Loading...
×

Просветне институције

Допунски јавни позив за избор стручних лица за припрему стручне оцене квалитета рукописа уџбеника и ради давања стручног мишљења о квалитету рукописа приручника, додатних наставних средстава и дидактичких средстава за све стручне предмете у стручним школама

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/dopunski-javni-poziv-za-izbor-strucnih-lica-za-pripremu-strucne-ocene-kvaliteta-rukopisa-udzbenika-i-radi-davanja-strucnog-misljenja-o-kvalitetu-rukopisa-prirucnika-dodatnih-nastavnih-sredstava-i-did/

1.

Завод за унапређивање образовања и васпитања упућује допунски јавни позив свим заинтересованим лицима са одговарајућим образовањем и компетенцијама, да се пријаве за избор стручних лица која се ангажују ради давања стручне оцене/мишљења о квалитету рукописа уџбеника, додатних наставних средстава, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава, на неодређено време, односно док испуњавају услове прописане законом и правилником, за све стручне предмете у средњим школама.

2.

Кандидат, односно стручно лице, из члана 1. овог допунског јавног позива, мора да испуњава следеће услове:

 • да има одговарајуће високо образовање за одређени предмет, односно стручну област, односно одговарајуће образовање за област одређених стручних предмета у стручној школи, за које се образују стручњаци на високошколским установама;
 • да има најмање пет (5) година радног искуства на одговарајућим пословима у области образовања и васпитања;
 • да није у сукобу интереса, односно да није запослен или на други начин радно ангажован, у смислу Закона о раду (у даљем тексту: ЗОР) код издавача, да није пословно повезан са издавачем, да није повезан са одговорним лицем издавача, да кандидат или лица повезана са њим, немају непосредну корист, погодност код издавача или одговорног лица издавача, односно да не постоје други законом прописани услови за његово изузеће.

3.

Утврђени су критеријуми за избор стручних лица који ће бити вредновани применом система бодовања и методологија (математичка формула) за доделу бодова, за сваки појединачан критеријум, на следећи начин:

 • број прегледаних рукописа уџбеника, односно уџбеничких комплета (приручника, додатних наставних средстава, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава) – овај критеријум има ознаку К1 и носи максимално 40 бодова;
 • број објављених стручних, односно научних радова у одговарајућој области – овај критеријум има ознаку К2 и носи максимално 35 бодова;
 • учешће у реализацији пројеката у области образовања и васпитања – овај критеријум има ознаку К3 и носи максимално 15 бодова;
 • обука лица која су на Листи оцењивача уџбеника – овај критеријум има ознаку К4 и носи максимално 10 бодова.

Максималан број бодова за сваки критеријум одређен је на основу значаја и природе посла, тако да укупан број/збир бодова за сва четири критеријума износи 100.

Методологија (математичка формула) за доделу бодова је следећа

4.

Предлог за избор стручних лица, из члана 1. овог допунског јавног позива, након провере испуњености услова за учешће у овом допунском јавном позиву и извршеног вредновања кандидата, применом система бодовања и методологије (математичке формуле) за доделу бодова на основу за сваког појединачног критеријума, даће Комисија коју образује директор Завода, у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава на допунски јавни позив за избор стручних лица за припрему стручне оцене квалитета  рукописа уџбеника.

Директор Завода доноси Одлуку о избору стручних лица у року од осам (8) дана од дана пријема предлога Комисије.

Листа изабраних стручних лица за припрему стручне оцене квалитета рукописа уџбеника и ради давања стручног мишљења о квалитету рукописа приручника, додатних наставних средстава, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава, биће објављена на званичној интернет страници Завода www.zuov.gov.rs .

5.

Заинтересована лица попуњавају пријаву у електронском формату на следећем линку: https://zavod.edu.rs/javni-poziv-strucno/, на коме попуњавају упитник и прилажу попуњен Oбразац за пријаву на Допунски јавни позив који се може преузети са странице: https://zuov.gov.rs/wp-content/uploads/2023/09/Obrazac-za-prijavu-na-dopunski-javni-poziv.docx. и потребну документацију, којом доказују да испуњавају услове  за учешће у допунском јавном позиву, из члана 2. став 1. овог допунског јавног позива:

 • диплому или уверење о стеченом одговарајућем високом образовању;
 • потврду издату од стране послодавца где је запослен или на други начин радно ангажован, у смислу ЗОР-а, односно потврду издату од стране послодавца (или више њих) где је био запослен или на други начин радно ангажован и где је стекао најмање пет (5) година траженог радног искуства
 • попуњен образац изјаве да не постоји сукоб интереса, који мора бити својеручно потписан од стране кандидата, а који се може преузети са странице: https://zuov.gov.rs/wp-content/uploads/2023/09/IZJAVA-strucna-ocena.docx

Рок за подношење пријава на допунски јавни позив износи четрнаест (14) дана од дана објављивања допунског јавног позива на званичној интернет страници Завода www.zuov.gov.rs .

Крајњи рок за попуњавање електронске пријаве је 4. октобар. 2023. године до 24:00 часа.

НАПОМЕНА: Недопуштене, непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

6.

Бодовање критеријума Комисија ће вршити на основу приложене документације, при чему су подаци из табела наведених под тачкама 1), 2) и 3), саставни део обрасца пријаве:

 • Попуњена табела која треба да садржи следеће податке: број и називе прегледаних рукописа уџбеника, односно уџбеничких комплета, приручника, додатних наставних средстава и дидактичких средстава, називе њихових аутора и издавача, назив институције за чије потребе је кандидат вршио наведене послове, као и име, презиме и број телефона лица за контакт референтне институције;
 • Попуњена табела која треба да садржи следеће податке: број и називе објављених стручних, односно научних радова у одговарајућој области, податак где и када су наведени радови објављени, односно публиковани;
 • Попуњена табела која треба да садржи следеће податке: број и назив пројеката у области образовања и васпитања у којима је кандидат учествовао и у ком својству: (учесник, организатор, реализатор или аутор);
 • Копија уверења да је подносилац пријаве учествовао у обуци лица која се налазе на Листи оцењивача уџбеника (уколико је подносилац пријаве учествовао у наведеној обуци). Учешће у обуци лица која се налазе на Листи оцењивача уџбеника није услов за учешће у допунском јавном позиву и подносиоци пријаве који нису учествовали у предметној обуци неће бити елиминисани из даље процедуре.

НАПОМЕНА: ако је подносилац пријаве, у било ком од наведених својстава, био  ангажован од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања, потребно је да у табели наведе име и презиме саветника координатора који га је ангажовао, на којим пословима је био анагажовани и у ком периоду (година, месец).

Завод задржава право да провери тачност и истинитост свих података и навода подносиоца пријаве.

Навести податке о референцама за период од 2019. године до септембра 2023. године.

ВАЖНО: лица која се већ налазе на Листи изабраних стручних лица за припрему стручне оцене квалитета рукописа уџбеника и ради давања стручног мишљења о квалитету рукописа приручника, додатних наставних средстава и дидактичких средстава не треба да се пријављују на Јавни позив.

7.

Лице овлашћено за додатна обавештења везана за пријаву на допунски јавни позив је Марко Вукотић, мејл адреса: marko.vukotic@zuov.gov.rs и Маја Тодоровић, мејл адреса: maja.todorovic@zuov.gov.rs.

Наставак CEEPUS Програма у Србији

Извор: Министарство просвете

Уговор о спровођењу Средњоевропског програма универзитетске размене (CEEPUS IV) потписан је у Варшави, а Србија ће бити једна од 15 земаља Централне Европе која ће путем овог програма омогућити студентима и професорима високошколских установа да учествују у академској мобилности.

У име Владе Србије споразум је јуче потписала државна секретарка у Министарству просвете проф. др Маријана Дукић Мијатовић која је истакла да држава овим наставља да ствара услове за унапређивање међународне академске сарадње са земљама централне и јужне Европе.

У периоду од академске 2017/2018. до академске 2022/23. године, укупно 1219 студената је учествовало у програмима студентске размене са циљем стицања ЕСПБ бодова, али и у академским разменама ради спровођења истраживања и писања мастер или докторске тезе, док је чак 1837 професора учествовало у програмима мобилности наставног особља. Истовремено, број иностраних предавача и студената који су у истом периоду кроз CEEPUS програм реализовали своју мобилност на високошколским установама Републике Србије износи 1531“, рекла је државна секретарка.

На церемонији потписивања уговора, која је протекла и у знаку обележавања тридесетогодишњице CEEPUS-а, и свечано је уручена и Министарска награда Мрежи Fostering sustainable partnership between academia and industry in improving applicability of logistics thinking (FINALIST), којом координира Факултет техничких наука, Универзитета у Новом Саду и предводи проф. др Маринком Масларићем.

Ово је најпрестижније признање у CEEPUS програму, које се једном годишње додељује мрежи с највећим успехом у реализацији активности планираних приликом подношења пријаве.

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) је средњоевропски програм универзитетске размене који пружа могућност студентима и професорима високошколских установа да учествују у академској мобилности.

Основни циљ овог програма је унапређење образовања на високошколским институцијама земаља чланица програма. CEEPUS омогућава размене у виду кредитне мобилности (мобилност са циљем стицања ЕСПБ бодова), истраживачких боравака, реализације предавачких активности, као и тзв. летњих школа.

Државе чланице CEEPUS -а су: Аустрија, Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Македонија, Мађарска, Молдавија, Пољска, Румунија, Словачка, Србија, Словенија, Хрватска, Црна Гора, Чешка. Програм је основан 1994. године, а Србија му је приступила 2005. године.

Чланак Наставак CEEPUS Програма у Србији се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Стручнo упутство за препознавање, подршку и праћење образовања и васпитања ученика и ученица сa изузетним/посебним способностима

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/strucno-uputstvo-za-prepoznavanje-podrsku-i-pracenje-obrazovanja-i-vaspitanja-ucenika-i-ucenica-sa-izuzetnim-posebnim-sposobnostima/

Стручним упутством за препознавање, подршку и праћење образовања и васпитања ученика и ученица сa изузетним, односно посебним способностима желимо да систематизујемо препознавање, подршку и уопште рад са ученицима са изузетним/посебним способностима, због чега утврђујемо целокупан процес који је неопходно спроводити како бисмо системски подржавали и пратили ове ученике.

Стручно упутство преузмите преко линка испод

Школама упућено Стручно упутство за препознавање, подршку и праћење образовања и васпитања ученика и ученица сa изузетним способностима

Извор: Министарство просвете

Министарство просвете упутило је данас школама Стручно упутство за препознавање, подршку и праћење образовања и васпитања ученика и ученица сa изузетним, односно посебним способностима, којим се први пут, на једном месту обједињују сви процеси идентификације, различити облици подршке који су на располагању, као и начини праћење успеха ученика са изузетним/посебним способностима.

Стручно упутство се доноси у циљу подршке школама у идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима како би се обезбедили једнакост и доступност образовања свој деци, разноврсни облици учења, наставе и оцењивања којима се излази у сусрет различитим потребама детета и ученика, али и развила мотивација за учење и подигао квалитет образовних постигнућа талентованих и даровитих ученика.

Њиме су систематизоване и представљене кључне области целокупног процеса препознавања надарених ученика и рада са њима. Оно указује на области и начине испољавања изузетних, односно посебних способности, посебне образовне и васпитне потребе које произлазе из изузетних способности, на сврху и принципе њиховог ваљаног препознавања, као и на начине пружања подршке ученицима са изузетним способностима у редовној настави, али у ваншколском контексту.

Утврђен је начин вођења евиденција и израде плана транзиције за ученике са изузетним способностима, као и начини пружања подршке наставницима и родитељима и праћења ефеката препознавања и подршке ученицима са изузетним способностима у основном и средњем образовању.

Стручно упутство је намењено наставницима, стручним сарадницима, ученицима, родитељима, односно другим законским заступницима ученика, просветним саветницима и осталим запосленим у Министарству просвете, као и другим организацијама и лицима која су заинтересована за наведена питања, а оно садржи и графички приказ целокупног процеса.

Стручно упутство за препознавање, подршку и праћење образовања и васпитања ученика и ученица сa изузетним, односно посебним способностима активност је предвиђена Стратегијом развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године, као и Акционим планом 2023-2026. године. Израда Стручног упутства део је активности којима се унапређује систем препознавања и усмеравања ученика са изузетним способностима како би им се омогућило да достигну своје максималне капацитете и буду успешни чланови друштва.

ПРЕУЗМИТЕ:

Стручно упутство за препознавање, подршку и праћење образовања и васпитања ученика и ученица сa изузетним, односно посебним способностима

Чланак Школама упућено Стручно упутство за препознавање, подршку и праћење образовања и васпитања ученика и ученица сa изузетним способностима се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Математичка гимназија обележила 57 година успешног рада

Извор: Министарство просвете

Државни секретар у Министарству просвете проф. др Ивица Радовић честитао је Математичкој гимназији 57 година успешног рада и истакао да су Влада Републике Србије и Министарство просвете, уважавајући значај и постигнуте резултате, сврстали Математичку гимназију у школу од посебног интереса и националног значаја.

„Високо место на ранг листи најпожељнијих школа резултат је добре наставне и ваннаставне праксе, посвећеног рада наставног кадра и стручних сарадника, али и традиционално одговорног и ефикасног руковођења“, истакао је Радовић на свечаној академији, поводом 57 година рада ове гимназије.

Подсетио је да је, високо ценећи и уважавајући квалитет и резултате рада Математичке гимназије, Министарство просвете Математичкој гимназији доделило Светосавску награду.

Такође, како је додао, по основу изузетних резултата и постигнућа у раду са ученицима, јавном представљању примера добре праксе и пројеката, као и доприносу унапређивању квалитета рада установе којом руководи, Министарство просвете је директорки Мирјани Катић доделило повељу Доситеј Обрадовић.

„Министарство просвете поздравља и високо цени агилност са којом је Математичка гимназија одговорила на изазове које је пред  образовање донео 21. век. Математичка гимназија има специфичну улогу у нашем образовном систему.  По узору на ову школу, покренули смо отварање одељења за ученике са посебним способностима за математику у још 6 гимназија у Републици Србији“, додао је Радовић.

Истакао је да је у временима друштвених промена, реформи и великих изазова Математичка гимназија остала школа окренута интересовањима својих ученика, која  је успела да задржи оптимизам, негује и поштује своје ученике, прихвата и шири нове идеје.

Како је додао, у протеклих  57 година ученици Математичке гимназије су освојили више од 700 медаља на међународним европским и балканским олимпијадама, а преко 300 на осталим међународним такмичењима, јер је у питању школа коју похађају не само ученици талентовани за математику, већ вишеструко талентовани у разним областима.

Свечаности су присуствовали и председник Народне Скупштине Србије др Владимир Орлић, министарка здравља проф. др  Даница Грујичић и министарка науке, иновација и технолошког развоја др Јелена Беговић.

Чланак Математичка гимназија обележила 57 година успешног рада се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Смернице и водич за подстицање демократске културе у школама

Линк ка вести
Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Министарство просвете и Савет Европе припремили су обједињене материјале за школе како би обезбедили додатну подршку у примени Референтног оквира компетенција за демократску културу, а ради подстицања И стварања позитивних ставова, вредности, вештина, као и критичког мишљења код ученика.

Додатну подршку пружају и школе које су током Пројекта “Квалитетно образовање за све” постале менторске школе на основу вишегодишње добре праксе у подстицању принципа демократске културе у школама.

Водич и Смернице за подстицање демократске културе у школама настали су у оквиру Пројекта „Квалитетно образовање за све“, који се спроводи у оквиру Програма Европске уније и Савета Европе под називом „Хоризонтал фацилитy за Западни Балкан и Турску – трећа фаза“. Општи циљ овог програма је  подстицање демократске културе у школама, кроз примену Референтног оквира компетенција за демократску културу Савета Европе.

Пројекат „Квалитетно образовање за све“ промовише квалитетно образовање пружањем подршке школама у њиховим напорима у погледу борбе за уклањање предрасуда и дискриминаторних приступа осетљивим групама, као и превенцији насиља у школама, кроз развијање демократске школске културе.

ПРЕУЗМИТЕ:

Смернице за подстицање демократске културе: пакет материјала за менторске школе
Водич за подстицање демократске културе у школама
Списак менторских школа

Чланак Смернице и водич за подстицање демократске културе у школама се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Бесплатна онлајн обука у области заштите потрошача за наставнике и стручне сараднике

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/besplatna-onlajn-obuka-u-oblasti-zastite-potrosaca-za-nastavnike-i-strucne-saradnike/

Министарство унутрашње и спољне трговине, Министарство финансија, Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ, уз финансијску подршку Европске уније, организују онлајн обуку наставника и стручних сарадника у области заштите потрошача.

Обука се реализује на платформи “Пасош за учење – школе” Завода за унапређивање образовања и васпитања.

НАЗИВ ОБУКЕ: Обука наставника у области заштите потрошача
АКРЕДИТАЦИЈА: Обука је акредитована од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, под бројем 151-00-00002/2022-07
БРОЈ БОДОВА: 8
МЕСТО И ВРЕМЕ: Обука се у потпуности спроводи онлајн. Не постоје рокови за почетак и завршетак обуке – наставници и стручни сарадници сами бирају време почетка и динамику рада на обуци. Процењено време ангажовања на обуци је 8 сати рада.
ЦИЉ ОБУКЕ: Циљ обуке је оснаживање наставника и стручних сарадника основних и средњих школа за спровођење активности образовних модула припремљених у циљу унапређења образовања деце школског узраста о правима потрошача.

КОМЕ ЈЕ ОБУКА НАМЕЊЕНА
Обука је намењена свим наставницима и стручним сарадницима у основној и средњој школи који у свој рад са ученицима могу имплементирати садржаје ове обуке. То може бити у оквиру обавезних предмета, изборних програма, слободних наставних активности, ваннаставних активности, часа одељењског старешине или посета часу које реализују стручни сарадници. С обзиром да се ради о правима потрошача, садржај обуке најдиректније кореспондира са изборним програмом Грађанско васпитање где се ова тематика обрађује удружено са појавом прекомерне потрошње и загађења животне средине, као и са неким предметима у стручним школама, посебно економским и трговачким. Изузетно је погодно ову тематику радити на часу одељењског старешине и то како са млађим тако и старијим ученицима јер се потрошачке навике рано формирају. Обука пружа довољно материјала да заинтересовани наставник може припремити програм слободне наставне активности за ученике од 5. до 8. разреда основне школе или програм рада ваннаставне активности.
Оснаживање ученика да буду финансијски писмени и да поштују своја потрошачка права и обавезе допринос је развоју грађанског друштва заснованог на правима свих и у свим областима.

УПУТСТВО ЗА ПРИСТУП ОБУЦИ

Обука се налази на платформи “Пасош за учење – школе” Завода за унапређивање образовања и васпитања.

1. Платформи приступате:

   1. Преко странице на ЗУОВ сајту – zuov.gov.rs/pasos/ и кликом на линк ДИРЕКТАН УЛАЗ НА ПЛАТФОРМУ (на левој страни испод наслова ШКОЛЕ) или
   2.  Директно преко линка zuov.learningpassport.org/

2. Након уласка на платформу кликните на дугме ПОЧНИ (на левој страни отвореног прозора) или на дугме ПРИЈАВИ СЕ (горњи десни угао прозора).

3. У отвореном прозору унесите свој број телефона без почетне нуле 6XXXXXXXX (изаберите исправан телефонски код за нашу земљу +381 уколико већ није изабран) и кликните на дугме NEXT (СЛЕДЕЋЕ):

4. На ваш број телефона (број који сте унели) стићи ће СМС порука са шестоцифреним кодом. Тај код упишите у за то предвиђено поље и кликните на дугме SUBMIT (ПОТВРДИ):

5. Уколико приступате први пут овој платформи, систем ће захтевати да попуните своје податке. Податке (име и презиме) попуните на ћириличном писму јер ће се на основу ваших унетих података генерисати уверење. Уколико сте већ раније приступали овој платформи, систем ће вас преусмерити на почетну страну платформе.

6. Идите на КАТАЛОГ САДРЖАЈА и изаберите обуку коју желите да похађате. ВАЖНО: наставници и стручни сарадници бирају обуку у области заштите потрошача у складу са установом у којој раде – бира се или ЗАШТИТА ПОТРПШАЧА – ОСНОВНЕ ШКОЛЕ или ЗАШТИТА ПОТРОШАЧА – СРЕДЊЕ ШКОЛЕ.

7. Када изаберете коју обуку желите да похађате (ОСНОВНА или СРЕДЊА школа) и кликнете на њу, отвориће вам се прозор са описом обуке. За почетак рада на обуци кликните на дугме ПРИЈАВА (налази се у доњем делу отвореног прозора):

8. Након отварања садржаја обуке, следите упутства дата на првој страници (Увод у обуку).

Срећан рад!

На нишкој Тврђави представљен пројекат „Заједно и безбедно кроз детињство“

Извор: Министарство просвете

У оквиру Пројекта „Заједно и безбедно кроз детињство“ који ће се у школској 2023/24. години реализовати у основним школама, на нишкој Тврђави организовано је дружење са децом и ученицима свих узраста.

Уз игру и разговор са просветним саветницима, спољњим сарадницима Школске управе Ниш и полицијским службеницима деца и ученици имали су прилику да уче како да препознају насиље и различите видове дискриминације, коме да се обрате у случају било које врсте насиља и како да се заштите.

Припадници саобраћајне полиције показали су деци и ученицима како да буду безбедни у саобраћају, док су их ватрогасци упознали са начинима поступања и безбедног понашања у ванредним ситуацијама.

Министарство просвете и Министарство унутрашњих послова реализују Пројекат „Заједно и безбедно кроз детињство“, који ће се у школској 2023/24. спроводити у свим основним школама у Републици Србији. Пројекат ће бити реализован за ученике од 1. до 8. разреда. За ученике од првог до четвртог разреда план је да буду одржане радионице на тему „Безбедност деце у саобраћају“ и „Безбедност деце у ванредним ситуацијама“. За ученике од 5. до 8. разреда у плану су радионице на тему „Превенција вршњачког насиља у стварном и виртуелном свету“.

Чланак На нишкој Тврђави представљен пројекат „Заједно и безбедно кроз детињство“ се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Пашић присуствовао државном такмичењу у организацији Црвеног крста

Извор: Министарство просвете

У Црвеном крсту Србије данас је одржано Државно такмичење екипа у реалистичком приказу повреда, стања и обољења.

Волонтерима из 14 организација Црвеног крста који су приказали своја знања из шминкања и симулације повреда пред почетак надметања обратили су се помоћник министра др Милан Пашић и председник Црвеног крста Србије  проф. др Драган Радовановић.

Пашић је истакао важност обука које Црвени крст реализује у основним и средњим школама.

Желим да упутим посебну захвалност Црвеном крсту  Србије и њиховим младим волонтерима, који сваке године у нашим основним и средњим школама широм Србије држе обуке из пружања прве помоћи, које пружају знање како из теорије тако и њихову практичну примену, као и припреме ученика за разна такмичења“, рекао је Пашић.

Додао је да Министарство просвете подржава све активности које доприносе едукацији младих, развијању осећања хуманости, солидарности, лепоте давања, разумевања и сарадње са другима.

„Министарство увек даје подршку активностима које реализује Црвени крст“, рекао је он.

Радовановић је на отварању такмичења истакао је да је Државно такмичење у првој помоћи највећи догађај у Црвеном крсту Србије. Такмичење окупља преко 700 волонтера Црвеног крста са територије целе Србије.
Председник Црвеног крста Србије захвалио је Пашићу на подршци коју Министарство пружа Црвеном крсту у спровођењу едукативних програма са младима.

Верна симулација незгоде, аутентична шминка и уверљива глума незаменљив су део доброг такмичења, али су такође и назаменљив део квалитетног учења прве помоћи. Овакав начин учења прве помоћи има дугу традицију.
Сви такмичари су приказали добро осмишљене креације ситуација незгода које се могу догодити током спортских, музичких или других догађаја који окупљају већи број учесника.

Чланак Пашић присуствовао државном такмичењу у организацији Црвеног крста се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

У образовним установама и студентским домовима обележен Дан српског јединства, слободе и националне заставе

Извор: Министарство просвете

/*! elementor – v3.11.5 – 14-03-2023 */
.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-stacked .elementor-drop-cap{background-color:#818a91;color:#fff}.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-framed .elementor-drop-cap{color:#818a91;border:3px solid;background-color:transparent}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap{margin-top:8px}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap-letter{width:1em;height:1em}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap{float:left;text-align:center;line-height:1;font-size:50px}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap-letter{display:inline-block}

Студенти у студентским домовима и ученици у школама широм Србије обележили су данас 15. септембар – Дан српског јединства, слободе и националне заставе.

Државна секретарка проф. др Маријана Дукић-Мијатовић је заједно са директором Студентског центра „Београд“ Гораном Минићем и ректором Универзитета у Београду проф. др Владаном Ђокићем обишла два студентска дома „Слободан Пенезић – Крцун“ и „Рифат Бурџевић“.

Са руководиоцима ове установе разговарала је о важности истицања националних симбола и начину на који би студенти могли да наставе да гаје нашу вишевековну традицију.

Како је речено, симболичним истицањем застава на сваком прозору појединачно, студенти су послали јасну поруку у свет и обележили овако важан  празник за нашу земљу.

Датум, 15. септембар, изабран је за обележавање Дана српског јединства, слободе и националне заставе, јер је тог дана 1918. године пробијен Солунски фронт, а на основу одлуке Влада Србије и Републике Српске о заједничком обележавању овог датума.

/*! elementor – v3.11.5 – 14-03-2023 */
.elementor-column .elementor-spacer-inner{height:var(–spacer-size)}.e-con{–container-widget-width:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer,.e-con>.elementor-widget-spacer{width:var(–container-widget-width,var(–spacer-size));–align-self:var(–container-widget-align-self,initial);–flex-shrink:0}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container,.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer,.e-con>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container,.e-con>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer{height:100%}.e-con-inner>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer>.elementor-spacer-inner,.e-con>.elementor-widget-spacer>.elementor-widget-container>.elementor-spacer>.elementor-spacer-inner{height:var(–container-widget-height,var(–spacer-size))}

Чланак У образовним установама и студентским домовима обележен Дан српског јединства, слободе и националне заставе се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Дукић Мијатовић на свечаности поводом пет година рада Агенције за квалификације

Извор: Министарство просвете

Државна секретарка проф. др Маријана Дукић Мијатовић изјавила је данас на свечаности поводом пет година рада Агенције за квалификације да је задатак и сврха образовног система да младима да квалификације, знања и вештине, које ће их учинити спремним за свет рада и живот.

Знања и вештине које су постављени као жељени исход образовања морају бити одговор на садашње, али и будуће потребама тржишта рада, појединаца и друштва у целини, посебно узимајући у обзир технолошке и економске промене са којима се суочавамо.

Она је истакла да је темељ за то је Национални оквир квалификација, који Србија дуго није имала.

Национални оквир квалификација утврђен је 2018. године у широком дијалогу и сагласју свих релевантних социјалних партнера, односно договором између света рада и света образовања. Овим оквиром је дефинисано шта сваки појединац може и зна да ради сходно стеченим квалификацијама. Он обезбеђује извесност за послодавце, али и за појединце, ученике који сад могу знати која су то знања и вештине које ће имати када заврше своје образовање, што им може олакшати одабир будуће професије“, рекла је државна секретарка.

Она је истакла да је 2020. године у Бриселу, Национални оквир квалификација усаглашен са Европским оквиром квалификација, а да је током 2021. године успостављен и Регистар НОКС-а, који садржи преглед свих квалификација које се стичу у Републици Србији, било кроз формално или неформално образовање, било кроз поступак признавања претходног учења.

Дукић Мијатовић је подсетила да је недавно Скупштина Србије усвојила измене и допуне Закона о националном оквиру квалификација којим је у великој мери побољшан законски оквир, а да се унапређења се односе на оптимизацију састава савета за НОКС и секторских већа, увођење праћења активности каријерног вођења и саветовања, као и дефинисање појма каријерног практичара. Прецизиране су и одредбе о поступку одобравања статуса јавно признатог организатора активности образовања одраслих, додатно уређен поступак претходног учења и друго.

Државан секретарка је најавила да предстоји да се до краја године Регистар НОКС-а повеже са Европским порталом квалификација, чиме ће квалификације које се стичу у Србији бити доступне и широј међународној јавности и послодавцима.

Национални оквир квалификација и успостављени регистар резултат су унапређивања система и широког друштвеног консензуса. Оно што нам предстоји јесте да стално пратимо потребе привреде и тржишта и квалификације прилагођавамо савременим захтевима. Агенција за квалификације која данас обележава свој први јубилеј је овом успеху веома допринела и кључна је за будуће активности“, рекла је она.

 

Чланак Дукић Мијатовић на свечаности поводом пет година рада Агенције за квалификације се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Јавни позив за учешће наставника и стручних сарадника из основних и средњих школа у Републици Србији, сарадника и саветника из Министарства просвете и саветника из Завода за унапређивање образовања и васпитања на семинару у Међународној школи Јад Вашем у Израелу

Линк ка вести
Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Министарство просвете расписује Јавни позив за учешће наставника и стручних сарадника из основних и средњих школа у Републици Србији, сарадника и саветника из Министарства просвете и саветника из Завода за унапређивање образовања и васпитања на семинару у Међународној школи Јад Вашем, Држава Израел, у периоду 03-10. децембар 2023.

Циљ семинара је професионално оснаживање наставника, стручних сарадника и саветника путем предавања и радионица усмерених на антисемитизам, историју и традицију Јевреја и Холокауст, а ради унапређивања компетенција наставника за реализацију осетљивих тема из историје у процесу наставе и учења. Радни језик семинара је енглески језик и од кандидата се очекује да познају енглески језик. Министарство обезбеђује превод са енглеског језика на српски.

Рок за подношење пријава је 27. септембар 2023. године.

Пријава и конкурсна документација се достављају електронским путем на мејл адресу: kulturasecanja@prosveta.gov.rs.

ПРЕУЗМИТЕ:

Чланак Јавни позив за учешће наставника и стручних сарадника из основних и средњих школа у Републици Србији, сарадника и саветника из Министарства просвете и саветника из Завода за унапређивање образовања и васпитања на семинару у Међународној школи Јад Вашем у Израелу се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Дукић Мијатовић: Иновирањем образовних процеса и програма учења, младима се дају компетенције за послове будућности

Извор: Министарство просвете

/*! elementor – v3.11.5 – 14-03-2023 */
.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-stacked .elementor-drop-cap{background-color:#818a91;color:#fff}.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-framed .elementor-drop-cap{color:#818a91;border:3px solid;background-color:transparent}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap{margin-top:8px}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap-letter{width:1em;height:1em}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap{float:left;text-align:center;line-height:1;font-size:50px}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap-letter{display:inline-block} Државна секретарка проф. др Маријана Дукић Мијатовић учествовала је на другом панелу манифестације EV Days и том приликом изјавила да је образовање кључно за развој како друштва, тако и привреде.

Она истакла је да образовање на свим нивоима настоји да прати потребе тржишта рада и привреде.

Иновирањем образовних процеса и програма учења, младима се дају компетенције за послове будућности и тако доприноси изградњи одрживог привредног екосистем који одговара на потребе савременог доба“, рекла је државна секретарка на панелу „Обликовање будућности – свеобухватан приступ побољшању перспективе ЕВ екосистема“.

EV Days је сајам и конференција, посвећена електромобилности која представља ново глобално технолошко решење транспорта људи и робе. Догађај је осмишљен као интерактивно искуство које ће окупља водеће компаније из области аутомобилске индустрије, произвођаче компоненти, делова и софтвера за аутомобилску индустрију, пуњача и пратеће инфраструктуре за електрична и хибридна возила.

На догађају ће бити присутни представници државних, локалних и регионалних институција повезаних са предметном облашћу, као и представници компанија који имају искуство односно планирају увођење решења. базираних на електромобилности, у своје пословање.

Чланак Дукић Мијатовић: Иновирањем образовних процеса и програма учења, младима се дају компетенције за послове будућности се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Представљени резултати пројекта „Премошћавање дигиталног јаза у Србији за најугроженију децу“

Извор: Министарство просвете

Чак 30 основних школа широм Србије добило је близу 2.000 електронских уређаја како би настава била прилагођена дигиталном образовању, а великом броју ђака, укључујући и најугроженије, пружена је подршка за учење, као и психосоцијална подршка. Ово су само неки од резултата трогодишњег пројекта „Премошћавање дигиталног јаза у Србији за најугроженију децу“, који су реализовали Министарство просвете Републике Србије и УНИЦЕФ, уз финансијску подршку Европске уније, као одговор на потребе учења на даљину изазваних пандемијом ЦОВИД-19 и ванредним стањем.

Од новембра 2020. године, када је пројекат покренут, па све до септембра 2023, када је завршен, 30 основних школа широм Србије добило је укупно 1.890 таблета и 60 лаптоп рачунара, а педагошки асистенти још 250. Подршку за учење добило је 5.500 ученика у 30 школа, а више од 900 наставника похађало је обуку за унапређење педагошких и дигиталних компетенција.

Анамарија Вичек, државна секретарка у Министарству просвете, истакла је значај резултата пројекта за даљи развој подршке дигиталном образовању.

Уз подршку пројекта, не само да смо 30 школа, које су биле део пројекта, опремили дигиталном опремом, већ је значајан број ученика којима је била најпотребнија подршка у учењу, ову помоћ и добило. Захвални смо УНИЦЕФ-у на подршци коју нам пружа кроз овај, али и друге пројекте“, изјавила је Анамарија Вичек, државна секретарка у Министарству просвете.

У оквиру пројекта пружана је и психосоцијална подршка – стручни сарадници су након обуке, како на школском, тако и на локалном нивоу у 10 општина, у бројне превентивне, промотивне и интервентне активности укључили више од 17.000 ученика. Уз то, Национална мрежа психолога и педагога, као саставни део пројекта, организовала је велики број вебинара у циљу подршке школама и локалним мрежама стручних сарадника.

Овај пројекат је финансиран из средстава Европске уније и вредан је 2 милиона евра бесповратне помоћи, а реализован је у 30 локалних самоуправа широм Србије.
„Деца и угрожена лица су две категорије становништва којима ће ЕУ увек посветити највећу пажњу и пружити подршку. Веома сам срећна што смо кроз овај пројекат успели да подржимо угрожене ученике и њихове школе да превазиђу изазове у учењу које је изазвала пандемија КОВИД-19, чиме смо смањили јаз између привилегованих и маргинализованих ученика. Дигитално образовање није само технолошки напредак, оно је моћно средство за социјално укључивање и излазак из неповољног положаја. ЕУ ц́е наставити да подржава акције које воде ка инклузивнијем и праведнијем друштву укључујуц́и, кроз предстојећу кампању посвећену премошћивању дигиталног јаза, још једну рањиву групу – наше старије суграђане,“ рекла је Пламена Халачева, заменица шефа Делегације Европске уније у Србији.

Приликом представљања резултата пројекта, Јоси Ечевери Буркхарт, заменица директорке УНИЦЕФ-а у Србији, изјавила је да су бољи успех ученика, већа мотивација за учење, осећај добробити у школи и самопоуздања у односу на школска очекивања, само неки од постигнутих успеха.

Пројекат „Премошћавање дигиталног јаза у Србији за најугроженију децу’ првобитно је настао као одговор на пандемију ЦОВИД-19. Било је деце без приступа дигиталним уређајима или интернету, што им је отежавало да се укључе у учење на даљину. Као одговор, Министарство просвете, Европска унија и УНИЦЕФ, у сарадњи са школама и бројним партнерима, удружили су снаге да подрже најугроженију децу. Сада, након пандемије, решења која смо заједнички осмислили не само да се баве непосредним изазовима, већ служе и као темељи за будуће реформе образовног система”, изјавила је Јоси Ечевери Буркхарт.

На плану пружања подршке даљем развоју дигиталног образовања такође је остварен значајан напредак – нови серверски систем је набављен и инсталиран у Канцеларији за информационе технологије и еУправу, док је више од 2.000 наставника успешно завршило обуку за администрирање софтвером за управљање учењем на даљину, који се зове Моодле.

Осим тога, платформа Моја школа мигрирана је на нове сервере, а кроз развој више од 40 нових онлајн курсева, добија и нову сврху пружања квалитетних ресурса за наставнике и ученике.

У оквиру пројекта, Министарство просвете је креирало национални агрегатор отворених образовних ресурса где је унесено 6.600 описа ТВ часова снимљених током пандемије. На тај начин, доступност часова је значајно олакшана, а даље су разрађени и кључни стратешки правци у области развоја дигиталног образовања у Србији.

Чланак Представљени резултати пројекта „Премошћавање дигиталног јаза у Србији за најугроженију децу“ се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Министарка Ђукић Дејановић на прослави 215 година од оснивања Универзитета у Београду

Извор: Министарство просвете

Министарка просвете проф. др Славица Ђукић Дејановић истакла је вечерас на свечаности поводом прославе 215 година од оснивања Универзитета у Београду да је значај овог универзитета за Србију и наше друштво вишеструк.

Овај универзитет већ 215 година преноси знања генерацијама које су градиле и које ће градити Србију“ рекла је министарка и додала да, поред тога, Београдски универзитет ствара нова знања захваљујући „армији истраживача“ који трагају за одговорима која ће допринети развоју не само земље и друштва и света.
Ђукић Дејановић је нагласила да је све то допринело препознатљивости и положају овог универзитета у светским оквирима.

Он је и ове године наставио да поправља пласман на Шангајској листи и поново се налази међу 400 најбољих високошколских установа у свету“, рекла је она.

Министарка је истакла да је још једна вредност Београдског универзитета за нашу државу и друштво чињеница да су са овог универзитета потекли професори који су оснивали или допринели оснивању осталих универзитета у Србији.

Био је то начин да академска заједница и држава заједно делују како би високо образовање учинили доступним свим грађанима“.

Ђукић Дејановић је оценила да још од средњег века универзитети гаје академске слободе, подстичу критичку и слободарску мисао.

И наши универзитети имају аутономију и то је посебна вредност нашег образовног система. Као неко ко и сам припада академској заједници, верујем да другачије не би требало да буде, али такође верујем да универзитет и држава имају заједнички задатак и сврху, а то је образовање младих људи који ће бити корисни чланови друштва и допринети његовом развоју. Овај задатaк можемо остварити, и на потребе младих одговарати, само ако наставимо да сарађујемо“, рекла је министарка и додала да су пред државом и универзитетском заједницом данас нови изазови.

Наш задатак је да заједно осигурамо квалитет образовања. Зато ћемо наставити да вас подржавамо и да са вама сарађујемо на проналажењу бољег решења за финансирањe високог образовања. Верујем да је Радна група за израду Нацрта закона о финансирању високог образовања, коју је формирала Влада Републике Србије, а у којој су и представници високошколских установа, студената, синдиката и свих осталих заинтересованих страна, бити одлична платформа за проналажење одрживог и правичног система финансирања високог образовања“, нагласила је она и додала да је сарадња државе и универзитета неопходна и нужна и за решавање питања људских ресурса у образовању.

Чланак Министарка Ђукић Дејановић на прослави 215 година од оснивања Универзитета у Београду се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Ђукић Дејановић: Реформски кораци у области образовања спровођени уз подршку ЕУ

Извор: Министарство просвете

Министарка просвете Славица Ђукић Дејановић и шеф Делегације Европске уније у Србији Емануеле Жиофре разговарали су данас у Београду о новинама и   функционисању образовног система  у Србији, али и наставку сарадње.

Министарка је подсетила и да је Министарство просвете у претходном периоду припремило предлоге измена и допуна више законских аката.

Она је додала да је Народна скупштина усвојила четири закона из области образовања која се односе на високо и дуално образовање и Национални оквир квалификација. У Народној скупштини ускоро нас очекује разматрања сета просветних закона којим ће систем образовања у значајној мери унапређен, посебно када је реч о превенцији и реаговању на насиље у установама образовања.

Министарка је упознала саговорника да су  уочи нове школске године свим школама послате Смернице за организацију и реализацију образовно-васпитног рада које предвиђају да се у настави и свим другим облицима образовно-васпитног рада, посебна пажња посвети развоју позитивних људских вредности код ученика, унапређивању односа заснованих на међусобном поштовању, као и сарадњи и солидарности уз уважавање различитости.

Министарка је подсетила да су до сада многи реформски кораци у области образовања спровођени уз снажну подршку и у сарадњи са ЕУ и изразила захвалност Европској унији на подршци.

Амбасадор ЕУ Емануеле Жиофре је истакао да Европска унија од 2017. године у оквиру Годишњег извештаја Европске комисије даје позитивну оцену Србији у области имплементације политика образовања и младих и нагласио да је неопходно уложити додатне напоре у унапређење квалитета и обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем, система осигурања квалитета у високом образовању, као и Националног оквира квалификација са посебним освртом на неформално образовање.

Амбасадор је  истакао досадашњу добру сарадњу са Министарством просвете у имплементацији реформских пројеката у области образовања, као и активно учешће Србије у реализацији програма Еразмус+. Амбасадор је изразио наду да ће Влада уложити све неопходне напоре у успостављање додатних мера за изградњу резилијентности школа и креирање безбедног школског окружења.

Чланак Ђукић Дејановић: Реформски кораци у области образовања спровођени уз подршку ЕУ се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Радовић: Важно је да се укаже на појединце и акције који су се истакли по хуманости

Извор: Министарство просвете

Српски филантропски форум у сарадњи са Министарством просвете, најавио је почетак кампање уочи Националног дана давања, током које ће школе широм Србије моћи да кандидују акције школа, одељења или појединаца који су се истакли по својој хуманости, емпатији и солидарности. Најуспешније акције и идеје биће награђене на Националном дану давања, који се обележава сваке године 9. октобра.

Рок за пријаве идеја и пројеката је 20. септембар 2023. године.

Државни секретар проф. др Ивица Радовић истакао је да је Министарство просвете са задовољством подржало ову иницијативу зато што је врло важно да се укаже на појединце и акције који су се истакли по хуманости, неговању емпатије и солидарности.

„Верујем да нећете имати лак задатак, јер се у нашим школама редовно организују такве активности и многи ученици и школе су показали хуманост на делу. Данас више него икад имамо обавезу и дужност да са још већим ентузијазмом развијамо врлине и вредности наших ученика и да их заједно подстичемо да буду још бољи људи“, рекао је државни секретар.

Желимо да охрабримо најмлађе да се ангажују у друштвено одговорним пројектима који промовишу хуманост, солидарност и емпатију“, изјавио је Веран Матић, извршни директор Српског филантропског форума. „Верујемо да пре свега ђаци имају снагу да стварају позитивне промене у својим школама и заједницама, те желимо да наградимо и промовишемо њихова изузетна настојања и покажемо да су баш они ти који могу да врате доброту у наша срца.”

Овогодишњим Националним даном давања званично почиње „Година доброте“ у којој ће бити препозната, истакнута и похваљена изузетна дела ученика и ученица који су се показали и доказали својом посвећеношћу неговању другарства, толеранције, бриге о ближњима и хуманости, а све у циљу усмеравања друштва на прави пут након трагичних догађаја у мају 2023. године.

Овогодишњи Национални дан давања реализује се у оквиру пројекта Inspire to Action, који финансира Америчка агенција за међународни развој (УСАИД), а спроводи Траг фондација и друге партнерске организације, међу којима су ЦРТА, Kровна организација младих Србије, Феминистички културни центар БеФем, Фондација Славко Ћурувија и Српски филантропски форум. Национални дан давања установљен је 2018. године на иницијативу Српског филантропског форума, уз подршку УСАИД-а и Фондације Ана и Владе Дивац, у оквиру некадашњег Пројекта за унапређења оквира за давање.

Чланак Радовић: Важно је да се укаже на појединце и акције који су се истакли по хуманости се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Нови материјали за учење програмирања доступни на порталу petlja.org

Линк ка вести
Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Од ове школске године на порталу petlja.org доступни су материјали за предмет Дигитални свет за све ниже разреде основних школа, као и материјали за предмете Програмирање 1 и Програмирање 2 за електротехничке школе, који се могу користити за образовне профиле електротехничар информационих технологија и електротехничар рачунара.

Такође, израђени су материјали за још четири предмета за старије разреде специјализованих ИТ одељења гимназија који покривају теме попут вештачке интелигенције, функционалне и логичке парадигме, објектно-оријентисаног програмирања, база података и веб програмирања.

Сви материјали су објављени као отворени образовни ресурси, односно бесплатно су доступни свима који желе да их користе.

Ове образовне материјале, који представљају значајан напредак у обезбеђивању свеобухватне подршке наставницима и наставницама у реализацији наставе која укључује области информационих технологија, креирала Фондација Петља у оквиру пројекта „Изградња кључних рачунарских компетенција – ка радној снази будућности“, који реализују Министарство просвете и Програм Уједињених нација за развој (УНДП), уз подршку Владе Републике Србије.

У циљу упознавања ученика са дигиталним уређајима и начинима за њихову безбедну и сврсисходну употребе, али и равијања алгоритамски начин размишљања у образовни систем имплементирани су као обавезан наставни предмети Дигитални свет (први циклус основног образовања), Информатика и рачунарство (други циклус основног образовања) и Програмирање 1 и 2 за средње школе.

Образовне материјале можете видети на Платформи са едукативним материјалима за учење рачунарства и инфoрматике на порталу Фондацијe Петља.

 

Чланак Нови материјали за учење програмирања доступни на порталу petlja.org се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Ђукић Дејановић: Важно је да разумемо зашто је ХПВ вакцинација важна, Министарство и школе дају допринос

Извор: Министарство просвете

У Србији је за годину дана, готово 27.000 девојчица и дечака примило вакцину против хуманог папилома вируса (ХПВ), што представља веома низак обухват, посебно за земљу у којој просечно две жене свакога дана изгубе живот због карцинома грлића материце. Према подацима Светске здравствене организације (СЗО) ефекат заштите од вируса након имунизације може бити и до 95 одсто, саопштено је на данашњем скупу у организацији Института за истраживање и развој добрих пракси „Well-being International” и Удружења за борбу против рака грлића материце и јајника “Проговори” у Београду.

Министарка просвете проф. др Славица Ђукић Дејановић истакла је значај боље информисаности и рушења предрасуда које родитељи или адолесценти имају у погледу вакцинације против ХПВ вируса.

Од самог почетка националне јавноздравствене кампање „Заједно против рака грлића материце – HPV НЕ“ Министарство просвете и школе радо дају свој допринос и подршку промотивним и информативним активностима и дијалогу између различитих актера да би се разумело због чега је ХПВ вакцинација важна. Ове активности постају део наших настојања да код деце подстичемо здраве животне стилове и промовишемо здравствену писменост“, рекла је проф. др Ђукић Дејановић.

Државни секретар у Министарству здравља др Мирсад Ђерлек напоменуо је да се против вирусних инфекција за сада једино можемо борити имунизацијом, односно превенцијом болести и да смо на том пољу направили велики помак.

Као што знате држава улаже новац у континуирано унапређење здравственог система, последњих неколико година уложено је више од милијарду евра када су инвестициони капитални пројекти у питању, кадрови, а од прошле године обезбеђена је и бесплатна вакцинација против ХП вируса за старосну групу од 9 до 19 година. Ово показује колико држава размишља о здрављу својих грађана, да желимо да унапредимо квалитет здравствене заштите и да побољшамо здравствене услуге које пружамо. Држава се потрудила да набави најсавременију вакцину и проблем са ниском стопом вакцинације, мислим да можемо да превазиђемо, јер су многобројне светске студије показале да је ово безбедна вакцина, да чак у 90 одсто случајева спречава претканцерогена и канцерогена стања. Ипак, надам се да ћемо следеће године моћи да се похвалимо много бољим резултатима, али не треба да будемо незадовољни, јер смо за првих годину дана направили прву степеницу и почели озбиљно да се бавимо превенцијом рака грлића материце“, истакао је др Ђерлек.

Директорка Републичког фонда за здравствено осигурање (РФЗО) проф. др Сања Радојевић Шкодрић рекла је да је вакцинација против ХПВ је једна од најважнијих ствари које су се десиле у нашем здравственом систему.

ХПВ вакцина је прва препоручена вакцина која је уведена о трошку државе и то је први иновативни лек који је уведен на листу лекова као лек за превенцију. У односу на друге државе ми смо увели о трошку осигурања одмах деветовалентну вакцину, док неке државе још увек користе четворовалентну вакцину. Право на вакцинацију у Србији имају дечаци и девојчице, док у многим државама то право имају само девојчице. Ипак, по најновијим подацима дечаци су већи преносиоци ХПВ инфекција, јер сваки трећи дечак после 15. године живота је заражен макар једним ХПВ сојем вируса. Такође увели смо у односу на друге државе највећи старосни опсег о трошку државе. Међутим, када погледамо резултате које смо добили од Института Батут, да је 26.000 дечака и девојчица вакцинисано, а од тога 20.000 девојчица, то јесте помак, али не можемо да кажемо да смо задовољни оваквим опсегом имунизације и мислим да треба да наставимо, да интензивирамо имунизацију и да она буде уједначенија по целој Србији. Када се погледају подаци, само већи градови као што су Београд, Нови Сад, Крагујевац имају адекватну имунизацију, док су у осталим крајевима јако лоши резултати. Оно што се показало као ефикасно јесу ХПВ каравани имунизације, јер се вакцинација повећавала у месту у коме се тај караван одржавао. То значи да једна од мера која треба да се примењује јесте управо стално информисање грађана – закључила је проф. др Радојевић Шкодрић.

Педијатар УДК „Тиршова“ др Горан Вукомановић мр сци. мед., истиче искуство других земаља у ХПВ имунизацији.

Државе као што су Аустралија и скандинавске земље које су са ХПВ вакцинацијом кренуле пре 10 и више година, показују да је обољевање смањено за 95 одсто, а рак грлића материце готово искорењен. Ако за овако тешку болест постоји вакцина, треба искористи ту могућност и спречити сваки могући ризик од обољевања. Из тог разлога подсећам педијатре, иако огромна већина то зна, да објасне родитељима бенефите које ХПВ имунизација доноси њиховом детету и заштите их од рака. Иако је улога медија и друштвених мрежа све већа, сва истраживања једногласно говоре да су педијатри и даље особе којима родитељи највише верују када је реч о препоруци о ХПВ вакцинацији. Стога је наша законска обавеза да ХПВ вакцину препоручимо сваком родитељу за дете узраста од 9 до 19 година“, апелује др Вукомановић.

Најалармантнији је податак јесте да сада, прве симптоме рака грлића материце, најчешће добијају жене у доби од 32. до 35. године живота, у односу на период од пре неколико деценија када је овај тип карцинома био учесталији код жена у каснијој животној доби. Треба имати у виду да је висок обухват имунизације дечака такође веома битан јер је доказано да постоји повећана стопа обољевања од рака ануса, пениса и усне дупље, за шта је такође одговорна ХПВ инфекција.

Држава је о трошку Републичког фонда за здравствено осигурање омогућила вакцинацију девојчица и дечака против ХПВ-а. Досадашњи одзив на имунизацију против ове инфекције је, међутим, врло слаб. Многи родитељи не знају да имају могућност бесплатне ХПВ имунизације за своју децу. Управо данашњи скуп којем присуствује више од 200 лекара, педијатара и гинеколога из целе Србије, као и представници здравствених институција на челу са Министарством здравља, Министарством просвете и РФЗО, треба да омогући пресек стања и предложи решења за већи обухват ХПВ вакцинације како бисмо заштитили децу, јер је рак грлића материце једини рак који можемо превенирати једноставном имунизацијом. Као особа која води удружење пацијенткиња и која је преживела рак, апелујем на родитеље да вакцинишу и заштите своју децу“, истакла је Горица Ђокић из Удружења за борбу против рака грлића материце и јајника “Проговори”.

Проф. др Алеxандер Кенет са Универзитета на Флориди и начелник клинике за инфективне болести Немоурс при дечијој болници у Вилмингтону, Делавер, САД одржао је предавање за лекаре из Србије и том приликом истакао да родитељи у Србији, као и родитељи широм света, желе да ураде оно што је најбоље за своју децу.

Истраживања су показала да ће већина родитеља прихватити вакцинацију за своју децу ако добију снажну препоруку од лекара свог детета. Због тога је од суштинског значаја да здравствени радници прихвате ову чињеницу и дају снажну препоруку за ХПВ вакцинацију родитељима. Од 1990. у САД, стопе рака грлића материце су се полако смањивале, углавном захваљујући скринингу рака грлића материце. Недавно је примећен значајан пад обољевања међу младим женама, које су примарна група која испуњава услове за вакцинацију против ХПВ-а. Због тога стручњаци предвиђају значајан пад стопе рака грлића материце у наредном периоду“, истиче Проф. др Алеxандер Кенет.

У Србији о трошку РФЗО, дато 52.000 доза вакцина против Хуманог Папилома Вируса, главног узрочника рака грлића материце

Првом дозом вакцине против ХПВ-а, до сада, вакцинисано је 14.171 дете узраста од 9-14 година, а другом дозом њих 7.649. Када је реч о деци узраста од 14-19 година, ова вакцина се даје у три дозе. У тој животној доби, прву дозу је примило 12.023 деце, другу 10.920, док је трећом дозом вакцинисано 6.670 дечака и девојчица. Међутим, да би се ефекти вакцинације одразили на смањење стопе обољевања од болести изазваних ХПВ-ом потребно је да обухват имунизације циљне популације буде већи.

Наиме, у државама које су ову вакцину увеле пре 15 и више година и где обухват вакцинисане деце износи 80 – 90 одсто, учесталост обољевања и смрти од рака грлића материце и других обољења изазваних ХПВ вишеструко је смањена.

У Србији, на жалост, 1.500 жена годишње оболи, а више од 700 премине од последица ове болести, и поред тога што имамо доступно ефикасно „оружје“ у рукама.

Чланак Ђукић Дејановић: Важно је да разумемо зашто је ХПВ вакцинација важна, Министарство и школе дају допринос се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Наставак сарадње са Олимпијским комитетом Србије у области олимпијског образовања

Извор: Министарство просвете

Министарка просвете проф. др Славица Ђукић Дејановић разговарала је данас са председником Олимпијског комитета Србије Божидаром Маљковићем о наставку сарадње и реализацији пројекта „Олимпијско образовање“.

Како је речено, на основу Меморандума о сарадњи потписаног 8. јуна 2022. године сачињен је предлог пилот пројекта из области Олимпијског образовања „Поштовање, пријатељство и изузетност”,  који ће се реализовати у школској 2023/2024. години у 51 основној школи у Србији.

Министарка просвете Славица Ђукић-Дејановић истакла је да је олимпијско образовање важна тема за ученике и захвалила Олимпијском комитету на успешној сарадњи.

„Најбитније теме Олимпијског образовања су радост игре, фер-плеј, поштовање другог и сопствене личности, тежња ка победи, али и победи која је најчешће колективна, другарска.  Према томе, то су теме које ће, кад уђу у школу, и посебно кад уђу у душу деце, бити врло добри покретачи свега што је добро у детету током његовог образовања и васпитања“, рекла је министарка.

Председник ОKС Божидар Маљковић изразио је захвалност Министарству просвете што је препознало значај пројекта из области Олимпијског образовања и што ће заједно са Олимпијским комитетом Србије промовисати и ширити олимпијску идеју и њене универзалне вредности.

Маљковић је изразио уверење да ће сарадња ове две институције у наредном периоду бити на највишем могућем нивоу.

„Деца слушају све ако им се приђе са праве стране, ако их на то подстичу наши спортисти, што смо и предвидели у овој акцији. Прошле године, Олимпијски комитет Србије је потписао Меморандум о сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, са Бранком Ружићем, и драго ми је што Славица Ђукић-Дејановић наставља са нама ту акцију. Сад ћемо да динамизирамо, да појачамо темпо рада, да нашу децу, али и наставнике, образујемо у овој области. Направили смо пилот пројекат који ће се реализовати у основним школама у Београду, Нишу и Новом Саду, а касније и у другим градовима Србије, и у средњим школама ако овде положимо испит сви заједно“.

Чланак Наставак сарадње са Олимпијским комитетом Србије у области олимпијског образовања се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.