Loading...
×

Завод за унапређивање образовања и васпитања

Допунски јавни позив за избор стручних лица за припрему стручне оцене квалитета рукописа уџбеника и ради давања стручног мишљења о квалитету рукописа приручника, додатних наставних средстава и дидактичких средстава за све стручне предмете у стручним школама

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/dopunski-javni-poziv-za-izbor-strucnih-lica-za-pripremu-strucne-ocene-kvaliteta-rukopisa-udzbenika-i-radi-davanja-strucnog-misljenja-o-kvalitetu-rukopisa-prirucnika-dodatnih-nastavnih-sredstava-i-did/

1.

Завод за унапређивање образовања и васпитања упућује допунски јавни позив свим заинтересованим лицима са одговарајућим образовањем и компетенцијама, да се пријаве за избор стручних лица која се ангажују ради давања стручне оцене/мишљења о квалитету рукописа уџбеника, додатних наставних средстава, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава, на неодређено време, односно док испуњавају услове прописане законом и правилником, за све стручне предмете у средњим школама.

2.

Кандидат, односно стручно лице, из члана 1. овог допунског јавног позива, мора да испуњава следеће услове:

 • да има одговарајуће високо образовање за одређени предмет, односно стручну област, односно одговарајуће образовање за област одређених стручних предмета у стручној школи, за које се образују стручњаци на високошколским установама;
 • да има најмање пет (5) година радног искуства на одговарајућим пословима у области образовања и васпитања;
 • да није у сукобу интереса, односно да није запослен или на други начин радно ангажован, у смислу Закона о раду (у даљем тексту: ЗОР) код издавача, да није пословно повезан са издавачем, да није повезан са одговорним лицем издавача, да кандидат или лица повезана са њим, немају непосредну корист, погодност код издавача или одговорног лица издавача, односно да не постоје други законом прописани услови за његово изузеће.

3.

Утврђени су критеријуми за избор стручних лица који ће бити вредновани применом система бодовања и методологија (математичка формула) за доделу бодова, за сваки појединачан критеријум, на следећи начин:

 • број прегледаних рукописа уџбеника, односно уџбеничких комплета (приручника, додатних наставних средстава, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава) – овај критеријум има ознаку К1 и носи максимално 40 бодова;
 • број објављених стручних, односно научних радова у одговарајућој области – овај критеријум има ознаку К2 и носи максимално 35 бодова;
 • учешће у реализацији пројеката у области образовања и васпитања – овај критеријум има ознаку К3 и носи максимално 15 бодова;
 • обука лица која су на Листи оцењивача уџбеника – овај критеријум има ознаку К4 и носи максимално 10 бодова.

Максималан број бодова за сваки критеријум одређен је на основу значаја и природе посла, тако да укупан број/збир бодова за сва четири критеријума износи 100.

Методологија (математичка формула) за доделу бодова је следећа

4.

Предлог за избор стручних лица, из члана 1. овог допунског јавног позива, након провере испуњености услова за учешће у овом допунском јавном позиву и извршеног вредновања кандидата, применом система бодовања и методологије (математичке формуле) за доделу бодова на основу за сваког појединачног критеријума, даће Комисија коју образује директор Завода, у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава на допунски јавни позив за избор стручних лица за припрему стручне оцене квалитета  рукописа уџбеника.

Директор Завода доноси Одлуку о избору стручних лица у року од осам (8) дана од дана пријема предлога Комисије.

Листа изабраних стручних лица за припрему стручне оцене квалитета рукописа уџбеника и ради давања стручног мишљења о квалитету рукописа приручника, додатних наставних средстава, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава, биће објављена на званичној интернет страници Завода www.zuov.gov.rs .

5.

Заинтересована лица попуњавају пријаву у електронском формату на следећем линку: https://zavod.edu.rs/javni-poziv-strucno/, на коме попуњавају упитник и прилажу попуњен Oбразац за пријаву на Допунски јавни позив који се може преузети са странице: https://zuov.gov.rs/wp-content/uploads/2023/09/Obrazac-za-prijavu-na-dopunski-javni-poziv.docx. и потребну документацију, којом доказују да испуњавају услове  за учешће у допунском јавном позиву, из члана 2. став 1. овог допунског јавног позива:

 • диплому или уверење о стеченом одговарајућем високом образовању;
 • потврду издату од стране послодавца где је запослен или на други начин радно ангажован, у смислу ЗОР-а, односно потврду издату од стране послодавца (или више њих) где је био запослен или на други начин радно ангажован и где је стекао најмање пет (5) година траженог радног искуства
 • попуњен образац изјаве да не постоји сукоб интереса, који мора бити својеручно потписан од стране кандидата, а који се може преузети са странице: https://zuov.gov.rs/wp-content/uploads/2023/09/IZJAVA-strucna-ocena.docx

Рок за подношење пријава на допунски јавни позив износи четрнаест (14) дана од дана објављивања допунског јавног позива на званичној интернет страници Завода www.zuov.gov.rs .

Крајњи рок за попуњавање електронске пријаве је 4. октобар. 2023. године до 24:00 часа.

НАПОМЕНА: Недопуштене, непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

6.

Бодовање критеријума Комисија ће вршити на основу приложене документације, при чему су подаци из табела наведених под тачкама 1), 2) и 3), саставни део обрасца пријаве:

 • Попуњена табела која треба да садржи следеће податке: број и називе прегледаних рукописа уџбеника, односно уџбеничких комплета, приручника, додатних наставних средстава и дидактичких средстава, називе њихових аутора и издавача, назив институције за чије потребе је кандидат вршио наведене послове, као и име, презиме и број телефона лица за контакт референтне институције;
 • Попуњена табела која треба да садржи следеће податке: број и називе објављених стручних, односно научних радова у одговарајућој области, податак где и када су наведени радови објављени, односно публиковани;
 • Попуњена табела која треба да садржи следеће податке: број и назив пројеката у области образовања и васпитања у којима је кандидат учествовао и у ком својству: (учесник, организатор, реализатор или аутор);
 • Копија уверења да је подносилац пријаве учествовао у обуци лица која се налазе на Листи оцењивача уџбеника (уколико је подносилац пријаве учествовао у наведеној обуци). Учешће у обуци лица која се налазе на Листи оцењивача уџбеника није услов за учешће у допунском јавном позиву и подносиоци пријаве који нису учествовали у предметној обуци неће бити елиминисани из даље процедуре.

НАПОМЕНА: ако је подносилац пријаве, у било ком од наведених својстава, био  ангажован од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања, потребно је да у табели наведе име и презиме саветника координатора који га је ангажовао, на којим пословима је био анагажовани и у ком периоду (година, месец).

Завод задржава право да провери тачност и истинитост свих података и навода подносиоца пријаве.

Навести податке о референцама за период од 2019. године до септембра 2023. године.

ВАЖНО: лица која се већ налазе на Листи изабраних стручних лица за припрему стручне оцене квалитета рукописа уџбеника и ради давања стручног мишљења о квалитету рукописа приручника, додатних наставних средстава и дидактичких средстава не треба да се пријављују на Јавни позив.

7.

Лице овлашћено за додатна обавештења везана за пријаву на допунски јавни позив је Марко Вукотић, мејл адреса: marko.vukotic@zuov.gov.rs и Маја Тодоровић, мејл адреса: maja.todorovic@zuov.gov.rs.

Стручнo упутство за препознавање, подршку и праћење образовања и васпитања ученика и ученица сa изузетним/посебним способностима

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/strucno-uputstvo-za-prepoznavanje-podrsku-i-pracenje-obrazovanja-i-vaspitanja-ucenika-i-ucenica-sa-izuzetnim-posebnim-sposobnostima/

Стручним упутством за препознавање, подршку и праћење образовања и васпитања ученика и ученица сa изузетним, односно посебним способностима желимо да систематизујемо препознавање, подршку и уопште рад са ученицима са изузетним/посебним способностима, због чега утврђујемо целокупан процес који је неопходно спроводити како бисмо системски подржавали и пратили ове ученике.

Стручно упутство преузмите преко линка испод

Бесплатна онлајн обука у области заштите потрошача за наставнике и стручне сараднике

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/besplatna-onlajn-obuka-u-oblasti-zastite-potrosaca-za-nastavnike-i-strucne-saradnike/

Министарство унутрашње и спољне трговине, Министарство финансија, Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ, уз финансијску подршку Европске уније, организују онлајн обуку наставника и стручних сарадника у области заштите потрошача.

Обука се реализује на платформи “Пасош за учење – школе” Завода за унапређивање образовања и васпитања.

НАЗИВ ОБУКЕ: Обука наставника у области заштите потрошача
АКРЕДИТАЦИЈА: Обука је акредитована од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, под бројем 151-00-00002/2022-07
БРОЈ БОДОВА: 8
МЕСТО И ВРЕМЕ: Обука се у потпуности спроводи онлајн. Не постоје рокови за почетак и завршетак обуке – наставници и стручни сарадници сами бирају време почетка и динамику рада на обуци. Процењено време ангажовања на обуци је 8 сати рада.
ЦИЉ ОБУКЕ: Циљ обуке је оснаживање наставника и стручних сарадника основних и средњих школа за спровођење активности образовних модула припремљених у циљу унапређења образовања деце школског узраста о правима потрошача.

КОМЕ ЈЕ ОБУКА НАМЕЊЕНА
Обука је намењена свим наставницима и стручним сарадницима у основној и средњој школи који у свој рад са ученицима могу имплементирати садржаје ове обуке. То може бити у оквиру обавезних предмета, изборних програма, слободних наставних активности, ваннаставних активности, часа одељењског старешине или посета часу које реализују стручни сарадници. С обзиром да се ради о правима потрошача, садржај обуке најдиректније кореспондира са изборним програмом Грађанско васпитање где се ова тематика обрађује удружено са појавом прекомерне потрошње и загађења животне средине, као и са неким предметима у стручним школама, посебно економским и трговачким. Изузетно је погодно ову тематику радити на часу одељењског старешине и то како са млађим тако и старијим ученицима јер се потрошачке навике рано формирају. Обука пружа довољно материјала да заинтересовани наставник може припремити програм слободне наставне активности за ученике од 5. до 8. разреда основне школе или програм рада ваннаставне активности.
Оснаживање ученика да буду финансијски писмени и да поштују своја потрошачка права и обавезе допринос је развоју грађанског друштва заснованог на правима свих и у свим областима.

УПУТСТВО ЗА ПРИСТУП ОБУЦИ

Обука се налази на платформи “Пасош за учење – школе” Завода за унапређивање образовања и васпитања.

1. Платформи приступате:

   1. Преко странице на ЗУОВ сајту – zuov.gov.rs/pasos/ и кликом на линк ДИРЕКТАН УЛАЗ НА ПЛАТФОРМУ (на левој страни испод наслова ШКОЛЕ) или
   2.  Директно преко линка zuov.learningpassport.org/

2. Након уласка на платформу кликните на дугме ПОЧНИ (на левој страни отвореног прозора) или на дугме ПРИЈАВИ СЕ (горњи десни угао прозора).

3. У отвореном прозору унесите свој број телефона без почетне нуле 6XXXXXXXX (изаберите исправан телефонски код за нашу земљу +381 уколико већ није изабран) и кликните на дугме NEXT (СЛЕДЕЋЕ):

4. На ваш број телефона (број који сте унели) стићи ће СМС порука са шестоцифреним кодом. Тај код упишите у за то предвиђено поље и кликните на дугме SUBMIT (ПОТВРДИ):

5. Уколико приступате први пут овој платформи, систем ће захтевати да попуните своје податке. Податке (име и презиме) попуните на ћириличном писму јер ће се на основу ваших унетих података генерисати уверење. Уколико сте већ раније приступали овој платформи, систем ће вас преусмерити на почетну страну платформе.

6. Идите на КАТАЛОГ САДРЖАЈА и изаберите обуку коју желите да похађате. ВАЖНО: наставници и стручни сарадници бирају обуку у области заштите потрошача у складу са установом у којој раде – бира се или ЗАШТИТА ПОТРПШАЧА – ОСНОВНЕ ШКОЛЕ или ЗАШТИТА ПОТРОШАЧА – СРЕДЊЕ ШКОЛЕ.

7. Када изаберете коју обуку желите да похађате (ОСНОВНА или СРЕДЊА школа) и кликнете на њу, отвориће вам се прозор са описом обуке. За почетак рада на обуци кликните на дугме ПРИЈАВА (налази се у доњем делу отвореног прозора):

8. Након отварања садржаја обуке, следите упутства дата на првој страници (Увод у обуку).

Срећан рад!

Позив наставницима грађанског васпитања у гимназији на обуку „Остваривање Грађанског васпитања у гимназији путем истраживачко-пројектног начина рада“

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/poziv-nastavnicima-gradjanskog-vaspitanja-u-gimnaziji-na-obuku-ostvarivanje-gradjanskog-vaspitanja-u-gimnaziji-putem-istrazivacko-projektnog-nacina-rada/

Завод за унапређивање образовања и васпитања, уз подршку Организације за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС), Мисија у Београду, организује 4 обуке „Остваривање Грађанског васпитања у гимназији путем истраживачко-пројектног начина рада“.

Обука је акредитована од стране министра и налази се на листи програма од јавног интереса, бесплатна је и реализује се радним данима у трајању од 8 сати. Број учесника на једној обуци је 30. Трошкови путовања учесника до места обуке и кетеринг падају на терет организатора.

Садржај обуке прилагођен је потребама наставника који желе да унапреде своје компетенције за остваривање нових програма Грађанског васпитања у гимназији  путем истраживачког и пројектног начина рада са ученицима.

Пријаве се примају до 25.септембра 2023.

При пријави морате се определити коју обуку желите да похађате (I, II III или IV).

МЕСТА И ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА ОБУКА

I ОБУКА – КРАЉЕВО, 6.10.2023. (петак);
II ОБУКА – НИШ,18.10.2023. (среда)
III ОБУКА – НОВИ САД,20.11.2023. (понедељак)
IV ОБУКА – БЕОГРАД,21.11.2023. (уторак)

За сва  питања контакт особа у Заводу је саветница за Грађанско васпитање Елеонора Влаховић, eleonoravlahovic@gmail.com

Дигитални свет у првом, другом, трећем и четвртом разреду основне школе – онлајн обука за наставнике разредне наставе

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/digitalni-svet-u-prvom-drugom-trecem-i-cetvrtom-razredu-osnovne-skole-onlajn-obuka-za-nastavnike-razredne-nastave/

Учитељски факултет, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развија и Заводом за унапређивање образовања и васпитања, организује онлајн обуку за наставнике разредне наставе који ове школске године остварују наставу из предмета Дигитални свет у првом, другом, трећем и четвртом разреду основне школе.

Обука је акредитована решењем министра као обука од јавног интереса и нуди предлоге наставних активности и корисне образовне ресурсе који се могу користити у настави, а одвија се на платформи за учење на даљину ЗУОВЕду.

Обука траје 16 сати (две недеље).

Како би наставници разредне наставе могли да присуствују овој обуци, потребно је да попуне и пошаљу пријаву са својим личним подацима. Позиви ка школама су послати. Уколико из било ког разлога, мејл са упутством није стигао на електронску адресу ваше школе, или је завршио у нежељеној пошти, директор школе или лице које је овластио директор школе треба да се обрати на tehnickapodrska.zuov@gmail.com за добијање упутстава и потребних параметара.

Након завршетка обуке, сви образовни материјали и ресурси обуке ће и даље бити доступни као вид подршке наставницима разредне наставе који су успешно завршили обуку.

Списак школа укључених у обуку (са термином почетка обуке и параметрима за регистрацију) можете погледати преко линка испод:

Kонкурс „Сазнали на семинару – применили у пракси“ 2023.

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/konkurs-saznali-na-seminaru-primenili-u-praksi-2023/

Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању расписује

XIII НАГРАДНИ КОНКУРС

Сазнали на семинару применили у пракси

У циљу развијања и промовисања културе примене знања и вештина развијаних на обукама одобрених програма сталног стручног усавршавања, Завод за унапређивање образовања и васпитања (ЗУОВ) позива запослене у предшколским установама, основним/средњим школама и домовима ученика да учествују на конкурсу и тако поделе искуства која су допринела унапређивању њихове праксе.

Позивају се наставници, васпитачи и стручни сарадници да пријаве радове који представљају примере добре праксе у образовно-васпитном/васпитно-образовном раду. Радови треба да буду иновативни, оригинални, да се издвајају по оствареним ефектима, одрживости, укључивању партнера из локалне и/или шире друштвене заједнице.

Рад који се доставља на Конкурс може бити продукт тимског рада или продукт рада појединца.

Право учешћа на конкурсу имају радови:

Радови који не испуњавају прописане услове Конкурса неће бити узети у разматрање.

Пријава на Конкурс садржи:
1. Формулар за пријаву који се налази на сајту ЗУОВ-а (линк „ПРИЈАВИТЕ ВАШ РАД” испод текста)
2. Прилог који (максимална величина 5 MB, формата: ppt, pptx, doc, docx, pdf; уколико је прилог већи од предвиђеног, поставити линк повезан са неким од сервиса у облаку)

Рок за достављање пријава је 31. 10. 2023. године (до краја дана).

Радове, који одговарају условима конкурса, процењују комисије које именује директор ЗУОВ-а. Одабрани примери добре праксе налазиће се у електронској бази на сајту ЗУОВ-а. Аутори најбољих примера добре праксе представиће своје радове Централној комисији, а три најбоља рада биће награђена.

*Oдноси се само на програме у наведеним каталозима.

Рад можете предати путем пријемног формулара (кликните на дугме испод):

Информације о конкурсу

Рок за достављање пријава је 31.10.2023. године (до краја дана).

Уверења за полазнике обуке наставника који се упућују на рад у иностранству

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/uverenja-za-polaznike-obuke-nastavnika-koji-se-upucuju-na-rad-u-inostranstvu/

Уверења за полазнике који су завршили све обавезе на обуци наставника који се упућују на рад у иностранству могу се преузети овде.

Музеј илузија – позив за директоре и наставнике

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/muzej-iluzija-poziv-za-direktore-i-nastavnike/

Музеј илузија, највећи светски музејски франшизни ланац, позива директоре и наставнике (посебно наставнике физике, хемије, математике и биологије) да дођу на пријатно дружење кроз које ће имати прилику да се бесплатно упознају са едукативном страном Музеја. Учење кроз игру, теорија у пракси, научне туре и дидактичке мозгалице само су део богатог забавно-едукативног програма.

Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/pravilnik-o-kriterijumima-i-standardima-za-finansiranje-ustanove-koja-obavlja-delatnost-osnovnog-obrazovanja-i-vaspitanja/

Објављен је нови Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања.

Правилник погледајте на следећем ЛИНКУ.

Јавни позив за спољне сараднике на пословима израде курикулума за дуални модел образовања у оквиру пројета Дуал ВЕТ пројекат Србија

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/javni-poziv-za-spoljne-saradnike-na-poslovima-izrade-kurikuluma-za-dualni-model-obrazovanja-u-okviru-projeta-dual-vet-projekat-srbija/

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА
СПОЉНЕ САРАДНИКЕ НА ПОСЛОВИМА
ИЗРАДЕ КУРИКУЛУМА ЗА ДУАЛНИ МОДЕЛ ОБРАЗОВАЊА У ОКВИРУ ПРОЈЕТА Дуал ВЕТ Пројекат Србија.

Завод за унапређивање образовања и васпитања, у оквиру пројекта „Дуал ВЕТ Пројекат Србија, расписује Јавни позив за избор 10 спољних сарадника који ће учествовати у компоненети 3 Пројекта „Израда курикулума за дуални модел образовања“, у оквиру које ће обављати послове креирања нових планова и програма наставе и учења, заснованих на учењу кроз рад, изради додатних докумената за образовне профиле засноване на учењу кроз рад као и креирању и реализацији обука у оквиру стручног образовања.

Пројекат суфинансирају Швајцарска канцеларија за сарадњу (СДЦ) и Аустријска развојна агенција (АДА). Партнери укључени у реализацију пројекта су: Привредна комора Србије, Швајцарска канцеларија за сарадњу, Аустријска развојна агенција и Завод за унапређивање образовања и васпитања Србије.

Рад спољних сарадника је хонорисан.

Изабрани сарадници у току трајања пројекта ће бити ангажовани на пословима израде методологије за израду курикулума заснованих на учењу кроз рад; координирања радних група које ће радити на изради курикулума; израде методологије за креирање обука за имплементацију курикулума и матурских испита за образовне профиле, засноване на учењу кроз рад.

УСЛОВИ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Јавни позив је отворен од 1.09.2023. до 10.9.2023. године.

Право на учешће имају наставници и сарадници који имају минимум 2 године искуства рада на креирању курикулума и обука за наставнике.

Критеријуми за избор стручних лица представља број учешћа у процесу израде курикулума, израде стратешких докумената и број учешћа у припремама и реализацији обука које реализује Завод за унапређивање образовања и васпитања.

Пријава се врши путем онлајн обрасца који се налази на следећој адреси.

Пристигле приjаве прегледаће комисија коју формира Завод. Резултати Јавног позива ће бити објављени на сајту Завода по истеку рока за пријаву 2023.

Контакт особа за ваша питања је Маја Тодоровић мејл адреса: maja.todorovic@zuov.gov.rs.

Срећан почетак нове школске године

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/srecan-pocetak-nove-skolske-godine-3/

Срећан почетак нове школске године жели вам Завод за унапређивање образовања и васпитања!

Нови правилници: основно образовање – измене и допуне планова и програма; гимназије за ученике са посебним способностима (математика, информатика, физика) – планови и програми – Просветни гласник број 13/2023

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/novi-pravilnici-osnovno-obrazovanje-izmene-i-dopune-planova-i-programa-gimnazije-za-ucenike-sa-posebnim-sposobnostima-matematika-informatika-fizika-planovi-i-programi-prosvetni-glasnik-bro/

Објављен је “Службени гласник РС – Просветни гласник” број 13/2023.
Листа прописа:

Позив за пријаву на бесплатну обуку: Подршка наставницима у реализацији изборних програма у области природних наука у гимназији

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/poziv-za-prijavu-na-besplatnu-obuku-podrska-nastavnicima-u-realizaciji-izbornih-programa-u-oblasti-prirodnih-nauka-u-gimnaziji-2/

На основу Акционог плана за период од 2021. до 2023. године за спровођење стратегије развоја образовања и васпитања, Завод за унапређивање образовања и васпитања припремио је програм обуке намењен подршци остваривања изборних програма из природних наука у гимназији и то: Примењене науке, Образовање за одрживи развој, Примењене науке 1 и Примењене науке 2.

Програм обуке је одобрен од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја (бр. 153-00-00010/2022-03). Учесници обуке добиjаjу 16 сати стручног усавршавања.

Обука је бесплатна, дводневна и остварује се онлајн викендом од 9 до 17 часова.

У току 2022. године реализоване су 2 овакве обуке  а ове године планирана је обука за једну групу од 30 наставника гимназије и то  30. септембра и 1. октобра  2023.

На обуку се могу пријавити само наставници гимназије који испуњавају услов за реализују наведених изборних програма из природних наука, независно да ли их већ реализују или су заинтересовани да их реализују.

Приjаве се примаjу до понедељка 25. септембра 2023. у 15 часова.

За питања контакт особа у ЗУОВ-у је Малина Поповић, malina.popovic@zuov.gov.rs

Нови правилници: средње стручно образовање – Просветни гласници број 10/2023 и број 11/2023

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/novi-pravilnici-srednje-strucno-obrazovanje-prosvetni-glasnici-broj-10-2023-i-broj-11-2023/

Објављени су нови прописи у средњем стручном образовању.

“Службени гласник РС – Просветни гласник” број 11/2023.
Листа прописа:

“Службени гласник РС – Просветни гласник” број 10/2023.
Листа прописа:

Позив за пријаву на бесплатну обуку: Подршка наставницима у реализацији изборних програма у области друштвених наука у гимназији

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/poziv-za-prijavu-na-besplatnu-obuku-podrska-nastavnicima-u-realizaciji-izbornih-programa-u-oblasti-drustvenih-nauka-u-gimnaziji-2/

На основу Акционог плана за период од 2021. до 2023. године за спровођење стратегије развоја образовања и васпитања, Завод за унапређивање образовања и васпитања припремио је програм обуке намењен подршци остваривања изборних програма из друштвених наука у гимназији и то: Појединац, групе и друштво, Основе геополитике и Религије и цивилизације.

Програм обуке је одобрен од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја (бр. 153-00-00011/2022-03). Учесници обуке добиjаjу 16 сати стручног усавршавања.

Обука је бесплатна, дводневна и остварује се онлајн викендом од 9 до 17 часова.

У току 2022. године реализоване су 2 овакве обуке  а ове године планирана је обука за једну групу од 30 наставника гимназије и то  23. и 24. септембра.

На обуку се могу пријавити само наставници гимназије који испуњавају услов за реализују наведених изборних програма из друштвених наука, независно да ли их већ реализују или су заинтересовани да их реализују.

Приjаве се примаjу до понедељка 18. септембра 2023. у 15 часова.

За питања контакт особа у ЗУОВ-у је Елеонора Влаховић, eleonoravlahovic@gmail.com

Нови правилници: допуне плана и програма наставе и учења у средњим стручним школама – Просветни гласник број 9/2023

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/novi-pravilnici-dopune-plana-i-programa-nastave-i-ucenja-u-srednjim-strucnim-skolama-prosvetni-glasnik-broj-9-2023/

Објављен је “Службени гласник РС – Просветни гласник” број 9/2023.

Нови правилници: степен и врста образовања наставника у основној школи; програм наставе општеобразовних предмета у стручним школама; допуне планова и програма у стручним школама; допуне каталога уџбеника

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/novi-pravilnici-stepen-i-vrsta-obrazovanja-nastavnika-u-osnovnoj-skoli-program-nastave-opsteobrazovnih-predmeta-u-strucnim-skolama-dopune-planova-i-programa-u-strucnim-skolama-dopune-kataloga-udzb/

Објављени су нови бројеви Просветног гласника.

Листу нових прописа погледајте испод.

“Службени гласник РС – Просветни гласник” број 7/2023.

“Службени гласник РС – Просветни гласник” број 8/2023.

Резултати јавног позива наставницима грађанског васпитања у гимназији за учешће у пилотирању модела такмичења ученика

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/rezultati-javnog-poziva-nastavnicima-gradjanskog-vaspitanja-u-gimnaziji-za-ucesce-u-pilotiranju-modela-takmicenja-ucenika/

На Јавни позив стигло је укупно 9 пријава. Комисија ЗУОВ-а је прегледала све пријаве и изабрала 8 наставника/школа који ће учестовати у пилотирању модела такмичења ученика гимназије из Грађанског васпитања.

Списак изабраних наставника/школа:

 • Шеста београдска гимназија, наставница Ана Ковачевић;
 • Прва београдска гимназија, наставник Светозар Јованчевић;
 • Гимназија „Светозар Марковић”, Нови Сад, наставница Неда Носовић;
 • Четврта београдска гимназија, наставница Снежана Параносић;
 • Гимназија „Јосиф Панчић”, Бајина Башта, наставница Рада Тадић;
 • Гимназија „Патријарх Павле”, Београд, наставница Љиљана Петровић;
 • Гимназија „Вук Караџић”, Трстеник, наставница Катарина Ивановић;
 • Пожаревачка гимназија, наставница Јована Стајић.

Даља упутства за рад изабрани наставници добиће на своје електронске адресе.

Председница Комисије
Елеонора Влаховић,
саветница за ГВ у ЗУОВ-у

Смернице за организацију и реализацију образовно – васпитног рада у школској 2023/2024. години

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/smernice-za-organizaciju-i-realizaciju-obrazovno-vaspitnog-rada-u-skolskoj-2023-2024-godini/

Узимајући у обзир последице мајских трагедија, а како би се обезбедио континуитет у образовно-васпитном раду и достизање циљева образовања и васпитања Министарство просвете је свим школама упутило Смернице за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основним и средњим школама у школској 2023/2024. години са посебним нагласком на унапређивање васпитног рада са ученицима.

Основни циљ образовно-васпитног рада у школској 2023/2024 представља развој позитивних људских вредности код ученика и унапређивање односа заснованих на међусобном поштовању, сарадњи и солидарности уз уважавање различитости.

Дате Смернице посебно истичу јачање васпитне улоге школе унапређивањем ваннаставних активности, што не значи да се васпитање не одвија и кроз редовну наставу, већ да ваннаставне активности, које нису новина нашег образовног система, добијају важну улогу као недовољно искоришћени потенцијал васпитног делања школе. Стратегија образовања у Републици Србији до 2030. године посебну пажњу посвећује обезбеђивању доступности ваннаставних активности свим ученицима, подстицању ученичког учешћа у ваннаставним активностима, као и њиховој афирмацији на нивоу школе и шире заједнице.

Додатни извори за подршку јачању васпитне улоге школе кроз унапређивање ваннаставних активности у основним и средњим школама се налазе на следећој страници Завода.