Loading...
×

Просветне вести

Школама упућено Стручно упутство за препознавање, подршку и праћење образовања и васпитања ученика и ученица сa изузетним способностима

Школама упућено Стручно упутство за препознавање, подршку и праћење образовања и васпитања ученика и ученица сa изузетним способностима

Извор: Министарство просвете

Министарство просвете упутило је данас школама Стручно упутство за препознавање, подршку и праћење образовања и васпитања ученика и ученица сa изузетним, односно посебним способностима, којим се први пут, на једном месту обједињују сви процеси идентификације, различити облици подршке који су на располагању, као и начини праћење успеха ученика са изузетним/посебним способностима.

Стручно упутство се доноси у циљу подршке школама у идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима како би се обезбедили једнакост и доступност образовања свој деци, разноврсни облици учења, наставе и оцењивања којима се излази у сусрет различитим потребама детета и ученика, али и развила мотивација за учење и подигао квалитет образовних постигнућа талентованих и даровитих ученика.

Њиме су систематизоване и представљене кључне области целокупног процеса препознавања надарених ученика и рада са њима. Оно указује на области и начине испољавања изузетних, односно посебних способности, посебне образовне и васпитне потребе које произлазе из изузетних способности, на сврху и принципе њиховог ваљаног препознавања, као и на начине пружања подршке ученицима са изузетним способностима у редовној настави, али у ваншколском контексту.

Утврђен је начин вођења евиденција и израде плана транзиције за ученике са изузетним способностима, као и начини пружања подршке наставницима и родитељима и праћења ефеката препознавања и подршке ученицима са изузетним способностима у основном и средњем образовању.

Стручно упутство је намењено наставницима, стручним сарадницима, ученицима, родитељима, односно другим законским заступницима ученика, просветним саветницима и осталим запосленим у Министарству просвете, као и другим организацијама и лицима која су заинтересована за наведена питања, а оно садржи и графички приказ целокупног процеса.

Стручно упутство за препознавање, подршку и праћење образовања и васпитања ученика и ученица сa изузетним, односно посебним способностима активност је предвиђена Стратегијом развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године, као и Акционим планом 2023-2026. године. Израда Стручног упутства део је активности којима се унапређује систем препознавања и усмеравања ученика са изузетним способностима како би им се омогућило да достигну своје максималне капацитете и буду успешни чланови друштва.

ПРЕУЗМИТЕ:

Стручно упутство за препознавање, подршку и праћење образовања и васпитања ученика и ученица сa изузетним, односно посебним способностима

Чланак Школама упућено Стручно упутство за препознавање, подршку и праћење образовања и васпитања ученика и ученица сa изузетним способностима се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

aleksa
Author: aleksa