Loading...
×

Завод за унапређивање образовања и васпитања

Процена квалитета стручног усавршавања

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/procena-kvaliteta-strucnog-usavrsavanja/

На основу члана 10 став 1, у вези са чланом 11 став 1 Правилника о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Сл. гласник РС“, број 109/2021) и члана 4 Правилника о раду стручног тима Завода у поступку одобравања и праћења реализације одобрених облика сталног стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних сарадника и директора, Завод ће у октобру 2024. године расписати кокурс за одобравање програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2025/2026, 2026/2027. и 2027/2028. годину.
 
У циљу бољег сагледавања потреба за стручним усавршавањем, и унапређења услова и структуре Конкурса, молимо вас да процените квалитет сталног стручног усавршавања попунивши овај упитник.

Приручник Српски као страни језик у наставној пракси

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/prirucnik-srpski-kao-strani-jezik-u-nastavnoj-praksi/

Пред вама је приручник који је настао као резултат два програма обуке од јавног интереса запослених у образовноваспитним установамаСрпски као страни језик у наставној пракси 1 и Српски као страни језик у наставној пракси 2. Обука Српски као страни језик у наставној пракси 1, намењена је свим наставницима који су претходно похађали основну обуку од јавног интереса Oбука наставника за примену плана и програма наставе и учења и општих стандарда постигнућа за Српски као страни језик и представља њен континуитет, док се обука Српски као страни језик у наставној пракси 2 обраћа школским тимовима (наставницима, стручним сарадницима и директорима установа) у циљу обезбеђивања одговарајућег приступа образовању како би се креирало што повољније емоционално и безбедно окружење за учење и рад.

Примарна функција датог штива јесте да пружи подршку свим учесницима школског процеса како у погледу бројних методичких, граматичких и лингвокултуролошких аспеката ове наставе тако и у обезбеђивању квалитетнe праксе, у којој она осигурава активну инклузију ученика и остваривање оптималних постигнућа, и поспешује превазилажење емоционалних баријера које могу ометати учење и рад.

Приручник није збирка готових решења за наставничку праксу, али понуђени садржаји могу се прилагођавати и користити у различитим модалитетима рада и сарадње  са ученицима и колегама.

Познавање језика образовања пружа ученицима самопоуздање, самосталност и осећај припадности вршњачкој групи. Ученици страни држављани, доносе са собом и широк дијапазон различитих искустава. С обзиром на национални, културолошки, образовни и узрасни диверзитет ученика, важно је пажљиво диференцирати наставу, што обухвата не само познавање и примену одређених методичких поступака, већ и узимање у обзир социолингвистичких, културолошких, антрополошких и психолошких аспеката приликом остваривања процеса наставе и учења. У том смислу, кључни чинилац од значаја за организовање ове наставе јесте унутрашње јединство у оквиру установе, пажљиво планирани и хармонични приступи у којој сваки учесник процеса има своје место и улогу. Бенефити добро организованог и планског делања су бројни, а пре свега односе се на позитивне аспекте дечијег развоја у области социјализације, понашања, образовног успеха, мотивације за учење, креирање позитивне емоционалне атмосфере за учење и рад, снижавање афективног филтера (ученика, наставника, родитеља, школских тимова), бољу сарадњу и комуникацију.

Аутори су први део приручника посветили темама које се односе на примену правилника и протокола који се баве питањима препознавања и поступања у случајевима  дискриминације; адекватном реаговању и управљању стресом ученика, а посебно ученика миграната и избеглица; начинима препознавања стреса родитеља/старатеља ученика и пружања одговарајуће подршке, као и препознавања сопственог стреса (стреса наставника) и развијања механизама који њиме управљају.

Други део овог штива, посвећен је функционалним аспектима наставе и практичној примени свих заступљених садржаја. У том смислу, он обухвата материјале који су значајни у уочавању и уважавању специфичности наставе српског као страног језика, у примени одговарајућих савремених методичких система приликом повезивања садржаја предмета и различитих функционалних поступака у развијању рецептивне и продуктивне комуникативне компетенције на језику образовања, у примени методичких поступака који подстичу развијање критичког мишљења и културног релативизма, у креирању позитивне емоционалне атмосфере за учење и за снижавање афективног филтера.

Понуђени садржаји, у оквиру тема, нуде и пригодне радионице, вежбе, игре, као и питања за промишљање, који се у оригиналу или прилагођено, могу радити у школском амбијенту како са колегама тако и са ученицима, у зависности од њиховог типа и намене. Они су обележени одговарајућим пиктограмима са јасно формулисаним појашњењима за њихову реализацију, имају различите функције, дозвољавају диференцираност по сложености и примерени су контексту различитих организационих облика ове наставе.

Надамо се да ће вам ово штиво бити корисно, занимљиво и лако за коришћење, те да ће вам помоћи у успостављању услова за испуњавање општих принципа добре наставе, који у најкраћем обухватају: интегративност, интердисциплинарност, прилагођеност узрасту и индивидуалним потребама ученика, као и потребама школског и ваншколског окружења ученика који не познају језик образовања и у коме су сви учесници процеса у стању да примењују афективне стратегије у учења и раду, а да ће примењена методологија (без напора) омогућити његово коришћење како у образовном контексту тако и ван њега.

На крају, желимо да се захвалимо свим учесницима оба програма, који су нас својим активним учешћем на обукама инспирисали, дајући свој немерљиви допринос не само овом приручнику већ и наставној пракси која мора да почива на парадигми заједништва, привржености и љубави према послу који обављамо.

Уверења за полазнике обуке за дежурне наставнике и обуке за супервизоре и председнике школских комисија на Завршном испиту

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/uverenja-za-polaznike-obuke-za-dezurne-nastavnike-i-obuke-za-supervizore-i-predsednike-skolskih-komisija-na-zavrsnom-ispitu/

Уверења за полазнике који су завршили све своје обавезе на обуци за дежурне наставнике и обуци за супервизоре и председнике школских комисија на Завршном испиту школске 2023/2024 године, могу се преузети овде.

Нови правилници – средње стручно образовање – Просветни гласник број 7/2024.

Наградни конкурс Ментори менторима – примери добрих решења за праксу 2024.

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/nagradni-konkurs-mentori-mentorima-primeri-dobrih-resenja-za-praksu-2024/

Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању расписује

НАГРАДНИ КОНКУРС

Ментори менторима – примери добрих решења за праксу

2024.

У циљу развијања и промовисања културе ширења знања и вештина потребних за квалитетан менторски рад, Завод за унапређивање образовања и васпитања (ЗУОВ) расписује други конкурс Ментори менторима – примери добрих решења за праксу. Позивају се наставници и стручни сарадници запослени у основним и средњим школама Републике Србије, да пријаве радове који представљају примере добрих решења проблема који могу да се појаве током реализовања приправничкоменторске праксе.

Једна од одлика добрих ментора јесте и спремност да се знање дели те да се на тај начин инвестира у друге. У том смислу прављење базе примера добрих решења за различите проблеме у приправничко-менторској пракси, један је од начина да се подстакне „дељење знања“, те да се промовише култура заједничког учења. Излиставање проблема који ће се наћи у бази и навођење примера могућих решења има за циљ да покаже да ментори нису сами у својим настојањима да помогну приправнику, а да проблеми које имају нису само њихови, већ их деле са другим менторима.

Истовремено, формирање базе не треба да послужи као нуђење готових решења, са инструкцијом да се баш тако и баш у понуђеном облику користе, већ да се покрену идеје и правци деловања, уз неопходна прилагођавања свакој појединачној пракси.

Услови конкурса:

 • конкурс је расписан у периоду 15. јун – 25. август 2024.
 • право учешћа имају сви наставници и стручни сарaдници запослени у основним и средњим школама у Републици Србији
 • један учесник може послати највише три своја рада
 • радови који учествују на конкурсу могу бити адаптирани домаћи задаци полазника Програма обуке за менторе или потпуно нови радови (учесника који јесу или нису похађали обуку)
 • радови треба да су написани у складу са захтевима Пријавног формулара који се налази у оквиру овог конкурса
 • радови морају бити писани ћирилицом и лекторисани
 • пријаве треба послати у електронском облику, путем Пријавног формулара који је саставни део овог конкурса

Радови који не испуњавају прописане услове неће бити узети у разматрање.

Радове, који одговарају условима конкурса, процењуе комисија коју именује директор ЗУОВа. Одабрани примери добрих решења за праксу налазиће се у електронској бази на сајту ЗУОВа, а аутори најбољих примера биће награђени. Резултати конкурса и имена награђених аутора биће објављени на сајту ЗУОВа, најкасније до краја календарске године.

Рок за достављање пријава је 25. август 2024. године (до 23:59).

Саставни део овог конкурса је и Помоћни формулар у коме су наведена јасна и детаљна упутства за попуњавање Пријавног формулара.

Рад се предаје искључиво путем Пријавног формулара

Програм обуке за супервизоре и председнике школских комисија на Завршном испиту школске 2023/2024 године

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/program-obuke-za-supervizore-i-predsednike-skolskih-komisija-na-zavrsnom-ispitu-skolske-2023-2024godine/

Обука за председнике школских комисија и супервизоре на завршном испиту одвија се на мудл платформи за учење на даљину ЗУОВЕду https://obuke.zuov.gov.rs/

Полазници обуке су разврстани према својим школским управама, распоред и почетак обуке дат је у ОВОЈ ТАБЕЛИ. 

Обука је једнодневна и немодерирана.

Свим супервизорима и председницима школских комисија су на лични мејл прослеђена упутства за приступ обуци. Уколико неко није добио ово обавештење, може се обратити техничкој подршци на имејл tehnickapodrska.zuov@gmail.com

Обавештење о преузимању уверења биће објављено на сајту Завода.

Наставак обука за педагошке асистенте

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/nastavak-obuka-za-pedagoske-asistente/

Започете обуке за педагошке асистенте који пружају подршку ученицима са сметњама у развоју се настављају. Пета група полазника за ПА, стартоваће половином јуна 2024. године.

У обуке ће, у складу са процедуром, бити укључени полазници који су већ на листи пријављених на Јавни позив који је објављен на сајту ЗУОВ-а прошле године. Полазници који су на листи ће о томе бити директно и благовремено обавештени од стране наше администрације.

Одржан мастер клас „Наши ученици у свету критичког мишљења и медијске писмености“

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/odrzan-master-klas-nasi-ucenici-u-svetu-kritickog-misljenja-i-medijske-pismenosti/

75 наставника из Србије, Босне и Херцеговине, Црне Горе и Северне Македоније, који су успешно завршили програм обуке од јавног интереса Наши ученици у свету критичког мишљења и медијске писмености, у једном од претходна три циклуса или у последњем циклусу, предвиђеном за 2023/24. школску годину, похађало је мастер клас истоименог назива, који је одржан од 30. маја до 2. јуна 2024. године на Златибору.

Програм је отворио директор Завода др Златко Грушановић, а церемонији отварања овог престижног догађаја присуствовале су Холи Зардус и Душица Миливојевић, представнице Амбасаде САД у Београду, која је обезбедила донаторска средства за његову реализацију.

Примарни циљ мастер класа јесте хоризонтална, регионална дисеминација и развијање језгра наставника који ће остати повезани и даље преносити знања и  искуства у вези са темама датог програма у својим школама, међу својим колегама и ученицима.

Аутори и реализатори радионица су аутори и реализатори програма обуке „Наши ученици у свету критичког мишљења“, који се успешно реализује већ четири године. Додатну вредност овом догађају дало је учешће угледног професора Бретона Варге са Државног калифорнијског универзитета. Он је одржао сет радионица и понудио један обогаћени приступ анализи и критичкој перцепцији медијских садржаја, подстицању евалуације аргумената, препознавању имплицитних претпоставки, дедуктивном резоновању, тумачењу информација итд.

Последњег дана програма, наставници су имали прилику да представе изванредне предлоге заједничких активности у које су интегрисали знања стечена на мастер класу, а који су потврдили тезу да развијање вештина критичког мишљења и медијске писмености припада настави свих премета. Учесници су сагласни да време у коме живимо и у коме васпитавамо и образујемо наше ученике, у битноме утиче на схватање стварности,  увиђање каузалних веза између прошлости, садашњости и будућности, формирање укуса, стилова живота и система вредности, а да је наш заједнички задатак да оспособљавамо будуће нараштаје за прикладно, самостално, креативно и друштвено одговорно делање у свету који се стално мења и у коме влада снажан утицај медија. Манифестовани примери могу се прилагодити и остваривати на свим нивоима образовања, усклађени са узрастом и диспозицијама ученика.

Током церемоније затварања програма учесницима су уручени сертификати о похађаном и успешно завршеном мастер класу, током које је још једном показано нескривено задовољство понуђеним садржајима и организацијом рада те оствареном изузетном интеракцијом и интра-акцијом међу наставницима.

Програм је модерирала Виолета Влајковић Бојић, а радионице су водили: Дејана Милијић Субић, Виолета Влајковић Бојић, Ивана Милошевић, Ненад Миладиновић, Наташа Анђелковић и Бретон Варга.

Нови правилници – средње стручно образовање – Просветни гласник број 5/2024.

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/novi-pravilnici-srednje-strucno-obrazovanje-prosvetni-glasnik-broj-5-2024/

Објављен је “Службени гласник РС – Просветни гласник” број 5/2024.

Листа прописа:

Уверења за полазнике програма обуке “Активности за подршку свим ученицима – диференцијација наставе”

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/uverenja-za-polaznike-programa-obuke-aktivnosti-za-podrsku-svim-ucenicima-diferencijacija-nastave/

Уверења за полазнике програма обуке “Активности за подршку свим ученицима – диференцијација наставе” који су извршили све своје обавезе на обуци, могу се преузети овде.

Учешће ЗУОВ-а на Сајму науке 2024

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/ucesce-zuov-a-na-sajmu-nauke-2024/

Завод за унапређивање образовања и васпитања учествовао је на овогодишњем Сајму науке.

У склопу штанда Уједињених нација, презентовани су заједнички пројекти УНИЦЕФ-а и Завода за унапређивање образовања и васпитања.

Представљени су:

Ови пројекти обезбеђују доступност квалитетних образовних ресурса и подржавају индивидуално и заједничко учење, стручно усавршавање, као и реализацију немодерираних обука од националног значаја, чиме доприносе континуираном професионалном развоју наставника, васпитача, стручних сарадника и других практичара и унапређењу образовног система у целини.

Студијско путовање у Беч и Братиславу

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/studijsko-putovanje-u-bec-i-bratislavu/

У оквиру пројекта „Дуал ВЕТ Србија“ у оквиру компоненте 3 „Развој курикулума за дуално стручно образовање“ у периоду од 13 -17. 05. 2024. године је реализовано студијско путовање које је обухватило посете институцијама, компанијама и школама у Бечу и Братислави.

Циљ студијске посете је био да се српски партнери упознају са приступима у Аустрији и Словачкој како би добили инспирацију за даљи развој новог начина дизајнирања планова и програма наставе и учења. Специфични циљеви посете су се односили на:

 • аустријски приступ развоју курикулума у ​​дуалном стручном образовању, као и у редовном стручном образовању
 • начине за осмишљавање програма општих предмета који укључују стручне садржаје
 • одговорности, задатке и активности Привредне коморе Аустрије у дизајнирању дуалних ВЕТ профила и курикулума
 • словачки приступ у ажурирању наставних планова и програма дуалног стручног образовања
 • утицај пословног света на креирање курикулума у Словачкој
 • посете компанијама за обуку, стручним школама, дуалним академијама, (двоструким) заинтересованим странама у стручном образовању итд., како би стекли дубоке унутарње експертизе и отворили простор за дискусије и размишљања

Боравак у Бечу је обухватио:

 • посету Министарству науке и истраживања – упознавање са развојем курикулума у школском систему
 • посету компанији Бореалис, која школује ученике по дуалном моделу образовања
 • посету средњој техничкој школи „HTL Mödling“
 • посету Привредној комори Аустрије

Боравак у Братислави је обухватио:

 • посету Министарству просвете Словачке
 • посету „Palace Art Hotel Pezinok“ који учествује у систему дуалног образовања
 • посету Дуалној академији у Братислави.

Предвиђене активности агендом су реализоване са изузетком потписивања споразума између институција из Словачке и Србије, које ће бити реализована накнадно.

У студијском путовању су учествовали представници Министарства просвете Републике Србије, Агенције за квалификације, Завода за унапређивање образовања и васпитања, Привредне коморе Србије и експерти партнерских институција из Швајцарске и Аустрије.

Сви партнери из институција које имају одлучујућу улогу у креирању круикулума су сагласни да подрже пројектне активности везане за компоненту 3.

Нови правилници – Просветни гласник број 4/2024.

Обука „Борба против антисемитских стереотипа: Живот Јевреја и њихова историја на Балкану”

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/obuka-borba-protiv-antisemitskih-stereotipa-zivot-jevreja-i-njihova-istorija-na-balkanu/

Министарство просвете Републике Србије, Центропа и Хавер Србија организују семинар за наставнике и наставнице из Србије и Немачке на тему „Борба против антисемитских стереотипа: Живот Јевреја и њихова историја на Балкану”, у Београду, у Србији, од 9. до 10. јуна 2024. године. Тема семинара је културно и историјско наслеђе Јевреја у Београду, повезивање са ученицима учесницима пројекта „Путеви сећања”, али и са колегама из Србије и Немачке и размена искустава када је учење о јеврејској прошлости у питању.

На семинар се могу пријавити наставници и наставнице, запослени у другим образовним установама, музејима, као и представници јавних организација.

Трошкове путовања, као и смештај финансирају организатори семинара.

Пријаве су отворене до 19. маја 2024. године на: https://forms.gle/hMfeJ8HeVArvwXMG9 .

Радни језик семинара је српски и енглески.

За више информација обратити се Јелени Кручичанин

krucicanin@centropa.org

Промоција приручника “Менторство – Водич за наставнике у школама”

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/promocija-prirucnika-mentorstvo-vodic-za-nastavnike-u-skolama/

У периоду од 18. до 24. априла 2024. године одржане су промоције приручника МенторствоВодич за наставнике у школама у регионалним центрима за стручно усавршавање Кањижа, Сомбор и Крушевац. Промоције приручника замишљене су као подстицај на размишљање о приправничко-менторској пракси која се у школама реализује, на преиспитивање приступа истој и разматрање увођења квалитативних промена у њу.

Сектор за приправништво, менторство и руковођење у образовању, ЗУОВ, је током 2023. године већ одржао промоције у седам регионалних центара за стручно усавршавање. Како је приручник добио и друго издање, запослени у Сектору, са идејом да приручник што боље комуницира са онима којима је намењен, наставили су промоције приручника и у 2024. години, у сарадњи са регионалним центрима за стручно усавршавање. На свакој промоцији присутни добијају свој примерак приручника, који се, такође, може преузети и у електронској верзији са сајта Завода. Након представљања приручника, на промоцијама се увек покрене дискусија и отворе нека нова питања, из чега се закључује да је тема менторства актуелна и препозната као важна за унапређивање праксе у школама.

У наредном периоду планиране су промоције и у регионалним центрима у којима до сада нису одржане. Радујемо се новим сусретима и приликама за сарадњу.

Дан сећања на жртве Холокауста – Комеморативно-едукативни програм

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/dan-secanja-na-zrtve-holokausta-komemorativno-edukativni-program/

Поводом Јом ХаШоа, Дана сећања на жртве Холокауста, који се у Израелу обележава 6. маја, и поводом Дана сећања на жртве Холокауста у Београду, који се обележава 10. маја, Хавер Србија организује дводневни комеморативно-едукативни програм. Комеморативно-едукативни програм одржаће се 7. и 8. маја, са почетком у 19 часова, путем Zoom платформе.

Агенда програма:

Уторак, 7. мај 2024. – 19:00-20:30
ШТА (НЕ) ВИДИМО? – Нада Бањанин Ђуричић
Ово предавање бавиће се темом Холокауста из једне другачије перспективе. Током предавања приказаћемо скицу једног школског часа, тј. приказ едукативне радионице о Холокаусту и споменичкој култури уз употребу визуелних стимулуса.

Среда, 8. мај 2024. – 19:00-20:30
Јеврејска мисао и вера после Холокауста, Др Драгана Стојановић
Холокауст је, и након осамдесет година, и даље препознат као место трауме – како у контексту личног и колективног наслеђа, тако и у областима халахичких, филозофских и академских студија. Један од можда најизражајнијих трагова које је Холокауст оставио на јеврејске заједнице, пре свега на преживеле и њихове потомке, је интензивирање преиспитивања самог појма вере после Холокауста. Може ли се након Холокауста и даље веровати у Бога и на који начин?

Како ово питање није заобишло ни јеврејске рабине и филозофе, ова радионичарска и предавачка сесија истражиће промишљања и решења које су Мартин Бубер, Елиезер Берковиц, Емил Факенхајм, Мордекај Каплан и други предлагали када је у питању вера након Холокауста. Као што је то и уобичајено у јеврејском учењу, све дилеме и питања публике биће добродошли.

Програм се одвија преко Zoom платформе. За учешће у програму потребно је попунити пријавни формулар на следећем линку: https://forms.gle/YGmzZyAmyqcAcXWh6 најкасније до краја дана у понедељак, 6. маја. Zoom линк ће бити послат свим пријављеним учесницима и учесницама у уторак, 7. маја, у преподневним часовима.

Одржана Пета Међународна Конференција „Дигитално Образовање 2024“ у Београду

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/odrzana-peta-medjunarodna-konferencija-digitalno-obrazovanje-2024-u-beogradu/


Центар за образовне технологије Западни Балкан (Центар) успешно је организовао јубиларну пету међународну конференцију „Дигитално образовање 2024″. Догађај је одржан 19. априла у Дому омладине Београда, а уз подршку и учествовање истакнутих партнера, конференција је понудила платформу за расправу о кључним темама које обликују будућност образовања.

Конференцију је уживо пратило око 200 учесника, док је преко 4000 онлајн учесника из Србије и региона пратило пренос. Ова широка партиципација потврђује значајан интерес за теме дигиталног образовања.

Конференција је отворена уз присуство угледних партнера и експерата из области образовања, укључујући представнике Министарства просвете, Завода за унапређивање образовања и васпитања, Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, као и дугогодишње партнере попут УНИЦЕФ канцеларије у Србији, Оракл Академије, Фондације Петља и компаније Мајкрософт. Њихова подршка и учешће су били кључни за расправе о иновацијама у дигиталном образовању посебно са освртом на кључне кораке предузете у правцу унапређења дигиталног образовања у Србији у развоју образовних политика, унапређења капацитета запослених у образовању, ресурсима за даље усавршавање и подстицању иновација.


Обраћање директора ЗУОВ-а др Златка Грушановића на отварању конференције

Конференција је понудила низ панел дискусија које су покривале актуелне трендове у дигиталном образовању на свим образовним нивоима, изазове у образовном систему, смањењу јаза између компанија и универзитета и утицају вештачке интелигенције на образовне политике. Уз то, интерактивне радионице су омогућиле учесницима да практично примене нове технологије и размене искуства. Предавачи су водили разноврсне сесије, укључујући теме као што су интеграција ВИ у учионице, политике дигиталног образовања, примене новог Оквира дигиталних компетенција наставника, ресурсе за већу приступачност у образовању и подршку за самоевалуацију..

Пета међународна конференција „Дигитално образовање” не само да је послужила као место сусрета водећих стручњака и практичара у области образовних технологија, већ је и наставила традицију размене знања и искустава, кључних за промовисање иновација и сарадње у образовању. Ове године, посебан фокус био је на како вештачка интелигенција може обликовати будућност образовања, што је отворило нове перспективе за учеснике.

За додатне информације агенди догађаја, садржају радионица и будућим догађајима, посетите сајт Центра за образовне технологије Западни Балкан www.edtech.center.

За оне који нису могли присуствовати конференцији или пратити онлајн пренос, снимак догађаја могу погледати испод.

Дигитални васпитачи – нова секција НОП-а

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/digitalni-vaspitaci-nova-sekcija-nop-a/

У склопу Националног образовног портала формирана је нова секција – Дигитални васпитачи.

Ова секција је усмерена на подршку развоја дигиталних компетенција васпитача и осталих практичара запослених у предшколским установама и резултат је пројекта Министарства просвете „Инклузивно предшколско васпитање и образовање”.

Секцији можете приступити преко следећег линка zuov.gov.rs/digitalni-vaspitaci

Страница „Дигитални васпитачи” представља репозиторијум ресурса намењених практичарима: од стратешких докумената као што су „Оквир дигиталних компетенција васпитача” и „Смернице за примену дигиталних технологија у предшколској установи” па све до прилога практичара у виду радионица хоризонталног учења.

У оквиру пројекта Министарства просвете, у сарадњи са Центром за унапређивање наставе „Абакус” и Заводом за унапређивање образовања и васпитања, спроведена је и системска обука „Подршка развоју дигиталних компетенција практичара – васпитача у предшколским установама“ коју је похађало више од 12.000 запослених у јавним и приватним предшколским установама. Сви материјали ове обуке (лекције, упутства, туторијали…) су постављени на платформу „Пасош за учење – предшколци“. Материјали се налазе у секцији „Каталог садржаја” у категорији „0.2. Значајни догађаји и пројекти” и стално ће бити доступни свим заинтересованим колегама.

Дан сећања на жртве Холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/dan-secanja-na-zrtve-holokausta-genocida-i-drugih-zrtava-fasizma-u-drugom-svetskom-ratu/

Један од значајних датума из прошлости је 22. април, јер је тог дана 1945. године, извршен пробој логораша из логора Јасеновац. То је у Србији Дан сећања на жртве Холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату. Посвећен је сећању на жртве масовних  злочина, на страдање Срба, Јевреја и Рома.

Култура сећања обухвата начине на које друштво чува, преноси и обрађује своје сећање на прошлост. Укључује обележавање датума и догађаја, изградњу споменика, образовне активности и уметничко изражавање. Култура сећања, између осталог, служи  формирању колективног сећања и колективног идентитета.

Министарство просвете и Завод за унапређивање образовања и васпитања установили су репозиторијум ресурса посвећен култури сећања. Репозиторијум се налази на адреси zuov.gov.rs/kultura-secanja.

Циљ овог репозиторијума јесте пружање системске подршке наставницима и ученицима који реализују наставне и ваннаставне активности посвећене теми прошлих ратова, уз пијетет према жртвама свог али и свих других народа.

Неговање културе сећања представља нашу обавезу како би остварили културу мира која нас обавезује у садашњости и будућности. Наставници ресурсе и материјале са ове странице могу користити као оквир за проучавање догађаја из прошлости уз разматрање како ти догађаји обликује садашњост. Подучавање и учење о геноциду над Србима, Ромима и Холокаусту Јевреја пружа суштинску могућност за подстицање критичког мишљења, друштвене свести и личног напредовања.

Конкурс „Холокауст-култура сећања“

Погледајте радове ученика основних и средњих школа који су пристизали на Конкурс „Холокауст-култура сећања“, њихов одговор на тему „Жене у Холокаусту“. Погледајте како су своја размишљања о трагедији тог времена преточили у документарну позоришну представу „Невидљиви споменици: Приручник за читање града“.

Холокауст култура сећања – Жене у Холокаусту – https://www.jevrejskadigitalnabiblioteka.rs/handle/123456789/2785

Невидљиви споменици: Приручник за читање града – https://www.youtube.com/watch?v=0a5Pe8td1k0