Loading...
×

Просветне институције

Снимак јавне расправе о Предлогу стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

Јавна расправа о Предлогу стратегије спроводи се у периоду од 19. фебруара до 10. марта 2021. године.

Прва онлајн сесија одржана је 26.02.2021. године:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије је покренуло јавну расправу о Предлогу стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године (СРОВРС 2030), односно новог документа јавних политика, за период од наредних десет година, као надлежни предлагач, а у складу са чланом 29. став 1. Закона о планском систему Републике Србије.

Предлог стратегије развоја образовања можете погледати овде.

Предлоге и примедбе можете доставити Министарству просвете, науке и технолошког развоја. Више информација (формулар за достављање предлога и имејл за слање) можете пронаћи на http://www.mpn.gov.rs/pocela-javna-rasprava-o-predlogu-strategije-razvoja-obrazovanja-i-vaspitanja-u-republici-srbiji-za-period-od-2021-do-2030-godine/

Три јерарха – знамење ветрова

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

Три јерарха – знамење ветрова

Какви ветрови данас дувају, таква ће година бити

Различити су ветрови дували у више од деценије постојања Завода. Али не и данас, 12. фебруара када се обележава слава Завода за унапређивање образовања и васпитања, Републике Србије, у складу са мерама и актуелном епидемиолошком ситуацијом. Време зимско, право, прохладно, али без ветра, према традиционалном веровању везаном за данашњи дан, имаћемо чему да се радујемо, како изазовима који су још пред нама, тако и задовољству када их успешно превазиђемо.

Празник Света три јерарха није случајно изабран за празновање у ЗУОВ-у, јер широм хришћанског света, нарочито код православних народа, ова три велика светитеља, научника и просветитеља празнују се као школска слава и државни празник.

Поводом нашег празника, осврнућемо се на рад Завода протеклих година и постигнућа до којих не бисмо дошли без успешне сарадње са нашим колегама у просветној делатности, али и ван ње.

Према природи својих послова (поверених од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја) и отворенијом и проактивнијом сарадњом са Министарством последњих година Завод је активно учествовао у креирању и имплементацији свих стратешких активности дефинисаним Стратегијом образовања. У прегледу у наставку су активности које је Завод за унапређивање образовања и васпитања предузимао у сарадњи са Министарством и релевантним институцијама, према центрима и надлежностима деловања дефинисаних пословима Завода.


АКТИВНОСТИ ЦЕНТРА ЗА РАЗВОЈ ПРОГРАМА И УЏБЕНИКА У ПЕРИОДУ 2018-2020

Програми наставе и учења

У последње 3 године припремљени су предлози планова и програма наставе и учења за:

 • све разреде основне школе, изузев првог и петог разреда (они су припремљени 2017. године);
 • све разреде гимназије (природно-математички и друштвено-језички смер, општи тип);
 • седми и осми разред основног образовања и васпитања за ученике са посебним способностима за математику;
 • основно музичко образовање и васпитање, средње музичко образовање и васпитање и основно балетско образовање и васпитање;
 • 28 образовних профила у стручном образовању (програми општеобразовних предмета);
 • први разред гимназије за ученике са посебним способностима (за математику, филолошке науке, рачунарство и информатику, физику, биологију и хемију, географију и историју, сценску и аудиовизуелну уметност, спорт), као и други разред гимназије за ученике са посебним способностима за биологију и хемију;
 • програм новог предмета дигитални свет, за први разред основне школе.

Уџбеници

У истом периоду дато је 1049 стручних оцена уџбеника/уџбеничка комплета, 197 стручних мишљења о квалитету додатних наставних средстава и 64 стручна мишљења о преводима  уџбеника/уџбеничка комплета на језике националних мањина. Прегледани су и уџбеници у електронском облику који се користе у оквиру пројекта „Дигитална учионица“ (551 уџбеник).

Остали послови

 • Развијени су програми обуке за остваривање наставе усмерене на исходе учења (за основне и средње школе).
 • Реализован је пројекат Јачање васпитне улоге школе – модели васпитног рада, у оквиру којег је припремљено Опште упутство за јачање васпитне улоге школе кроз унапређивање ваннаставних активности у основним и средњим школама и реализован конкурс Примери добре ваннаставне праксе (на који су пријављена 303 рада, која су прегледана и извршен је избор за базу добрих примера која је доступна на сајту Завода).
 • Реализован пројекат Развијање механизама за праћење и вредновање примене новог програма наставе и ефикасности исхода учења српског као нематерњег језика у сарадњи са Мисијом ОЕБС у Србији.
 • У оквиру пројекта Наставак подршке  за повећање и унапређење капацитета за управљање миграционом кризом у РС – МАДАД 2, у делу активности која се односи на Развој српског језика као страног језика, припремљени су програм наставе и учења и стандарди постигнућа за српски као страни језик, као и обуке за наставнике који ће тај програм реализовати..
 • Реализован је пројекат Припрема приручника за наставнике Грађанског васпитања у основној и средњој школи у сарадњи са Мисијом ОЕБС у Србији (развијени су приручници за први и други циклус основне школе и приручник за средње школе).
 • Реализован је пројекат Подршка реформе Грађанског васпитања у средњој школи, у оквиру кога су припремљени програми грађанског васпитања за 3. и 4. разред гимназије и припремљене и реализоване обуке за наставнике грађанског васпитања.
 • Реализован пројекат Развијање механизама за праћење и вредновање примене новог програма наставе и ефикасности исхода учења српског као нематерњег језика у сарадњи са Мисијом ОЕБС у Србији (пројекат траје више година).
 • У оквиру пројекта Припрема приручника за наставнике Грађанског васпитања у основној и средњој школи у сарадњи са Мисијом ОЕБС у Србији припремљени приручници за први и други циклус основне школе и приручник за средње школе, који су доступни на сајту Завода, а одштампани су и послати школама приручници у штампаној форми.
 • У оквиру пројекта Подршка реформе Грађанског васпитања у средњој школи реализоване су обуке за наставнике грађанског васпитања.

АКТИВНОСТИ ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ У ПЕРИОДУ 2018-2020

Планови и програми наставе и учења

 • Модернизовано 99 профила тј. израђено 99 планова и програма наставе и учења заснованих на стандардима квалификација. У последње три године, у просеку је модернизовано од 15-20 профила годишње. Од тога броја, 56 профила су прилагођени Закону о дуалном образовању, тј урађени према моделу дуалног образовања (већи број часова практичне наставе који се обављају код послодавца).

Да би се овај посао успешно завршио, Центар за стручно образовање и образовање одраслих организовао исти број радних група у којима је узело учешћа преко 500 наставника стручних школа и професора високошколских установа. За сваку радну групу, Центар за стручно образовање и образовање одраслих је организовао обуке за израду наставних планова и програма заснованих на стандардима квалификација. На овај начин је створена база наставника стручних школа као екстерних сарадника Завода.

 • Развој програма образовања подразумева и измену докумената, који чине законску регулативу:
  • За све профиле који су преведени у систем (99) израђени су предлози допуне правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање планова и програма образовања и васпитања у стручним школама,  допуне правилника  о врсти стручне спреме  наставника,  стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама профиле и плана уџбеника;
  • Годишње се обради преко 50 појединачних предмет везаних за измену и допуну Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у подручјима рада на основу приспелих захтева;
 • Прегледано је, и дато стручно мишљење за 120 рукописа уџбеника/приручника,
 • Припремљени Правилници о полагању завршних и матурских испита (стручне матуре ) и објављени Приручници за  65 профила који су у систему, 47 огледних профила и преведена су 43 приручника на језике националних мањина.

Осим обука за израду завршних испита и стручне матуре, Центар за стручно образовање и образовање одраслих је организовао и обуке за за  имплементацију завршних и матурских  испита по новом моделу, у које су укључене све школе у којима су организовани ови испити. Овим обукама је обухваћено преко  650 наставника из преко 200 школа, велики број  социјалних партнера (послодаваца) који имају улогу екстерних оцењивача на завршном испиту и матурском практичном раду.

У 2020. години, због промене начина извођења наставе (прелазак на онлајн наставу), Центар за стручно образовање и образовање одраслих је:

  • припремио видео презентацију се упутствима за имплементацију матурских испита и поставио на свој сајт ;
  • у циљу боље припреме ученика за припрему стручно теоријског теста за полагање матурског испита, израдио по један пример теста за сваки профил у електронском облику и учино га доступним за све ученике;
  • у сарадњи са школама организовао онлајн обуке за полагање стручно теоријских тестова за матурске испите и поставио на свој сајт;
  • контролисао снимљени материјал за часове из стручних предмета и правио план објављивања на телевизији
 • Припремљен програм обуке и испита за инструкторе за извођење учења кроз рад код послодаваца у дуалном образовању. Саветници Центра учествовали као чланови испитних комисија за добијање инструкторских лиценци (70 испита).
 • Донети стандарди за за остваривање програма стручних оспособљавања и обука и на основу њих прегледано преко 500 програма  обука за образовање одраслих лица, лица са инвалидитетом и  за признавање статуса JПOA.
 • Ступањем на снагу Закона о НОКС и формирањем Агенције за квалификације, Центар за стручно образовање и образовање одраслих је израдио 27 иницијатива и елабората за израду стандарда квалификација
 • ИПА ПРОЈЕКАТ: Учење кроз рад – Изградња капацитета партнерских институција у дунавском региону у циљу ефикасније модернизације система стручног образовања
  • У сарадњи са ПКС организоване и одржане две радионице планирања даљег развоја учења кроз рад у средњем стручном образовању у Србији
  • Чланови пројектног тима ЗУОВ-а и ПКС учествовали у припреми визије система учења кроз рад.
  • Одржано седам обука релевантних партнера (наставници и представници компанија) за реализацију завршних испита у профилима заснованим на учењу кроз рад..
  • Припремљен је, у сарадњи са ПКС и свим другим партнерима на пројекту, ”А guidebook for more efficient Work-based Learning”
 • ИПА ПРОЈЕКАТ: Дуално стручно образовање у Србији
  • развијено 9 образовних профила и спроведена је обука за имплементацију програма за наведене квалификације у школама у којима се реализују.
  • креиране и реализоване обуке „Имплементација нових стандарда квалификација и програма образовних профила заснованих на учењу кроз рад“ и похађало их је 280 полазника. У оквиру овог пројекта, а у сарадњи са партнерима на пројекту, током читаве године организовани су бројни сусрети и састанци чији је циљ био да допринесу реализацији активности предвиђених овим пројектом.
 • ИПА ПРОЈЕКАТ: Државна матура – Унапређивање образовања кроз увођење завршних испита на крају средњег образовања

Центар за стручно образовање је учествовао у следећим активностима:

  • Израда базе школа и профила за које се израђују завршни и матурски испити (стручна матура),
  • Израда критеријума за формирање радних група (број чланова, структура радних група) која је коришћена у јавном позиву који је расписао Пројекат,
  • Израда критеријума за избор чланова радних група и учествовање у избору чланова радних група на основу расписаног јавног позива,
  • Учествовање у изради предлога поделе послова и активности и конкретизацији по члановима радне групе;
  • Израда критеријума за одабир школа за пилотирање и израђен предлог школа и профила за пилотирање,
  • Промоција државне матура у Заједницама школа,
  • Учествовање у изради Правилника о спровођењу завршног и матурског испита и стручих упутстава за спровођење ЗИ/МИ
  • Израда програма обука (према постојећој методологији развијеној у ЦСООО) за спецификацију испита и провођење прве обуке (у јулу месецу 2019.год)-држање радионица са радним групама по подручјима рада (сам Пројекат је оценио високом оценом ове обуке);
  • Учествовање у изради појединачних ЗИ/МИ по профилима (практичних задатака) и прегледање материјала које су радне групе израдиле после радионица и давање стручног мишљења и упутстава за корекцију и даљи рад,
  • Одржавање консултативних састанака са координаторима радних група;
  • Спровођење друге обуке за израду задатак (у августу 2019.год.) -држање радионица са радним групама по подручјима рада;
  • Израда предлога приручника за МИ/ЗИ и израда приручника за ЗИ по профилима
  • Израда програма обука за имплементацију ЗИ (према постојећој методологији развијеној у ЦСООО) и извођење исте у оквиру првог пилота (септембар-октобар 2020)
  • Учествовање у изради спецификације испита (тестова за стручну матурау) за први пилот и учествовање у оцењивању истих;
  • Преглед и евентуалне корекције задатака за ЗИ и коначна израда приручника
  • Учествовање чланова Центра на свим састанцима и консултацијама са Пројектом;
  • Свакодневне консултације са члановима Пројекта у циљу решавања појединих питања
 • РЕГОС ПРОЈЕКАТ: „Ка регионално заснованим занимањима”

Израђен предлог за стандарде занимања из области Туризма и угоститељства и Грађевине, за следећа занимања: хотелијерско-ресторатерски техничар, монтер суве градње, молер, подополагач и керамичар.


АКТИВНОСТИ ЦЕНТРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ 2018-2020

У периоду обухваћеном прегледом, Центар за професионални развој запослених у образовању је захваљујући сврсисходним програмима стручног усавршавања, јасно дефинисаним протоколима и процедурама акредитације програма и стручних скупова и развојем Националног образовног портала, као јединственим местом професионалног развоја запослених у образовању успешно одговорио на изазове савременог професионалног развоја кроз следеће активности:

 • Акредитација 1150 програма стручног усавршавања садржаних у Каталогу 2018-2021
 • Акредитација 399 стручних скупова
 • Обуке 112.000 наставника, васпитача, стручних сарадника и директора установа образовања и васпитања кроз 46 програма, од којих су 7 од националног значаја (Дигитална учионица, Обука наставника за реализацију наставе оријентисане према исходима, Обука наставника информатике за програмски језик Пајтон, Развој дигиталних компетенција, Обука директора установа образовања и васпитања, Обука наставника у специјализованим ИТ одељењима гимназије, Дигитални свет)
 • Донет нови Оквир дигиталних компетенција наставника – наставник за савремено доба
 • Изграђени стандарди:
  • Стандарди компетенција за професију васпитача и њиховог професионалног развоја
  • Стандарди компетенција за професију стручног сарадника у предшколској установи и његовог развоја
  • Стандарди компетенција васпитача у школи са домом и дому ученика
 • израда сценарија и реализација обуке за директоре – у сарадњи са МПНТР
 • израда сценарија и реализација обуке за менторе у аутомобилској индустрији – Привредна комора и Ада пројекат
 • реализација обуке са будућим инструкторима који ће радити у оквирима Закона о дуалном образовању – Центру за стручно образовање и образовање одраслих
 • рад у Комисији за преглед радова за избор Најбољег едукатора Србије, Удружење Живојин Мишић
 • рад уСектору за правне и кадровске послове ЗУОВ-а на текућим административним пословима
 • рад у комисији за полагање испита за лиценцу директора установе образовања и васпитања – у сарадњи са МПНТР
 • учешће на радионици – мапирање UN SDG индикатора за Републику Србију у организацији Републичког завода за статистику
 • рад у Савету Европе, ЕПАН мрежа саветника за образовне политике, радна група за наставу и учење
 • израда Стандарда компетенција за васпитаче у у школи са домом и дому ученика – у сарадњи са МПНТР и Центром за развој програма и уџбеника
 • учествовање у реализацији Erazmus + пројекта Keep Educating Yourself КEY  носилац посла је Висока струковна школа за образовање васпитача у Новом Саду
 • рад у комисији за полагање испита за лиценцу наставника, васпитача и стручних сарадника установа образовања и васпитања – у сарадњи са МПНТР
 • учешће у раду Одбора за управљање пројектом Подршка реформи система предшколског васпитања и образовања у Србији – СУПЕР – у сарадњи са МПНТР
 • учешће у раду радне групе за израду Правилника о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности основне школе – у сарадњи са Сектором за специфична питања
 • учешће у раду радне групе за израду Правилника о увођењу у посао наставника, васпитача и стручних сарадника – у сарадњи са МПНТР
 • учешће у раду радне групе за измену Правилника о испиту и стручном усавршавању просветних саветника – у сарадњи са МПНТР
 • учешће у раду радне групе за израду Правилника о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности гимназије – у сарадњи са Сектором за опште послове
 • учешће у раду радне групе за разматрање предлога Каталога за опремање предшколских установа – у сарадњи са МПНТР
 • учешће у раду радне групе за преглед радних листова за предшколско васпитање и образовање – у сарадњи са Центром за развој програма и уџбеника
 • израда (ауторство) приручника за обуку васпитача и реализација обуке „Савремени концепт саобраћајног образовања и васпитања у предшколским установама“ – програм обуке од јавног интереса, у сарадњи са Саобраћајним факултетом у Београду
 • реализација обуке за примену Основа програма – Године узлета: „Концепција Основа програма – Године узлета“, „Развијање реалног програма“, „Документовање“ – програм обуке од јавног интереса, у сарадњи са МПНТР и УНИЦЕФ-ом
 • реализација обуке „Водитељске вештине“ за водитеље обуке „Програми наставе и учења оријентисани на исходе“ – у сарадњи са УНИЦЕФ-ом
 • реализација обуке за просветне саветнике „Концепција Основа програма ПВО Године узлета“ – у сарадњи са МПНТР
 • менторство у предшколским установама у оквиру пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“ – у сарадњи са МПНТР и УНИЦЕФ-ом
 • излагање „Улога стручних сарадника у пружању додатне подршке“ на стручном скупу у Новом Саду – у сарадњи са Центром за стручно усавршавање Кикинда и Центром за стручно усавршавање Шабац
 • учешће у раду радне групе за израду концепта Стратегије развоја образовања и васпитања у РС до 2030, Заштита од насиља, и заштита репродуктивног здравља – у сарадњи са МПНТР
 • учешће у раду радне групе у пројекту Оснаживање наставника и стручних сарадника за рад са даровитим ученицима – у сарадњи са Сектором за специфична питања предшколског, основног и средњег образовања, МПНТР и Владом РС
 • преглед, коментари и допуна литературе за пројекат ПАТ „Припрема свих наставника на укључивање свих ученика“ – у сарадњи са МПНТР
 • обуке са будућим инструкторима који ће радити у оквирима Закона о дуалном образовању – Центру за стручно образовање и образовање одраслих

Издвојено у 2020. години:

Успостављена је континуирана подршка дигиталних ментора, и закључно са јануаром, наставници из 563 школе су добили адекватну помоћ при одабиру и савладавању алата за учење на даљину.

Што се тиче самог портала, и свих обука које су на њему извршене од његовог успостављања, а сваки програм обуке је имао без обзира на тему и сегмент развијања дигиталних компетенција, укупан број обучених наставника је 56.230, само у периоду април-децембар.

Треба нагласити и да је Центар за професионални развој спровео до сада квантитативно и квалитативно најобухватнију анкету наставника у Србији (27.707 наставника), у погледу искустава са учењем на даљину, и избором алата за такав вид одржавања наставе.

У погледу реакције на ситуацију изазвану пандемијом,  Центар за професионални развој је реаговао још 16. марта, и до данас сајт Завода на страници са упутствима за коришћење дигиталних алата за учење на даљину има 1.659.895 прегледа, са 444.504 јединствених посетилаца (што је индикативан податак, да су страницу посећивали не само наставници, већ и родитељи и ученици).

У оквиру вебинара „Предности, изазови и разлике пројектне наставе и наставе на даљину“ представљен је Приручник за спровођење наставе путем ових метода

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

У оквиру вебинара „Предности, изазови и разлике пројектне наставе и наставе на даљину“, који су организовали НАЛЕД, организација „Connecting“ из Панчева и организација „Научи ме“ из Ниша у склопу пројекта Јавно-приватни дијалог који финансира USAID, представљен је приручник за спровођење наставе путем ових метода.

Приручник се може преузети на: ЈПД – Јавно-приватни дијалог | Приручник.

Видео упутства чине саставни део Приручника за пројектну наставу и наставу на даљину и садрже „корак по корак“ описано детаљно коришћење 13 дигиталних алата.

На следећем линку се налазе сва видео упутства: ЈПД – Јавно-приватни дијалог | Видео упутства.

Приручник је преведен на 5 језика националних мањина (хрватском, мађарском, румунском, русинском и словачком):  ЈПД – Јавно-приватни дијалог | Приручник на језицима националних мањина.

Нови подзаконски акти: гимназије и средње стручно образовање

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

Просветни гласник број 01-2021

ГИМНАЗИЈЕ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ

НОВО

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

СТАНДАРДИ КВАЛИФИКАЦИЈА

Одлука о избору 10 спољњих сарадника – грађанско васпитање

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

На основу Јавног позива донета је ОДЛУКА о избору 10 спољних сарадника за послове праћења остваривања нових програма грађанског васпитања у основним школама и гимназијама.

Одлуку можете погледати на линку испод:

Повезивање Националног оквира квалификација Републике Србије са Европским оквиром квалификација

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

Као део процеса придруживања Европској унији и као један од циљева у националним стратешким документима, на 52. састанку Саветодавне групе за Европски оквир квалификација одржаног 4. и 5. фебруара 2020. године у Бриселу, усвојен је Извештај о повезивању Националног оквира квалификација Републике Србије (НОКС) са Европским оквиром квалификација (ЕОК), укључујући и додатни извештај о самопроцени НОКС-а у области високог образовања у односу на Оквир квалификација у Европском простору високог образовања (ОК-ЕПВО), а у току септембра месеца 2020. Извештај је објављен на сајту Европске комисије.  Извештај је сачињен у складу са критеријумима и процедурама које је поставила Саветодавна група за ЕОК, и представља резултат бројних стручно-консултативних састанака са националним и ЕУ партнерима.

Усвајањем Извештаја о повезивању НОКС-а са ЕОК-ом оквир квалификација Републике Србије повезан је са Европским оквиром квалификација што значи да је успостављена јасна и транспарентна веза између осам нивоа квалификација Републике Србије и осам нивоа квалификација Европског оквира квалификација.

Повезивањем НОКС са ЕОК послодавцима је омогућено да боље процене квалификације радника који долазе из других земаља и институција које им нису познате. Такође, послодавци могу боље проценити да ли исходи учења одговарају потребама компаније у којој радник жели да се запосли. На овај начин се омогућава мобилност радне снаге и побољшава се понуда и потражња радне снаге на тржишту рада.

Европским оквиром квалификација се подржавају и други алати ЕУ за постизање транспарентности, као што су Europass, Европски систем преноса и акумулирања бодова (ECTS) и Систем бодовања у стручном образовању и обуци (ECVET).


Извештај на енглеском језику можете преузети овде.

Извештај на српском језику можете преузети овде.

Обавештење: Јавни позива за спољње сараднике на пословима праћења остваривања нових програма грађанског васпитања

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

Обавештење за учеснике Јавног позива за спољне сараднике на пословима праћења остваривања нових програма грађанског васпитања у основним школама и гимназијама

Због великог броја пријава, одлука Комисије о избору 10 спољних сарадника биће доступна на нашем сајту у току неколико следећих дана.

Хвала на разумевању.

Календар такмичења и смотри ученика средњих школа за школску 2020/2021. годину

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

Министарство просвете, науке и технолошког развоја објавило је Календар такмичења и смотри ученика средњих школа за школску 2020/2021. годину

Календар такмичења и смотри ученика основних школа за школску 2020/2021. годину погледајте овде.

Стручно упутство о организовању такмичења и смотри ученика основне и средње школе погледајте овде.

Резултати конкурса „Сазнали на семинару – применили у пракси“ 2020.

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

Иако смо се надали да ће десети конкурс Центра за професионални развој запослених у образовању, Завода за унапређивање образовања и васпитања, „Сазнали на семинару – применили у пракси“ 2020. јубиларно бити обележен већим бројем пријављених радова и да ће конкуренција за базу Примера добре праксе и за награду бити већа, појава вируса COVID-19 и њиме донетим мерама превенције изменила је и отежала рад наших школа и вртића, које улажу огроман труд и маштовитост да примењујући нове информационе технологије успешно реализују васпитно-образовни процес. Из тих разлога разумљив је и слабији одзив на конкурс.

Конкурс је објављен 07. 10. 2020. године, а рок за достављање радова био је 01.12. текуће године. Пријављен је знатно мањи број радова него претходних година – 54, што  представља успех у датим  околностима. Услове конкурса испунило је 39 радова, од којих је 13 изабрано за базу примера добре праксе, а пет је предложено за награду, од којих су након гласња Централне комисије изабрана следећа три:

 1. награда: рад Наслеђивање особина и наследне болести, аутора Биљане Ускоковић Брковић, ОШ „Милица Павловић“, Чачак (област: Природне науке)
 2. награда: рад Чувари здравља, који је продукт тимског рада у којем су учествовале Радица Ристић, Слађана Захаријевић и Тања Ивков, ОШ „Вук Караџић“, Београд (област: Општа питања наставе)
 3. награда: рад Пројекат „Уређења дворишта, који је, такође, продукт тимског рада у којем су учествовале Ана Сурла и Драгана Хемон Попадић, ПУ „Бошко Буха“, Инђија (област: Предшколско васпитање и образовање).

Честитамо награђеним ауторима и ауторима чији ће радови бити уврштени у базу Примера добре праксе и захваљујемо свим учесницима конкурса, који су, и поред отежавајућих услова за живот и рад, имали довољно снаге, воље и жеље да поделе своја искуства са нама.

База примера добре праксе конкурса Сазнали на семинару – применили у пракси 2020

Кликните на назив рада за преузимање

Редни број Име и презиме аутора Установа Назив рада Напомена
1. Биљана Ускоковић Брковић ОШ „Милица Павловић“, Чачак Наслеђивање особина и наследне болести 1. награда
2. Радица Ристић ОШ „Вук Караџић“, Београд Чувар здравља 2. награда

Слађана Захаријевић,
Тања Ивков

3. Ана Сурла ПУ „Бошко Буха“, Инђија Пројекат „Уређење дворишта“ 3. награда

Драгана Хемон Попадић

4. Тања Плазинић ОШ „Десанка Максимовић“, Београд Глобална учионица Александра Ђорђевић,
Биљана Кнежевић,
Марија Мијаиловић
5. Зорана Матићевић Гимназија „Патријарх Павле“, Београд 3Д – ЛОГО ШКОЛЕ Мирослава Николић,
Љиљана Петровић
6. Јелена Јовановић ПУ „Моје детињство“, Чачак Примена семинара „Позитивно васпитање-позитивна дисциплина у вртићу“
7. Нада Шрајер Дом ученика средњих школа „Ангелина Којић – Гина“, Зрењанин Безбедност и друштвена мрежа – у чему је неравнотежа? Оливера Ћирић,
Биљана Дринић,
Јованка Провиџало,
Горан Петковић,
Јелена Пујић,
Јована Солумун,
Соња Пашћан,
Бојана Пашић
8. Ирена Ђенић Јанић Пољопривредно-хемијска школа „Др Ђорђе  Радић“, Краљево Невидљиви свет око нас – бактерије Виолета Ивковић,
Мирјана Марић,
Ана Благојевић,
Ана Раденковић,
Биљана Миливојевић,
Јелена Бишевац Дамјановић,
Љиљана Тошић,
Владимир Савићевић
9. Драгана Мишић ОШ „Јелена Ћетковић“, Београд На историјско те водим место Барбара Ивковић,
Данијела Кужет
10. Марија Ристивојевић ОШ „Херој Иван Мукер“,

Смедеревска Паланка

Школски електронски часопис „Ми пишемо“ Светлана Стевановић
11. Јасна Рожина ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“, Београд Римске цифре
12. Јелка Филиповић Школа за основно образовање одраслих, Сомбор Еколошки фактори
13. Драгана Симић Средња стручна школа „4. јули“, Врбас Обука за наставнике – Употреба интерактивних мапа у настави

Календар такмичења и смотри ученика основних школа за школску 2020/2021. годину

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

Грађанско васпитање: Продужава се Конкурс за примере успешних пројектних активности остварених у оквиру грађанског васпитања у основним и средњим школама

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

НОВИ РОК ЗА ПРЕДАЈУ ПРИМЕРА УСПЕШНИХ ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ: 31.01.2021. 

Због измена школског календара, продужава се Конкурс за примере успешних пројектних активности остварених у оквиру грађанског васпитања у основним и средњим школама.

ИНФОРМАЦИЈЕ О КОНКУРСУ И НАЧИНУ ПРИЈАВЕ: 

Завод за унапређивање образовања и васпитања, у оквиру пројекта „Подршка реформе грађанског васпитања“, расписује Конкурс за избор примера успешних пројектних активности остварених у оквиру грађанског васпитања у основним и средњим школама. Пројекат је део Заједничког регионалног програма „Дијалог за будућност: унапређење дијалога и друштвене кохезије у, и између, Босне и Херцеговине, Црне Горе и Републике Србије“, који спроводе UNDP, UNICEF и UNESCO, а финансира га Фонд УН-а за изградњу мира (UN PBF).

Под примерима се подразумевају различите пројектне активности које су спроведене у оквиру часова грађанског васпитања у основноj и средњоj школи, а издваjаjу се по теми, начину рада, постигнутим ефектима или неком другом критериjуму успешности. Следеће године биће 20 година како се грађанско васпитање остваруjе у нашим школама и потребно jе да многи добри примери рада са ученицима у оквиру овог изборног програма постану видљиви и инспирациjа другим наставницима. Конкурс се односи на проjектне активности jер су оне саставни део и старих и нових програма грађанског васпитања и представљаjу важан сегмент рада са ученицима на развоjу грађанског активизма и компетенциjе за одговоран живот у демократском друштву. Проjекат, као форма рада, изабран jе и зато што његово спровођење пружа значаjну подршку развоjу и других међупредметних компетенциjа као што су компетенциjа за учење, сарадњу, комуникациjу, решавање проблема, рад са подацима, за предузимљивост или дигиталну компетенциjу.

УСЛОВИ КОНКУРСА

Конкурс је отворен од  5.11.2020. до 31.01.2021. године.

Право учешћа на Конкурс имају основне и средње школе. Установа може послати више примера на Конкурс у одвојеним пријавама.

За пријаву користити следећи ОБРАЗАЦ (кликните на линк за преузимање).

Упутство за попуњавање обрасца преузмите ОВДЕ.

Пријаве треба послати у електронском облику путем онлајн формулара који се налази на адреси: https://zavod.edu.rs/gradjansko/

Пристигле приjаве прегледаће комисија коју формира Завод. Резултати ће бити објављени на сајту Завода у фебруару 2021. Изабрани радови биће уврштени у базу пројеката грађанског васпитања. Најуспешнији примери биће јавно представљени у марту 2021. године у Београду.

Контакт особа за ваша питања је Елеонора Влаховић, мејл адреса: eleonora.vlahovic@zuov.gov.rs.

Нови подзаконски акти (Просветни гласник 19/2020): 1. Средње стручно образовање – стандарди квалификација; 2. Правилник о изменама и допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

1. Стандарди квалификација

1 Решење о усвајању стандарда квалификације „Наутички техничар – речни смер”: Просветни гласник 19/2020

2 Решење о усвајању стандарда квалификације „Електротехничар процесног управљања”: Просветни гласник 19/2020

3 Решење о усвајању стандарда квалификације „Електричар”: Просветни гласник 19/2020

4 Решење о усвајању стандарда квалификације „Руковалац средствима унутрашњег транспорта”: Просветни гласник 19/2020

5 Решење о усвајању стандарда квалификације „Трговински техничар”: Просветни гласник 19/2020

6 Решење о усвајању стандарда квалификације „Техничар за индустријску роботику”: Просветни гласник 19/2020

7 Решење о усвајању стандарда квалификације „Машински техничар за компјутерско конструисање”: Просветни гласник 19/2020

8 Решење о усвајању стандарда квалификације „Техничар за дизајн у машинству”: Просветни гласник 19/2020

9 Решење о усвајању стандарда квалификације „Педикир – маникир”: Просветни гласник 19/2020

10 Решење о усвајању стандарда квалификације „Грађевински техничар за хидроградњу”: Просветни гласник 19/2020

11 Решење о усвајању стандарда квалификације „Техничар вуче”: Просветни гласник 19/2020

12 Решење о усвајању стандарда квалификације „Техничар за заштиту животне средине”: Просветни гласник 19/2020

13 Решење о усвајању стандарда квалификације „Техничар штампе”: Просветни гласник 19/2020

14 Решење о усвајању стандарда квалификације „Рударски техничар”: Просветни гласник 19/2020

15 Решење о усвајању стандарда квалификације „Армирач – бетонирац”: Просветни гласник 19/2020

16 Решење о усвајању стандарда квалификације „Кулинарски техничар”: Просветни гласник 19/2020

17 Решење о усвајању стандарда квалификације „Тесар”: Просветни гласник 19/2020

18 Решење о усвајању стандарда квалификације „Зидар”: Просветни гласник 19/2020

19 Решење о усвајању стандарда квалификације „Финансијско-рачуноводствени техничар”: Просветни гласник 19/2020

Раније објављени стандарди квалификација

20 Решење о усвајању стандарда квалификације „Сарадник у дигиталним медијима”: Просветни гласник 12/2020

21 Решење о усвајању стандарда квалификације „Индустријски мехатроничар – специјалиста”: Просветни гласник 12/2020

22 Решење о усвајању стандарда квалификације „Техничар за полимере”: Просветни гласник 12/2020

23 Решење о усвајању стандарда квалификације „Авиомехатроничар”: Просветни гласник 5/2020

24 Решење о усвајању стандарда квалификације „Механичар текстилних машина”: Просветни гласник 5/2020

25 Решење о усвајању стандарда квалификације „Пластичар”: Просветни гласник 5/2020

26 Решење о усвајању стандарда квалификације „Монтер телекомуникационих мрежа”: Просветни гласник 5/2020

2. Правилник о изменама и допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи: Просветни гласник

Правилник о изменама и допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи: Просветни гласник 19/2020

Срећни новогодишњи и божићни празници!

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања


ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ВАМ ЖЕЛИ

 • ЗДРАВУ
 • УСПЕШНУ
 • СРЕЋНУ
 • ВЕСЕЛУ
 • РАДОСНУ
 • ЕНЕРГИЧНУ
 • БЕЗБРИЖНУ

НОВУ ГОДИНУ!

Обавештење за основне школе и гимназије – приручник за наставнике грађанског васпитања

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

Као што вам jе познато на нашем саjту доступни су приручници за наставнике грађанског васпитања за основну школу и гимназиjу. Међутим, наш партнер у њиховоj припреми ОЕБС, Мисиjа у Србиjи,  обезбедио jе средства да се приручници и одштампаjу у тиражу коjи ниjе велики али одговара броjу матичних школа  и гимназиjа. Обавештавамо вас да смо свим матичним основним школама, путем поште, послали по jедан приручник за I и II циклус, и гимназиjама по jедан приручник. Молимо школе да обавесте наставнике грађанског васпитања о доспећу приручника у папирноj форми и предлажемо да он буде део библиотечког фонда.

 

Преузмите приручнике у електронском облику:

Уверења за полазнике обука

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

Уверења за полазнике који су извршили све своје обавезе на следећим обукама:

 1. Програм обуке наставника Људска права и владавина права
 2. Обука наставника за примену Стандарда образовних постигнућа за Српски као страни језик и Програма наставе и учења за Српски као страни језик
 3. Програм обуке за смањење стреса у ситуацији миграција кроз примену стручног упутства за укључивање ученика избеглица у систем образовања и васпитања можете прузети овде.

Јавни позив за спољне сараднике на пословима праћења остваривања нових програма грађанског васпитања у основним школама и гимназијама

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

Завод за унапређивање образовања и васпитања расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА
СПОЉНЕ САРАДНИКЕ НА ПОСЛОВИМА ПРАЋЕЊА ОСТВАРИВАЊА НОВИХ ПРОГРАМА ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА И ГИМНАЗИЈАМА

Завод за унапређивање образовања и васпитања, у оквиру пројекта „Подршка реформе грађанског васпитања“, расписује Јавни позив за избор 10 спољних сарадника који ће учествовати у мониторингу остваривања нових програма грађанског васпитања у основним школама и гимназијама на територији целе Србије. Пројекат је део Заједничког регионалног програма „Дијалог за будућност: унапређење дијалога и друштвене кохезије у, и између, Босне и Херцеговине, Црне Горе и Републике Србије“, који спроводе UNDP, UNICEF и UNESCO, а финансира га Фонд УН-а за изградњу мира (UN PBF).

Изабрани спољни сарадници добиће наменски припремљену онлајн обуку, инструменте и материјале за послове праћења остваривања грађанског васпитања у основним школама и гимназијама. У складу са епидемиолошком ситуацијом целокупни посао праћења обавиће се путем онлајн фокус група и индивидуалних интервјуа.

Рад спољних сарадника је хонорарисан.

Изабрани сарадници добиће могућност да у наредном периоду, уз одговарајућу обуку, постану ментори наставницима грађанског васпитања са циљем пружања помоћи и подршке у остваривању нових програма оријентисаних на исходе и развој компетенција.

УСЛОВИ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Јавни позив је отворен од 15.12.2020. до 15.1.2021. године.

Право на учешће имају наставници грађанског васпитања у основним школама и гимназији који имају најмање 4 године искуства на тим пословима.  

Пријава се врши путем онлајн обрасца који се налази на адреси: zavod.edu.rs/gradjansko-javni-poziv/

Пристигле приjаве прегледаће комисија коју формира Завод. Резултати Јавног позива ће бити објављени на сајту Завода крајем јануара 2021.

Контакт особа за ваша питања је Елеонора Влаховић, мејл адреса: eleonora.vlahovic@zuov.gov.rs.

Средње стручно образовање – обавештење у вези са полагањем испита за проверу стручно-теоријских знања у оквиру матурског испита у јануарском испитном року 2021.

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

Завод за унапређивање образовања и васпитања примењује процедуру електронског пријављивања испита школа за проверу стручно – теоријских знања.

У циљу благовремене организације матурског испита, СВАКА школа чији ученици полажу тест стручно – теоријских знања у јануарском року мора попунити следећи упитник, иначе ће се сматрати да школа НИЈЕ пријавила испит.

Линк за пријаву испита

Рок за пријаву испита је 10.1.2021.

Термини за полагање испита за проверу стручно – теоријских знања биће благовремено објављени на сајту Завода.

Дигитална учионица: нови рок за наставнике који су уписани на обуку, а нису је завршили у предвиђеном року

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

Програм обуке за запослене у образовању/Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала током 2020. године похађало је скоро 19.000 наставника основних школа, а више од 16.000 је обуку успешно и завршило.

Услед измењених околности у којима се радило током ове године, одређен број наставника није успео до краја да заврши обуку у предвиђеном року.

Свим наставницима који су започели ову обуку, а нису је завршили (наставници који су били пријављени од стране своје школе и којима је креиран налог на Заводовој платформи за обуке), поново је омогућен приступ платформи и обуку могу да заврше до 20.12.2020. године.

Наставници који су били уписани на ову обуку пре 01.08.2020. обуци приступају преко следећег линка: Пријава на обуке пре августа 2020.

Наставници који су били уписани на ову обуку у августу и септембру 2020. године, обуци приступају преко следећег линка: Пријава на обуку – нове обуке август и септембар 2020.

Обуке ће бити отворене до 20.12.2020.

Након тога биће поново недоступне како би се преузели подаци за уверења. Уверења ће бити доступна овим наставницима након 15.01.2021.

Подсећамо да се домаћи задатак предаје путем линка: https://zavod.edu.rs/digitalna-ucionica/

Приручник за наставнике грађанског васпитања у гимназији

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

Доступан је нови приручник за наставнике грађанског васпитања у гимназији.

Приручник је резултат сарадње Завода за унапређивање образовања и васпитања са Организацијом за европску безбедност и сарадњу, мисија у Србији, а у његовој припреми учествовало је више аутора.

Програм обуке наставника грађанског васпитања за остваривање програма трећег и четвртог разреда гимназије

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

Уверења за Програм обуке наставника грађанског васпитања за остваривање програма трећег и четвртог разреда гимназије можете преузети овде.