађима понуди шаренолик програм. У оквиру програма на централној бини деца су имала прилику да погледају позоришну представу „Марко Краљевић“ у извођењу Дечијег културног центра Београд, а за добро расположење побринула се Леонтина са едукативним и забавним репертоаром.

У павиљону Допунске наставе на српском језику оба дана манифестације децу су дочекале разноврсне и са великом пажњом припремљене радионице. Јелена Ангеловски, наставница Допунске наставе у Швајцарској и списатељица, представила је свој вишеструко награђивани роман „Мика“, који говори управо о одрастању у дијаспори. Још једну књижевну радионицу одржала је наставница Татјана Милановић из Франкфурта представљајући своју књигу поезије за децу „Добро јутро, добри свете“. За језичко-драмске радионице биле су задужене Бојана Ракоњац и Олга Урошевић. Кроз игру, причу и луткарско позориште, малишани су богатили свој речник и вежбали правилан изговор речи у српском језику. Уз вођење Марије Милосављевић, најмлађи су ношени крилима песме стигли до своје Србија, а у шетњу кроз прелепу ћирилицу повели су их Сава Букинац и Бојана Павловић у оквиру ликовне радионице „Бојама кроз ћирилицу“.

Допунска настава на српском језику у Хесену је овом приликом добила и две захвалнице за свој предан рад и изузетан допринос  у очувању културног идентитета српске заједнице у расејању. Част да преузме захвалнице у име  Актива наставника припала је координаторки образовно-васпитног рада  Биљани Букинац. Оваква признања за нашу наставу су јак и важан подстицај да и у наредном периоду наставимо истим путем  и са подједнаком посвећеношћу нашем позиву и племенитој мисији неговања језика и културе. У нову школску годину улазимо и са новим наставним кадром, па овом приликом срдачну добродошлицу и пуно успеха у раду желимо колегиницама Олги Урошевић, Сањи Стојановић Бојковић и Мирјани Мишић. Тим наставника који остварују образовно-васпитни рад у немачкој покрајини Хесен од школске 2023/24. броји седам чланова.

Нови правилници: допуне плана и програма у основној школи; допуне плана и програма у гимназији и средњим стручним школама; правилници о степену и врсти образовања наставника и помоћних наставника у стручним школама

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/novi-pravilnici-dopune-plana-i-programa-u-osnovnoj-skoli-dopune-plana-i-programa-u-gimnaziji-i-srednjim-strucnim-skolama-pravilnici-o-stepenu-i-vrsti-obrazovanja-nastavnika-i-pomocnih-nastavnika-u/

Објављен је “Службени гласник РС – Просветни гласник” број 14/2023.

Листа прописа:

ОСНОВНА ШКОЛА

ГИМНАЗИЈА

СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ

Допунски јавни позив за избор стручних лица за припрему стручне оцене квалитета рукописа уџбеника и ради давања стручног мишљења о квалитету рукописа приручника, додатних наставних средстава и дидактичких средстава за све стручне предмете у стручним школама

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/dopunski-javni-poziv-za-izbor-strucnih-lica-za-pripremu-strucne-ocene-kvaliteta-rukopisa-udzbenika-i-radi-davanja-strucnog-misljenja-o-kvalitetu-rukopisa-prirucnika-dodatnih-nastavnih-sredstava-i-did/

1.

Завод за унапређивање образовања и васпитања упућује допунски јавни позив свим заинтересованим лицима са одговарајућим образовањем и компетенцијама, да се пријаве за избор стручних лица која се ангажују ради давања стручне оцене/мишљења о квалитету рукописа уџбеника, додатних наставних средстава, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава, на неодређено време, односно док испуњавају услове прописане законом и правилником, за све стручне предмете у средњим школама.

2.

Кандидат, односно стручно лице, из члана 1. овог допунског јавног позива, мора да испуњава следеће услове:

 • да има одговарајуће високо образовање за одређени предмет, односно стручну област, односно одговарајуће образовање за област одређених стручних предмета у стручној школи, за које се образују стручњаци на високошколским установама;
 • да има најмање пет (5) година радног искуства на одговарајућим пословима у области образовања и васпитања;
 • да није у сукобу интереса, односно да није запослен или на други начин радно ангажован, у смислу Закона о раду (у даљем тексту: ЗОР) код издавача, да није пословно повезан са издавачем, да није повезан са одговорним лицем издавача, да кандидат или лица повезана са њим, немају непосредну корист, погодност код издавача или одговорног лица издавача, односно да не постоје други законом прописани услови за његово изузеће.

3.

Утврђени су критеријуми за избор стручних лица који ће бити вредновани применом система бодовања и методологија (математичка формула) за доделу бодова, за сваки појединачан критеријум, на следећи начин:

 • број прегледаних рукописа уџбеника, односно уџбеничких комплета (приручника, додатних наставних средстава, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава) – овај критеријум има ознаку К1 и носи максимално 40 бодова;
 • број објављених стручних, односно научних радова у одговарајућој области – овај критеријум има ознаку К2 и носи максимално 35 бодова;
 • учешће у реализацији пројеката у области образовања и васпитања – овај критеријум има ознаку К3 и носи максимално 15 бодова;
 • обука лица која су на Листи оцењивача уџбеника – овај критеријум има ознаку К4 и носи максимално 10 бодова.

Максималан број бодова за сваки критеријум одређен је на основу значаја и природе посла, тако да укупан број/збир бодова за сва четири критеријума износи 100.

Методологија (математичка формула) за доделу бодова је следећа

4.

Предлог за избор стручних лица, из члана 1. овог допунског јавног позива, након провере испуњености услова за учешће у овом допунском јавном позиву и извршеног вредновања кандидата, применом система бодовања и методологије (математичке формуле) за доделу бодова на основу за сваког појединачног критеријума, даће Комисија коју образује директор Завода, у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава на допунски јавни позив за избор стручних лица за припрему стручне оцене квалитета  рукописа уџбеника.

Директор Завода доноси Одлуку о избору стручних лица у року од осам (8) дана од дана пријема предлога Комисије.

Листа изабраних стручних лица за припрему стручне оцене квалитета рукописа уџбеника и ради давања стручног мишљења о квалитету рукописа приручника, додатних наставних средстава, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава, биће објављена на званичној интернет страници Завода www.zuov.gov.rs .

5.

Заинтересована лица попуњавају пријаву у електронском формату на следећем линку: https://zavod.edu.rs/javni-poziv-strucno/, на коме попуњавају упитник и прилажу попуњен Oбразац за пријаву на Допунски јавни позив који се може преузети са странице: https://zuov.gov.rs/wp-content/uploads/2023/09/Obrazac-za-prijavu-na-dopunski-javni-poziv.docx. и потребну документацију, којом доказују да испуњавају услове  за учешће у допунском јавном позиву, из члана 2. став 1. овог допунског јавног позива:

 • диплому или уверење о стеченом одговарајућем високом образовању;
 • потврду издату од стране послодавца где је запослен или на други начин радно ангажован, у смислу ЗОР-а, односно потврду издату од стране послодавца (или више њих) где је био запослен или на други начин радно ангажован и где је стекао најмање пет (5) година траженог радног искуства
 • попуњен образац изјаве да не постоји сукоб интереса, који мора бити својеручно потписан од стране кандидата, а који се може преузети са странице: https://zuov.gov.rs/wp-content/uploads/2023/09/IZJAVA-strucna-ocena.docx

Рок за подношење пријава на допунски јавни позив износи четрнаест (14) дана од дана објављивања допунског јавног позива на званичној интернет страници Завода www.zuov.gov.rs .

Крајњи рок за попуњавање електронске пријаве је 4. октобар. 2023. године до 24:00 часа.

НАПОМЕНА: Недопуштене, непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

6.

Бодовање критеријума Комисија ће вршити на основу приложене документације, при чему су подаци из табела наведених под тачкама 1), 2) и 3), саставни део обрасца пријаве:

 • Попуњена табела која треба да садржи следеће податке: број и називе прегледаних рукописа уџбеника, односно уџбеничких комплета, приручника, додатних наставних средстава и дидактичких средстава, називе њихових аутора и издавача, назив институције за чије потребе је кандидат вршио наведене послове, као и име, презиме и број телефона лица за контакт референтне институције;
 • Попуњена табела која треба да садржи следеће податке: број и називе објављених стручних, односно научних радова у одговарајућој области, податак где и када су наведени радови објављени, односно публиковани;
 • Попуњена табела која треба да садржи следеће податке: број и назив пројеката у области образовања и васпитања у којима је кандидат учествовао и у ком својству: (учесник, организатор, реализатор или аутор);
 • Копија уверења да је подносилац пријаве учествовао у обуци лица која се налазе на Листи оцењивача уџбеника (уколико је подносилац пријаве учествовао у наведеној обуци). Учешће у обуци лица која се налазе на Листи оцењивача уџбеника није услов за учешће у допунском јавном позиву и подносиоци пријаве који нису учествовали у предметној обуци неће бити елиминисани из даље процедуре.

НАПОМЕНА: ако је подносилац пријаве, у било ком од наведених својстава, био  ангажован од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања, потребно је да у табели наведе име и презиме саветника координатора који га је ангажовао, на којим пословима је био анагажовани и у ком периоду (година, месец).

Завод задржава право да провери тачност и истинитост свих података и навода подносиоца пријаве.

Навести податке о референцама за период од 2019. године до септембра 2023. године.

ВАЖНО: лица која се већ налазе на Листи изабраних стручних лица за припрему стручне оцене квалитета рукописа уџбеника и ради давања стручног мишљења о квалитету рукописа приручника, додатних наставних средстава и дидактичких средстава не треба да се пријављују на Јавни позив.

7.

Лице овлашћено за додатна обавештења везана за пријаву на допунски јавни позив је Марко Вукотић, мејл адреса: marko.vukotic@zuov.gov.rs и Маја Тодоровић, мејл адреса: maja.todorovic@zuov.gov.rs.

Стручнo упутство за препознавање, подршку и праћење образовања и васпитања ученика и ученица сa изузетним/посебним способностима

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/strucno-uputstvo-za-prepoznavanje-podrsku-i-pracenje-obrazovanja-i-vaspitanja-ucenika-i-ucenica-sa-izuzetnim-posebnim-sposobnostima/

Стручним упутством за препознавање, подршку и праћење образовања и васпитања ученика и ученица сa изузетним, односно посебним способностима желимо да систематизујемо препознавање, подршку и уопште рад са ученицима са изузетним/посебним способностима, због чега утврђујемо целокупан процес који је неопходно спроводити како бисмо системски подржавали и пратили ове ученике.

Стручно упутство преузмите преко линка испод

Бесплатна онлајн обука у области заштите потрошача за наставнике и стручне сараднике

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/besplatna-onlajn-obuka-u-oblasti-zastite-potrosaca-za-nastavnike-i-strucne-saradnike/

Министарство унутрашње и спољне трговине, Министарство финансија, Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ, уз финансијску подршку Европске уније, организују онлајн обуку наставника и стручних сарадника у области заштите потрошача.

Обука се реализује на платформи “Пасош за учење – школе” Завода за унапређивање образовања и васпитања.

НАЗИВ ОБУКЕ: Обука наставника у области заштите потрошача
АКРЕДИТАЦИЈА: Обука је акредитована од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, под бројем 151-00-00002/2022-07
БРОЈ БОДОВА: 8
МЕСТО И ВРЕМЕ: Обука се у потпуности спроводи онлајн. Не постоје рокови за почетак и завршетак обуке – наставници и стручни сарадници сами бирају време почетка и динамику рада на обуци. Процењено време ангажовања на обуци је 8 сати рада.
ЦИЉ ОБУКЕ: Циљ обуке је оснаживање наставника и стручних сарадника основних и средњих школа за спровођење активности образовних модула припремљених у циљу унапређења образовања деце школског узраста о правима потрошача.

КОМЕ ЈЕ ОБУКА НАМЕЊЕНА
Обука је намењена свим наставницима и стручним сарадницима у основној и средњој школи који у свој рад са ученицима могу имплементирати садржаје ове обуке. То може бити у оквиру обавезних предмета, изборних програма, слободних наставних активности, ваннаставних активности, часа одељењског старешине или посета часу које реализују стручни сарадници. С обзиром да се ради о правима потрошача, садржај обуке најдиректније кореспондира са изборним програмом Грађанско васпитање где се ова тематика обрађује удружено са појавом прекомерне потрошње и загађења животне средине, као и са неким предметима у стручним школама, посебно економским и трговачким. Изузетно је погодно ову тематику радити на часу одељењског старешине и то како са млађим тако и старијим ученицима јер се потрошачке навике рано формирају. Обука пружа довољно материјала да заинтересовани наставник може припремити програм слободне наставне активности за ученике од 5. до 8. разреда основне школе или програм рада ваннаставне активности.
Оснаживање ученика да буду финансијски писмени и да поштују своја потрошачка права и обавезе допринос је развоју грађанског друштва заснованог на правима свих и у свим областима.

УПУТСТВО ЗА ПРИСТУП ОБУЦИ

Обука се налази на платформи “Пасош за учење – школе” Завода за унапређивање образовања и васпитања.

1. Платформи приступате:

   1. Преко странице на ЗУОВ сајту – zuov.gov.rs/pasos/ и кликом на линк ДИРЕКТАН УЛАЗ НА ПЛАТФОРМУ (на левој страни испод наслова ШКОЛЕ) или
   2.  Директно преко линка zuov.learningpassport.org/

2. Након уласка на платформу кликните на дугме ПОЧНИ (на левој страни отвореног прозора) или на дугме ПРИЈАВИ СЕ (горњи десни угао прозора).

3. У отвореном прозору унесите свој број телефона без почетне нуле 6XXXXXXXX (изаберите исправан телефонски код за нашу земљу +381 уколико већ није изабран) и кликните на дугме NEXT (СЛЕДЕЋЕ):

4. На ваш број телефона (број који сте унели) стићи ће СМС порука са шестоцифреним кодом. Тај код упишите у за то предвиђено поље и кликните на дугме SUBMIT (ПОТВРДИ):

5. Уколико приступате први пут овој платформи, систем ће захтевати да попуните своје податке. Податке (име и презиме) попуните на ћириличном писму јер ће се на основу ваших унетих података генерисати уверење. Уколико сте већ раније приступали овој платформи, систем ће вас преусмерити на почетну страну платформе.

6. Идите на КАТАЛОГ САДРЖАЈА и изаберите обуку коју желите да похађате. ВАЖНО: наставници и стручни сарадници бирају обуку у области заштите потрошача у складу са установом у којој раде – бира се или ЗАШТИТА ПОТРПШАЧА – ОСНОВНЕ ШКОЛЕ или ЗАШТИТА ПОТРОШАЧА – СРЕДЊЕ ШКОЛЕ.

7. Када изаберете коју обуку желите да похађате (ОСНОВНА или СРЕДЊА школа) и кликнете на њу, отвориће вам се прозор са описом обуке. За почетак рада на обуци кликните на дугме ПРИЈАВА (налази се у доњем делу отвореног прозора):

8. Након отварања садржаја обуке, следите упутства дата на првој страници (Увод у обуку).

Срећан рад!

Позив наставницима грађанског васпитања у гимназији на обуку „Остваривање Грађанског васпитања у гимназији путем истраживачко-пројектног начина рада“

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/poziv-nastavnicima-gradjanskog-vaspitanja-u-gimnaziji-na-obuku-ostvarivanje-gradjanskog-vaspitanja-u-gimnaziji-putem-istrazivacko-projektnog-nacina-rada/

Завод за унапређивање образовања и васпитања, уз подршку Организације за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС), Мисија у Београду, организује 4 обуке „Остваривање Грађанског васпитања у гимназији путем истраживачко-пројектног начина рада“.

Обука је акредитована од стране министра и налази се на листи програма од јавног интереса, бесплатна је и реализује се радним данима у трајању од 8 сати. Број учесника на једној обуци је 30. Трошкови путовања учесника до места обуке и кетеринг падају на терет организатора.

Садржај обуке прилагођен је потребама наставника који желе да унапреде своје компетенције за остваривање нових програма Грађанског васпитања у гимназији  путем истраживачког и пројектног начина рада са ученицима.

Пријаве се примају до 25.септембра 2023.

При пријави морате се определити коју обуку желите да похађате (I, II III или IV).

МЕСТА И ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА ОБУКА

I ОБУКА – КРАЉЕВО, 6.10.2023. (петак);
II ОБУКА – НИШ,18.10.2023. (среда)
III ОБУКА – НОВИ САД,20.11.2023. (понедељак)
IV ОБУКА – БЕОГРАД,21.11.2023. (уторак)

За сва  питања контакт особа у Заводу је саветница за Грађанско васпитање Елеонора Влаховић, eleonoravlahovic@gmail.com

Дигитални свет у првом, другом, трећем и четвртом разреду основне школе – онлајн обука за наставнике разредне наставе

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/digitalni-svet-u-prvom-drugom-trecem-i-cetvrtom-razredu-osnovne-skole-onlajn-obuka-za-nastavnike-razredne-nastave/

Учитељски факултет, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развија и Заводом за унапређивање образовања и васпитања, организује онлајн обуку за наставнике разредне наставе који ове школске године остварују наставу из предмета Дигитални свет у првом, другом, трећем и четвртом разреду основне школе.

Обука је акредитована решењем министра као обука од јавног интереса и нуди предлоге наставних активности и корисне образовне ресурсе који се могу користити у настави, а одвија се на платформи за учење на даљину ЗУОВЕду.

Обука траје 16 сати (две недеље).

Како би наставници разредне наставе могли да присуствују овој обуци, потребно је да попуне и пошаљу пријаву са својим личним подацима. Позиви ка школама су послати. Уколико из било ког разлога, мејл са упутством није стигао на електронску адресу ваше школе, или је завршио у нежељеној пошти, директор школе или лице које је овластио директор школе треба да се обрати на tehnickapodrska.zuov@gmail.com за добијање упутстава и потребних параметара.

Након завршетка обуке, сви образовни материјали и ресурси обуке ће и даље бити доступни као вид подршке наставницима разредне наставе који су успешно завршили обуку.

Списак школа укључених у обуку (са термином почетка обуке и параметрима за регистрацију) можете погледати преко линка испод:

Kонкурс „Сазнали на семинару – применили у пракси“ 2023.

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/konkurs-saznali-na-seminaru-primenili-u-praksi-2023/

Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању расписује

XIII НАГРАДНИ КОНКУРС

Сазнали на семинару применили у пракси

У циљу развијања и промовисања културе примене знања и вештина развијаних на обукама одобрених програма сталног стручног усавршавања, Завод за унапређивање образовања и васпитања (ЗУОВ) позива запослене у предшколским установама, основним/средњим школама и домовима ученика да учествују на конкурсу и тако поделе искуства која су допринела унапређивању њихове праксе.

Позивају се наставници, васпитачи и стручни сарадници да пријаве радове који представљају примере добре праксе у образовно-васпитном/васпитно-образовном раду. Радови треба да буду иновативни, оригинални, да се издвајају по оствареним ефектима, одрживости, укључивању партнера из локалне и/или шире друштвене заједнице.

Рад који се доставља на Конкурс може бити продукт тимског рада или продукт рада појединца.

Право учешћа на конкурсу имају радови:

Радови који не испуњавају прописане услове Конкурса неће бити узети у разматрање.

Пријава на Конкурс садржи:
1. Формулар за пријаву који се налази на сајту ЗУОВ-а (линк „ПРИЈАВИТЕ ВАШ РАД” испод текста)
2. Прилог који (максимална величина 5 MB, формата: ppt, pptx, doc, docx, pdf; уколико је прилог већи од предвиђеног, поставити линк повезан са неким од сервиса у облаку)

Рок за достављање пријава је 31. 10. 2023. године (до краја дана).

Радове, који одговарају условима конкурса, процењују комисије које именује директор ЗУОВ-а. Одабрани примери добре праксе налазиће се у електронској бази на сајту ЗУОВ-а. Аутори најбољих примера добре праксе представиће своје радове Централној комисији, а три најбоља рада биће награђена.

*Oдноси се само на програме у наведеним каталозима.

Рад можете предати путем пријемног формулара (кликните на дугме испод):

Информације о конкурсу

Рок за достављање пријава је 31.10.2023. године (до краја дана).

Уверења за полазнике обуке наставника који се упућују на рад у иностранству

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/uverenja-za-polaznike-obuke-nastavnika-koji-se-upucuju-na-rad-u-inostranstvu/

Уверења за полазнике који су завршили све обавезе на обуци наставника који се упућују на рад у иностранству могу се преузети овде.

Музеј илузија – позив за директоре и наставнике

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/muzej-iluzija-poziv-za-direktore-i-nastavnike/

Музеј илузија, највећи светски музејски франшизни ланац, позива директоре и наставнике (посебно наставнике физике, хемије, математике и биологије) да дођу на пријатно дружење кроз које ће имати прилику да се бесплатно упознају са едукативном страном Музеја. Учење кроз игру, теорија у пракси, научне туре и дидактичке мозгалице само су део богатог забавно-едукативног програма.

Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/pravilnik-o-kriterijumima-i-standardima-za-finansiranje-ustanove-koja-obavlja-delatnost-osnovnog-obrazovanja-i-vaspitanja/

Објављен је нови Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања.

Правилник погледајте на следећем ЛИНКУ.