Loading...
×

Просветне вести

Три јерарха – знамење ветрова

Три јерарха – знамење ветрова

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

Три јерарха – знамење ветрова

Какви ветрови данас дувају, таква ће година бити

Различити су ветрови дували у више од деценије постојања Завода. Али не и данас, 12. фебруара када се обележава слава Завода за унапређивање образовања и васпитања, Републике Србије, у складу са мерама и актуелном епидемиолошком ситуацијом. Време зимско, право, прохладно, али без ветра, према традиционалном веровању везаном за данашњи дан, имаћемо чему да се радујемо, како изазовима који су још пред нама, тако и задовољству када их успешно превазиђемо.

Празник Света три јерарха није случајно изабран за празновање у ЗУОВ-у, јер широм хришћанског света, нарочито код православних народа, ова три велика светитеља, научника и просветитеља празнују се као школска слава и државни празник.

Поводом нашег празника, осврнућемо се на рад Завода протеклих година и постигнућа до којих не бисмо дошли без успешне сарадње са нашим колегама у просветној делатности, али и ван ње.

Према природи својих послова (поверених од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја) и отворенијом и проактивнијом сарадњом са Министарством последњих година Завод је активно учествовао у креирању и имплементацији свих стратешких активности дефинисаним Стратегијом образовања. У прегледу у наставку су активности које је Завод за унапређивање образовања и васпитања предузимао у сарадњи са Министарством и релевантним институцијама, према центрима и надлежностима деловања дефинисаних пословима Завода.


АКТИВНОСТИ ЦЕНТРА ЗА РАЗВОЈ ПРОГРАМА И УЏБЕНИКА У ПЕРИОДУ 2018-2020

Програми наставе и учења

У последње 3 године припремљени су предлози планова и програма наставе и учења за:

 • све разреде основне школе, изузев првог и петог разреда (они су припремљени 2017. године);
 • све разреде гимназије (природно-математички и друштвено-језички смер, општи тип);
 • седми и осми разред основног образовања и васпитања за ученике са посебним способностима за математику;
 • основно музичко образовање и васпитање, средње музичко образовање и васпитање и основно балетско образовање и васпитање;
 • 28 образовних профила у стручном образовању (програми општеобразовних предмета);
 • први разред гимназије за ученике са посебним способностима (за математику, филолошке науке, рачунарство и информатику, физику, биологију и хемију, географију и историју, сценску и аудиовизуелну уметност, спорт), као и други разред гимназије за ученике са посебним способностима за биологију и хемију;
 • програм новог предмета дигитални свет, за први разред основне школе.

Уџбеници

У истом периоду дато је 1049 стручних оцена уџбеника/уџбеничка комплета, 197 стручних мишљења о квалитету додатних наставних средстава и 64 стручна мишљења о преводима  уџбеника/уџбеничка комплета на језике националних мањина. Прегледани су и уџбеници у електронском облику који се користе у оквиру пројекта „Дигитална учионица“ (551 уџбеник).

Остали послови

 • Развијени су програми обуке за остваривање наставе усмерене на исходе учења (за основне и средње школе).
 • Реализован је пројекат Јачање васпитне улоге школе – модели васпитног рада, у оквиру којег је припремљено Опште упутство за јачање васпитне улоге школе кроз унапређивање ваннаставних активности у основним и средњим школама и реализован конкурс Примери добре ваннаставне праксе (на који су пријављена 303 рада, која су прегледана и извршен је избор за базу добрих примера која је доступна на сајту Завода).
 • Реализован пројекат Развијање механизама за праћење и вредновање примене новог програма наставе и ефикасности исхода учења српског као нематерњег језика у сарадњи са Мисијом ОЕБС у Србији.
 • У оквиру пројекта Наставак подршке  за повећање и унапређење капацитета за управљање миграционом кризом у РС – МАДАД 2, у делу активности која се односи на Развој српског језика као страног језика, припремљени су програм наставе и учења и стандарди постигнућа за српски као страни језик, као и обуке за наставнике који ће тај програм реализовати..
 • Реализован је пројекат Припрема приручника за наставнике Грађанског васпитања у основној и средњој школи у сарадњи са Мисијом ОЕБС у Србији (развијени су приручници за први и други циклус основне школе и приручник за средње школе).
 • Реализован је пројекат Подршка реформе Грађанског васпитања у средњој школи, у оквиру кога су припремљени програми грађанског васпитања за 3. и 4. разред гимназије и припремљене и реализоване обуке за наставнике грађанског васпитања.
 • Реализован пројекат Развијање механизама за праћење и вредновање примене новог програма наставе и ефикасности исхода учења српског као нематерњег језика у сарадњи са Мисијом ОЕБС у Србији (пројекат траје више година).
 • У оквиру пројекта Припрема приручника за наставнике Грађанског васпитања у основној и средњој школи у сарадњи са Мисијом ОЕБС у Србији припремљени приручници за први и други циклус основне школе и приручник за средње школе, који су доступни на сајту Завода, а одштампани су и послати школама приручници у штампаној форми.
 • У оквиру пројекта Подршка реформе Грађанског васпитања у средњој школи реализоване су обуке за наставнике грађанског васпитања.

АКТИВНОСТИ ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ У ПЕРИОДУ 2018-2020

Планови и програми наставе и учења

 • Модернизовано 99 профила тј. израђено 99 планова и програма наставе и учења заснованих на стандардима квалификација. У последње три године, у просеку је модернизовано од 15-20 профила годишње. Од тога броја, 56 профила су прилагођени Закону о дуалном образовању, тј урађени према моделу дуалног образовања (већи број часова практичне наставе који се обављају код послодавца).

Да би се овај посао успешно завршио, Центар за стручно образовање и образовање одраслих организовао исти број радних група у којима је узело учешћа преко 500 наставника стручних школа и професора високошколских установа. За сваку радну групу, Центар за стручно образовање и образовање одраслих је организовао обуке за израду наставних планова и програма заснованих на стандардима квалификација. На овај начин је створена база наставника стручних школа као екстерних сарадника Завода.

 • Развој програма образовања подразумева и измену докумената, који чине законску регулативу:
  • За све профиле који су преведени у систем (99) израђени су предлози допуне правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање планова и програма образовања и васпитања у стручним школама,  допуне правилника  о врсти стручне спреме  наставника,  стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама профиле и плана уџбеника;
  • Годишње се обради преко 50 појединачних предмет везаних за измену и допуну Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у подручјима рада на основу приспелих захтева;
 • Прегледано је, и дато стручно мишљење за 120 рукописа уџбеника/приручника,
 • Припремљени Правилници о полагању завршних и матурских испита (стручне матуре ) и објављени Приручници за  65 профила који су у систему, 47 огледних профила и преведена су 43 приручника на језике националних мањина.

Осим обука за израду завршних испита и стручне матуре, Центар за стручно образовање и образовање одраслих је организовао и обуке за за  имплементацију завршних и матурских  испита по новом моделу, у које су укључене све школе у којима су организовани ови испити. Овим обукама је обухваћено преко  650 наставника из преко 200 школа, велики број  социјалних партнера (послодаваца) који имају улогу екстерних оцењивача на завршном испиту и матурском практичном раду.

У 2020. години, због промене начина извођења наставе (прелазак на онлајн наставу), Центар за стручно образовање и образовање одраслих је:

  • припремио видео презентацију се упутствима за имплементацију матурских испита и поставио на свој сајт ;
  • у циљу боље припреме ученика за припрему стручно теоријског теста за полагање матурског испита, израдио по један пример теста за сваки профил у електронском облику и учино га доступним за све ученике;
  • у сарадњи са школама организовао онлајн обуке за полагање стручно теоријских тестова за матурске испите и поставио на свој сајт;
  • контролисао снимљени материјал за часове из стручних предмета и правио план објављивања на телевизији
 • Припремљен програм обуке и испита за инструкторе за извођење учења кроз рад код послодаваца у дуалном образовању. Саветници Центра учествовали као чланови испитних комисија за добијање инструкторских лиценци (70 испита).
 • Донети стандарди за за остваривање програма стручних оспособљавања и обука и на основу њих прегледано преко 500 програма  обука за образовање одраслих лица, лица са инвалидитетом и  за признавање статуса JПOA.
 • Ступањем на снагу Закона о НОКС и формирањем Агенције за квалификације, Центар за стручно образовање и образовање одраслих је израдио 27 иницијатива и елабората за израду стандарда квалификација
 • ИПА ПРОЈЕКАТ: Учење кроз рад – Изградња капацитета партнерских институција у дунавском региону у циљу ефикасније модернизације система стручног образовања
  • У сарадњи са ПКС организоване и одржане две радионице планирања даљег развоја учења кроз рад у средњем стручном образовању у Србији
  • Чланови пројектног тима ЗУОВ-а и ПКС учествовали у припреми визије система учења кроз рад.
  • Одржано седам обука релевантних партнера (наставници и представници компанија) за реализацију завршних испита у профилима заснованим на учењу кроз рад..
  • Припремљен је, у сарадњи са ПКС и свим другим партнерима на пројекту, ”А guidebook for more efficient Work-based Learning”
 • ИПА ПРОЈЕКАТ: Дуално стручно образовање у Србији
  • развијено 9 образовних профила и спроведена је обука за имплементацију програма за наведене квалификације у школама у којима се реализују.
  • креиране и реализоване обуке „Имплементација нових стандарда квалификација и програма образовних профила заснованих на учењу кроз рад“ и похађало их је 280 полазника. У оквиру овог пројекта, а у сарадњи са партнерима на пројекту, током читаве године организовани су бројни сусрети и састанци чији је циљ био да допринесу реализацији активности предвиђених овим пројектом.
 • ИПА ПРОЈЕКАТ: Државна матура – Унапређивање образовања кроз увођење завршних испита на крају средњег образовања

Центар за стручно образовање је учествовао у следећим активностима:

  • Израда базе школа и профила за које се израђују завршни и матурски испити (стручна матура),
  • Израда критеријума за формирање радних група (број чланова, структура радних група) која је коришћена у јавном позиву који је расписао Пројекат,
  • Израда критеријума за избор чланова радних група и учествовање у избору чланова радних група на основу расписаног јавног позива,
  • Учествовање у изради предлога поделе послова и активности и конкретизацији по члановима радне групе;
  • Израда критеријума за одабир школа за пилотирање и израђен предлог школа и профила за пилотирање,
  • Промоција државне матура у Заједницама школа,
  • Учествовање у изради Правилника о спровођењу завршног и матурског испита и стручих упутстава за спровођење ЗИ/МИ
  • Израда програма обука (према постојећој методологији развијеној у ЦСООО) за спецификацију испита и провођење прве обуке (у јулу месецу 2019.год)-држање радионица са радним групама по подручјима рада (сам Пројекат је оценио високом оценом ове обуке);
  • Учествовање у изради појединачних ЗИ/МИ по профилима (практичних задатака) и прегледање материјала које су радне групе израдиле после радионица и давање стручног мишљења и упутстава за корекцију и даљи рад,
  • Одржавање консултативних састанака са координаторима радних група;
  • Спровођење друге обуке за израду задатак (у августу 2019.год.) -држање радионица са радним групама по подручјима рада;
  • Израда предлога приручника за МИ/ЗИ и израда приручника за ЗИ по профилима
  • Израда програма обука за имплементацију ЗИ (према постојећој методологији развијеној у ЦСООО) и извођење исте у оквиру првог пилота (септембар-октобар 2020)
  • Учествовање у изради спецификације испита (тестова за стручну матурау) за први пилот и учествовање у оцењивању истих;
  • Преглед и евентуалне корекције задатака за ЗИ и коначна израда приручника
  • Учествовање чланова Центра на свим састанцима и консултацијама са Пројектом;
  • Свакодневне консултације са члановима Пројекта у циљу решавања појединих питања
 • РЕГОС ПРОЈЕКАТ: „Ка регионално заснованим занимањима”

Израђен предлог за стандарде занимања из области Туризма и угоститељства и Грађевине, за следећа занимања: хотелијерско-ресторатерски техничар, монтер суве градње, молер, подополагач и керамичар.


АКТИВНОСТИ ЦЕНТРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ 2018-2020

У периоду обухваћеном прегледом, Центар за професионални развој запослених у образовању је захваљујући сврсисходним програмима стручног усавршавања, јасно дефинисаним протоколима и процедурама акредитације програма и стручних скупова и развојем Националног образовног портала, као јединственим местом професионалног развоја запослених у образовању успешно одговорио на изазове савременог професионалног развоја кроз следеће активности:

 • Акредитација 1150 програма стручног усавршавања садржаних у Каталогу 2018-2021
 • Акредитација 399 стручних скупова
 • Обуке 112.000 наставника, васпитача, стручних сарадника и директора установа образовања и васпитања кроз 46 програма, од којих су 7 од националног значаја (Дигитална учионица, Обука наставника за реализацију наставе оријентисане према исходима, Обука наставника информатике за програмски језик Пајтон, Развој дигиталних компетенција, Обука директора установа образовања и васпитања, Обука наставника у специјализованим ИТ одељењима гимназије, Дигитални свет)
 • Донет нови Оквир дигиталних компетенција наставника – наставник за савремено доба
 • Изграђени стандарди:
  • Стандарди компетенција за професију васпитача и њиховог професионалног развоја
  • Стандарди компетенција за професију стручног сарадника у предшколској установи и његовог развоја
  • Стандарди компетенција васпитача у школи са домом и дому ученика
 • израда сценарија и реализација обуке за директоре – у сарадњи са МПНТР
 • израда сценарија и реализација обуке за менторе у аутомобилској индустрији – Привредна комора и Ада пројекат
 • реализација обуке са будућим инструкторима који ће радити у оквирима Закона о дуалном образовању – Центру за стручно образовање и образовање одраслих
 • рад у Комисији за преглед радова за избор Најбољег едукатора Србије, Удружење Живојин Мишић
 • рад уСектору за правне и кадровске послове ЗУОВ-а на текућим административним пословима
 • рад у комисији за полагање испита за лиценцу директора установе образовања и васпитања – у сарадњи са МПНТР
 • учешће на радионици – мапирање UN SDG индикатора за Републику Србију у организацији Републичког завода за статистику
 • рад у Савету Европе, ЕПАН мрежа саветника за образовне политике, радна група за наставу и учење
 • израда Стандарда компетенција за васпитаче у у школи са домом и дому ученика – у сарадњи са МПНТР и Центром за развој програма и уџбеника
 • учествовање у реализацији Erazmus + пројекта Keep Educating Yourself КEY  носилац посла је Висока струковна школа за образовање васпитача у Новом Саду
 • рад у комисији за полагање испита за лиценцу наставника, васпитача и стручних сарадника установа образовања и васпитања – у сарадњи са МПНТР
 • учешће у раду Одбора за управљање пројектом Подршка реформи система предшколског васпитања и образовања у Србији – СУПЕР – у сарадњи са МПНТР
 • учешће у раду радне групе за израду Правилника о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности основне школе – у сарадњи са Сектором за специфична питања
 • учешће у раду радне групе за израду Правилника о увођењу у посао наставника, васпитача и стручних сарадника – у сарадњи са МПНТР
 • учешће у раду радне групе за измену Правилника о испиту и стручном усавршавању просветних саветника – у сарадњи са МПНТР
 • учешће у раду радне групе за израду Правилника о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности гимназије – у сарадњи са Сектором за опште послове
 • учешће у раду радне групе за разматрање предлога Каталога за опремање предшколских установа – у сарадњи са МПНТР
 • учешће у раду радне групе за преглед радних листова за предшколско васпитање и образовање – у сарадњи са Центром за развој програма и уџбеника
 • израда (ауторство) приручника за обуку васпитача и реализација обуке „Савремени концепт саобраћајног образовања и васпитања у предшколским установама“ – програм обуке од јавног интереса, у сарадњи са Саобраћајним факултетом у Београду
 • реализација обуке за примену Основа програма – Године узлета: „Концепција Основа програма – Године узлета“, „Развијање реалног програма“, „Документовање“ – програм обуке од јавног интереса, у сарадњи са МПНТР и УНИЦЕФ-ом
 • реализација обуке „Водитељске вештине“ за водитеље обуке „Програми наставе и учења оријентисани на исходе“ – у сарадњи са УНИЦЕФ-ом
 • реализација обуке за просветне саветнике „Концепција Основа програма ПВО Године узлета“ – у сарадњи са МПНТР
 • менторство у предшколским установама у оквиру пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“ – у сарадњи са МПНТР и УНИЦЕФ-ом
 • излагање „Улога стручних сарадника у пружању додатне подршке“ на стручном скупу у Новом Саду – у сарадњи са Центром за стручно усавршавање Кикинда и Центром за стручно усавршавање Шабац
 • учешће у раду радне групе за израду концепта Стратегије развоја образовања и васпитања у РС до 2030, Заштита од насиља, и заштита репродуктивног здравља – у сарадњи са МПНТР
 • учешће у раду радне групе у пројекту Оснаживање наставника и стручних сарадника за рад са даровитим ученицима – у сарадњи са Сектором за специфична питања предшколског, основног и средњег образовања, МПНТР и Владом РС
 • преглед, коментари и допуна литературе за пројекат ПАТ „Припрема свих наставника на укључивање свих ученика“ – у сарадњи са МПНТР
 • обуке са будућим инструкторима који ће радити у оквирима Закона о дуалном образовању – Центру за стручно образовање и образовање одраслих

Издвојено у 2020. години:

Успостављена је континуирана подршка дигиталних ментора, и закључно са јануаром, наставници из 563 школе су добили адекватну помоћ при одабиру и савладавању алата за учење на даљину.

Што се тиче самог портала, и свих обука које су на њему извршене од његовог успостављања, а сваки програм обуке је имао без обзира на тему и сегмент развијања дигиталних компетенција, укупан број обучених наставника је 56.230, само у периоду април-децембар.

Треба нагласити и да је Центар за професионални развој спровео до сада квантитативно и квалитативно најобухватнију анкету наставника у Србији (27.707 наставника), у погледу искустава са учењем на даљину, и избором алата за такав вид одржавања наставе.

У погледу реакције на ситуацију изазвану пандемијом,  Центар за професионални развој је реаговао још 16. марта, и до данас сајт Завода на страници са упутствима за коришћење дигиталних алата за учење на даљину има 1.659.895 прегледа, са 444.504 јединствених посетилаца (што је индикативан податак, да су страницу посећивали не само наставници, већ и родитељи и ученици).

aleksa
Author: aleksa