Loading...
×

Просветне вести

Јавни позив за допуну Листе спољних сарадника Завода за унапређивање образовања и васпитања – Центра за развој програма и уџбеника

Јавни позив за допуну Листе спољних сарадника Завода за унапређивање образовања и васпитања – Центра за развој програма и уџбеника

Рок за пријаву: 15. јул 2019.

Завод за унапређивање образовања и васпитања, дана 10. јуна 2019. године, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за допуну Листе спољних сарадника Завода за унапређивање образовања и васпитања – Центра за развој програма и уџбеника

Завод за унапређивање образовања и васпитања (у даљем тексту: Завод) упућује позив свим заинтересованим лицима, са одговарајућим образовањем и радним искуством у струци, да се пријаве на Јавни позив за образовање Листе спољних сарадника Завода – Центра за развој програма и уџбеника  (у даљем тексту: Центар).

Са утврђене Листе спољних сарадника Центра, биће бирани чланови комисија и радних група који ће обављати послове који су предмет Јавног позива.

Сви кандидати морају имати одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена из научне области за одговарајући предмет у општем средњем образовању и васпитању, као и најмање пет година радног искуства у струци.

Послови за које се објављује Јавни позив су:

  1. Припрема предлога програма наставе и учења обавезних предмета Филозофија и Социологија са правима грађана за опште средње образовање и васпитање;
  2. Припрема предлога програма наставе и учења изборних програма у општем средњем образовању и васпитању: Основи геополитике, Економија и бизнис, Примењене науке 1 (усмерење ка медицинским и природним наукама), Примењене науке 2 (усмерење ка техници и технологији), Религије и цивилизације, Методологија научног истраживања и Савремене технологије.

Кандидат који се пријављује на Јавни позив треба да испуњава следеће услове и да поседује наведене квалификације и компетенције:

  • завршене најмање мастер академске студије или завршене основне студије у трајању од најмање 4 године по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, за одговарајућу област;
  • најмање 5 (пет) година радног искуства као наставник у гимназији или средњој стручној или уметничкој школи, као професор на факултету или
  • као предавач на високој школи струковних студија из области за коју се пријављује,
  • способност рада према унапред дефинисаним временским оквирима,
  • коришћења рачунара (MS Office),
  • изражену склоност ка тимском раду,
  • висок ниво организованости и професионалности у послу.

На Јавни позив могу да се пријаве и пензионисана или незапослена лица која испуњавају услове позива.

Приликом избора чланова радних група, предност ће имати кандидати са искуством у припреми програма који су усмерени ка исходима учења.

Чланови радних група у обавези су да поверене послове извршавају по правилима струке, општеприхваћеним стандардима и у складу са упутствима Центра.

Спољни сарадник – члан радне групе, има право на накнаду за учешће у раду радне групе, у складу са Правилником о утврђивању коефицијената за обрачун и исплату накнаде за рад спољног сарадника Завода.

ПОСТУПАК ПРИЈАВЉИВАЊА:

Кандидати треба да попуне пријаву у електронском облику на адреси
zavod.edu.rs/javni-poziv-dopuna-liste.

Приликом попуњавања пријаве у електронском облику, кандидати треба да приложе:

Крајњи рок за пријављивање је 15. 7. 2019. године.

Недопуштене, непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Лице овлашћено за додатна обавештења у вези са пријавом је Татјана Мишовић, tatjana.misovic@zuov.gov.rs.

itsadmin
Author: itsadmin

Leave a Reply