Loading...
×

Просветне вести

Јавни конкурс за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса значајних за предуниверзитетско образовање која реализују удружења у 2023. години

Јавни конкурс за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса значајних за предуниверзитетско образовање која реализују удружења у 2023. години

Линк ка вести
Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Министарство просвете расписало је Jавни конкурс за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса значајних за преуниверзитетско образовање која реализују удружења у 2023. години, којима ће, кроз образовне и васпитне активности, бити пружена подршка деци предшколског узраста и ученицима основних и средњих школа у периоду трајања програма, односно од 01. априла 2023. године до 30. новембра 2023. године.

Циљ јавног конкурса је промоција и развој образовних и васпитних садржаја за предуниверзитетско образовање, у складу са Стратегијом развоја образовања и васпитања Републике Србије до 2023 кроз организацију образовно-васпитних активности, радионица за децу и ученике, организацију скупова, радионица, трибина, обука (офлајн и онлајн) васпитача, наставника и ученика, објављивање електронских и штампаних садржаја и примену иновативних метода у циљу развоја компетенција из дате области.

Приоритетне области у којима је планирана финансијска подршка:

  1. Оснаживање запослених за креирање безбедног, недискриминаторног и подстицајног окружења (онфлајн и онлајн) за учење и лични развој свих учесника образовно-васпитног процеса; подстицање партиципације запослених, ученика и родитеља у превенцији и заштити од насиља и дискриминације (иновативни приступ у превентивном раду, информативне кампање у циљу подизања свести,     интерактивне методе рада у превенцији);
  2. Унапређивање образовања за одрживи развој у складу са Циљем одрживог развоја 4.7 УН Агенде 2030 и Оквиром зелених компетенција Европске комисије (GreenComp: the European sustainability competence framework, EC2022);
  3. Имплементација Референтног оквира компетенција за демократску културу Савета Европе;
  4. Очување и неговање српског језика, историје и традиције српског народа унапређивањем компетенција васпитача и наставника за реализацију програма и активности;
  5. Унапређивање наставе на језицима националних мањина или програма из области образовања националних мањина повећањем компетенција васпитача и наставника односно деце и ученика за реализацију програма и активности програма и активности на мањинским језицима односно српском као нематерњем језику;
  6. Унапређивање инклузивног образовања и васпитања деце/ученика из осетљивих друштвених група (припадници ромске националне мањине, деца/ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом и др) применом активности подршке осетљивим групама;
  7. Унапређивање наставе физичког и здравственог образовања, односно школског спорта унапређивањем компетенција васпитача и настваника за реализацију програма и активности;
  8. Оснаживање запослених у школама за препознавање ученика изузетних способности у оквиру редовне наставе и редовних школских активности.

Учесници конкурса могу бити удружења са седиштем на територији Републике Србије, односно добровољне и невладине, недобитне организације, основане ради остваривања циљева и унапређивања образовања и васпитања.

Удружења – учесници конкурса пријаву и предлог/е програма подносе у року од 15 дана од дана објављивања јавног конкурса. Удружења могу поднети највише два предлога пројекта.

Пријаву и предлог програма удружења – учесници конкурса достављају поштом препоручено са назнаком:

„Јавни конкурс за  доделу средстава за подстицање програма  или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса значајних за образовање која реализују удружења у 2023. години”

Министарство просвете, Сектор за унапређивање људских и мањинских права у образовању

VI спрат, канцеларија број 27, Немањина 22-24, 11000 Београд

и електронском поштом са скенираном конкурсном документацијом на мејл адресу: konkursnvo2023@prosveta.gov.rs

ПРЕУЗМИТЕ:

Чланак Јавни конкурс за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса значајних за предуниверзитетско образовање која реализују удружења у 2023. години се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

aleksa
Author: aleksa