Loading...
×

Просветне вести

Високој школи академских студија ЕПОХА одузета дозвола за рад  

Високој школи академских студија ЕПОХА одузета дозвола за рад  

Извор: Министарство просвете – https://prosveta.gov.rs/vesti/visokoj-skoli-akademskih-studija-epoha-oduzeta-dozvola-za-rad/

Министарство просвете, на основу члана 53. став 8. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – др. закон, 67/2019 и 6/2020 – др. закони, 11/2021 – аутентично тумачење, 67/2021 – др закон и 76/2023), обавештава јавност да је дана 26. априла 2024. године донето Решење број 612-00-01136/2024-06 о одузимању дозволе за рад Високој школи академских студија Епоха, са седиштем у Београду, у улици Милешевска 40а, због одбијања захтева за акредитацију високошколске установе и студијских програма, односно истека рока од годину дана од коначности Решења Националног тела за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом образовању  (у даљем тексту: Национално акредитационо тело) којим се одбијају захтеви за акредитацију високошколске установе и студијских програма.

Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – др. закон, 67/2019 и 6/2020 – др. закони, 11/2021 – аутентично тумачење, 67/2021 – др. закон и 76/2023) чланом 14. став 1. прописано је да ради обављања послова акредитације, провере квалитета високошколских установа и јединица у њиховом саставу, вредновање студијских програма и обезбеђење квалитета у високом образовању Влада образује Национално акредитационo тело.

Одредбом члана 23. став 1. Закона о високом образовању прописано је да се акредитацијом утврђује да високошколска установа и студијски програми испуњавају стандарде из члана 12. тач. 13) и 14) Закона и да високошколска установа има право на издавање јавних исправа у складу са овим законом.

Поступак акредитације и провере квалитета у високом образовању обавља се у складу са Законом о високом образовању, стандардима за акредитацију, који су усклађени са Европским стандардима и упутствима (ЕСГ), као и са Етичким кодексом НАТ.

Чланом 52. став 16. Закона о високом образовању прописано је да је високошколска установа којој је издата дозвола за рад дужна да поднесе захтев за акредитацију високошколске установе и студијског програма најкасније годину дана од добијања дозволе за рад.

Чланом 53. став 3. Закона о високом образовању прописано је да високошколској установи која не добије акредитацију, дозвола за рад важи још годину дана од дана коначности решења о одбијању захтева за акредитацију, без права уписа студената, док ставом 8. прописано да је Министарство  дужно да у року од 15 радних дана од дана истека рока из ст. 3. овог члана донесе решење о одузимању дозволе за рад и да објави престанак важења акредитације.

Имајући у виду да је Високој школи академских студија Епоха издата дозвола за рад по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању из 2017. године,  као и да је поднела захтев за акредитацију установе и студијског програма у року од годину дана од почетка школске године у којој је отпочело прво извођење студијског програма у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању из 2017. године, али да јој је Национално акредитационо тело одбило захтеве за акредитацију установе и студијских програма, ова установа могла је да врши упис студената до окончања поступка акредитације студијског програма, односно до коначности решења о одбијању захтева за акредитацију установе и студијских програма.

У складу са наведеним, а на основу члана 53. став 13. Закона о високом образовању, министар просвете ће на предлог Националног савета за високо образовање у року од 30 дана од дана престанка рада установе, донети акт којим се обезбеђује завршетак студија студентима ове високошколске установе.

Трошкове завршетка студија за затечене студенте, у складу са успостављеним облигационим односима између студената и наведене високошколске установе, сноси високошколска установа којој је одузета дозвола за рад.

Високошколска установа којој је одузета дозвола за рад може поднети захтев из члана 52. Закона за издавање нове дозволе за рад по истеку рока од годину дана од дана достављања решења о одузимању дозволе за рад.

 

 

Чланак Високој школи академских студија ЕПОХА одузета дозвола за рад   се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

aleksa
Author: aleksa