Loading...
×

Просветне вести

Јавни позив за чланове радних група за израду испитних материјала за образовне профиле у стручном образовању

Јавни позив за чланове радних група за израду испитних материјала за образовне профиле у стручном образовању

Рок за пријаву: 29. новембар 2019

ЈАВНИ ПОЗИВ за чланове радних група за израду испитних материјала за образовне профиле у стручном образовању у оквиру припрема за спровођење завршних испита 2020/2021. године и државне матуре 2021/2022.године уз подршку Пројекта „Унапређење квалитета образовања кроз увођење испита на крају средњег образовања“

( Изрази који имају родно значење неутрални су и подједнако се односе на женски и мушки род. )

Пројекат „Унапређење квалитета образовања кроз увођење испита на крају средњег образовања“ (у даљем тексту: Пројекат државне матуре) на основу Члана 78. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – други закони и 10/2019. од 15.02.2019.), Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС“, бр. 55/2013 и од 10.11.2017. године), Закона о дуалном образовању („Службени гласник РС“, бр. 101/2017) и Правилника о програму стручне матуре и завршног испита („Службени гласник РС“ – „Просветни гласник“, бр. 1/2018) упућује позив свим заинтересованим лицима, са одговарајућим образовањем и радним искуством у струци, да се пријаве на Јавни позив за чланове радних група за израду испитних материјала за образовне профиле у стручном образовању у оквиру припрема за спровођење завршних испита 2020/2021. године и државне матуре 2021/2022. године уз подршку Пројекта државне матуре.

I

Пројекат објављује Јавни позив кандидатима за чланове радних група који ће обављати следеће послове, а предмет су Јавног позива: 1. Састављање задатака за реализацију завршног испита у трогодишњим образовним профилима. 2. Састављање задатака за реализацију два дела стручног испита (практичног и теоријског) у оквиру стручне матуре у образовним профилима у четворогодишњем стручном образовању.

Задаци се израђују за образовне профиле у следећим подручјима рада:

Шумарство и обрада дрвета

 • Шумар
 • Техничар за ловство и рибарство

Хемија, неметали и графичарство

 • Израђивач хемијских производа
 • Техничар за дигиталну графику и интернет обликовање
 • Техничар за прераду нафте и гаса

Текстилство и кожарство

 • Механичар текстилних машина – предење
 • Текстилни радник – прелац
 • Текстилни радник – ткач
 • Конфекционар коже и крзна

Саобраћај

 • Техничар ваздушног саобраћаја
 • Техничар ваздушног саобраћаја за безбедност
 • Техничар ваздушног саобраћаја за спасавање

Приликом попуњавања Пријаве одаберите образовни профил са листе понуђених образовних профила у оквиру подручја рада и нивоа квалификације за које се пријављујете. Могуће је и пожељно је да извршите пријаву за више различитих образовних профила у оквиру подручја рада које сте одабрали.

Пријава се попуњава електронски на адреси http://tiny.cc/nxwofz

II

Изабрани кандидати који су постали чланови радних група су у обавези да поверене послове извршавају по правилима струке, у складу са прописаном процедуром за израду испитних материјала, поштујући етички кодекс и прописане безбедносне мере. Чланови радних група имају право на накнаду у складу са правилима Пројекта државне матуре и Европске уније.

III

У оквиру припрема за спровођење завршних испита 2020/2021. године и државне матуре 2021/2022. године уз подршку Пројекта државне матуре, у делу завршних испита и стручне матуре, радне групе ће обављати послове у складу са инструкцијама наручиоца за горе наведена подручја рада, односно образовне профиле за крај средњег стручног образовања. Чланови радних група су у обавези да учествују у обуци за писање задатака и имплементацији завршних и/или стручних матурских испита коју организује Пројекат државне матуре.

Послови које чланови радних група треба да изврше су:

 1. за завршни испит 
 • израда испитног каталога за одговарајуће трогодишње образовне профиле у средњем стручном образовању за које не постоје израђени стандарди постигнућа (подручја испитивања, образовни исходи, структура испита, технички опис испита, трајање испита, опис бодовања, примери задатака),
 • израда спецификације испита за одговарајуће трогодишње образовне профиле у средњем стручном образовању,
 • израда потребног броја ауторских задатака на одговарајућем обрасцу и према утврђеној спецификацији испита,
 • израда испита и осталог испитног материјала за завршни испит за трогодишње образовне профиле у средњем стручном образовању,
 • израда упутстава и инструмената за оцењивање за припремљене испите,
 • израда приручника о полагању завршног испита за одговарајуће образовне профиле и припрема спровођења оцењивања,
 • учешће у прилагођавању задатака потребама ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом,
 • праћење спровођења испита,
 • учешће у припреми обука за прегледање испита и оцењивање,
 • анализа резултата спроведених испита и
 • израда збирке задатака за припрему државне матуре.

Чланови радних група су у обавези да договорен број ауторских задатака доставе у задатом року. Прихваћени задаци постају власништво Пројекта државне матуре, који ће их користити у сврхе спровођења државне матуре, чиме аутори задатака губе право да их користе у друге сврхе,

 1. за стручну матуру 
 • израда испитног каталога за одговарајуће четворогодишње образовне профиле у средњем стручном образовању за које не постоје израђени стандарди постигнућа (подручја испитивања, образовни исходи, структура испита, технички опис испита, трајање испита, опис бодовања, примери задатака),
 • израда спецификације дела испита за одговарајуће подручје рада у складу са изабраним стандардима или израђеним каталозима,
 • израда спецификације дела испита за одговарајуће образовне профиле у одређеном подручју рада у складу са изабраним стандардима или израђеним каталозима,
 • израда потребног броја ауторских задатака за теоријски и за практични део испита на одговарајућем обрасцу и према утврђеној спецификацији испита,
 • израда најмање три испита и осталог испитног материјала за теоријски и за практични део испита за одговарајуће четворогодишње образовне профиле у средњем стручном образовању,
 • израда упутстава и инструмената за оцењивање припремљених испита за теоријски део и за практични део стручног испита стручне матуре,
 • учешће у припреми обука за прегледање испита и оцењивања,
 • израда приручника о полагању стручног испита за одговарајуће образовне профиле;
 • учешће у прилагођавању задатака потребама ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом,
 • праћење спровођења испита,
 • анализа резултата спроведених испита и
 • израда збирке задатака за припрему државне матуре.

Чланови радних група раде тимски и самостално, у организацији Пројекта државне матуре, уз сагласност и инструкције координатора са Пројекта државне матуре.

Неки од чланова радних група биће задужени и за:

 • организационе послове (заказивање састанака чланова тима за писање задатака и састављање испита, давање инструкција и задужења, координисање процеса израде задатака и испита, одређивање рокова за продукцију задатака и испита у договору са координатором са Пројекта државне матуре, осигуравање несметане и континуиране комуникацијe у оквиру тима, остваривање сталне комуникације и сарадње са Пројектом државне матуре),
 • стручне контролне послове (осигуравање да израђени задаци буду у складу са спецификацијом испита, са правилима струке и етичким захтевима у стручном подручју у коме се израђује испитни материјал),
 • административне послове (припремање задатака у задатом формату и организовање њиховог уношења у базу задатака, вођење бележака за време састанака радне групе, израђивање извештаја након сваког састанка и обављање других потребних административних послова).

Чланови радних група су дужни да договорен број ауторских задатака доставе у задатом року. Прихваћени задаци постају власништво Пројекта државне матуре који ће их користити у сврхе спровођења државне матуре, чиме аутори задатака губе право да их користе у друге сврхе.

IV

Кандидат који се пријављује на Јавни позив треба да испуњава следеће услове и да поседује наведене квалификације и компетенције: 1. за завршни испит 

 • најмање три године радног искуства на пословима наставника практичне наставе и/или стручних предмета у одговарајућем профилу, или најмање пет година за лица у радном односу код релевантног послодавца, или за лице које самостално обавља делатност и има радно искуство у одговарајућем занимању или групи занимања за које се ученици образују кроз одговарајући образовни профил,
 • оспособљеност за израду задатака и оцењивања (за завршне и стручне матурске испите или такмичења у подручју рада ком припада образовни профил), и/или оспособљеност за вредновање постигнућа и/или праћење и оцењивање ученика током практичне наставе, односно учења кроз рад,
 • способност рада према унапред дефинисаним временским оквирима и задатим роковима,
 • коришћења рачунара на напредном нивоу (MS Office),
 • изражену склоност ка тимском раду,
 • висок ниво организованости и професионалности у послу.
 1. за стручну матуру 
 • најмање пет година радног искуства на пословима наставника стручних предмета у одговарајућем профилу, или наставника на одговарајућем студијском програму, или лица у радном односу код релевантног послодавца, или лица које самостално обавља делатност и има радно искуство на пословима за које се ученици образују кроз одговарајући образовни профил,
 • оспособљеност за израду задатака и оцењивања (за завршне и стручне матурске испите или такмичења у подручју рада ком припада образовни профил) и/или оспособљеност за вредновање постигнућа, и/или праћење и оцењивање ученика током практичне наставе, односно учења кроз рад,
 • способност рада према унапред дефинисаним временским оквирима,
 • коришћења рачунара на напредном нивоу (MS Office),
 • изражену склоност ка тимском раду,
 • висок ниво организованости и професионалности у послу.

На Јавни позив могу да се пријаве и пензионисана или незапослена лица која испуњавају услове позива. Наведени послови се међусобно не искључују, тако да један кандидат може да се пријави за више послова за које испуњава услове.

V

Кандидати треба да доставе електронским путем:

 • попуњен образац за пријаву,
 • изјаву да немају сроднике у првом колену сродства који полажу завршни испит 2020/2021. године и/или државну матуру 2021/2022. године (Прилог 1),
 • сагласност од одговорног лица из установе у којој је кандидат запослен за учествовање кандидата у пословима наведеним у тачкама III.1 или III.2 (Прилог 2),
 • радну биографију (CV) у прописаном формату (Прилог 3),
 • мотивационо писмо,
 • пример ауторског задатка (највише једна А4 страна) (Прилог 4),
 • скенирану диплому о завршеном последњем нивоу образовања,
 • скенирану копију радне књижице/уговора о раду/уверења о радном стажу из којих је видљиво испуњавање услова о потребном радном стажу на наведеним пословима из ставa III.1 и/или III.2,
 • скенирану потврду:
 1. да је лице запослено у средњој стручној школи на пословима наставника практичне наставе/стручних наставних предмета које реализује у одговарајућем подручју рада (из школе),
 2. да је лице запослено на високошколској установи као професор или предавач на одговарајућим предметима у оквиру студијског програма (са факултета или високе школе струковних студија),
 3. да је лице запослено код послодавца на радном месту за које се ученици школују у оквиру образовног профила (послодавац),
 4. да је лице пензионисано или незапослено,
 • највише пет (5) скенираних одабраних потврда/уверења/именовања релевантних за овај Јавни позив уз приложену спецификацију (нпр. решење о именовању чланова радних група за израду задатака и/или потврду о учешћу у радним групама за израду задатака (ЗУОВ, школа, Заједнице средњих стручних школа), именовање за члана испитне комисије у школи за образовне профиле који су засновани на стандарду квалификације и слично).

VI

После извршене селекције, кандидати ће бити позвани да потпишу уговор и доставе потребна оригинална документа. Уколико за неке радне групе не буде било довољно квалификованих кандидата, те радне групе ће бити попуњене на основу директног позива експертима.

VII

Пројекат државне матуре задржава право на аутономију селекције кандидата; одбијени кандидати немају право жалбе.

VIII

Пријава се попуњава електронски на адреси http://tiny.cc/nxwofz

Крајњи рок за пријаву је 29.11.2019. Неблаговремене, непотпуне и неодговарајуће пријаве неће бити разматране. За додатне информације можете се јавити на електронску адресу info.matura2021@gmail.com.

itsadmin
Author: itsadmin

Leave a Reply