Loading...
×

Просветне вести

Верификација приватних вртића

Верификација приватних вртића

Линк ка вести
Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Програме предшколског васпитања и образовања може да остварује приватна предшколска установа, које су прошле процес верификације.

У поступку верификације за почетак рада и обављање делатности предшколског васпитања и образовања утврђује се испуњеност услова за оснивање, почетак рада и обављање делатности установе.

Ови услови се односе на потребу за васпитањем и образовањем деце на одређеном подручју, на програм васпитања и образовања и обезбеђена средства за оснивање и рад.

Послови верификације установа на територији аутономне покрајине поверени су надлежним органима аутономне покрајине.Поступак верификације

Како би заинтересованом лицу била пружена услуга (верификација приватне предшколске установе) неопходно је да достави захтев и релевантну документацију.

Захтев за верификацију приватне предшколске установе садржи: назив, седиште, издвојена одељења – објекте (уколико постоје), врсту установе, шифру делатности предшколског васпитања и образовања, предшколски програм који ће остваривати, језик на коме ће се остваривати васпитно – образовни рад, разлоге и оправданост оснивања и услове које обезбеђује оснивач за почетак рада и обављање делатности.  

Писани захтев са прилозима се доставља Министарству, путем Писарнице: 

Министарство просветен, науке и технолошког развоја

Сектор за средње образовање

Немањина 22-26

11 000 Београд

Напомена: навести контакт податке везане за оснивача приватне установе, телефон, е-mail адресу и др.

                   Уз захтев се, као прилози, достављају:

 • Одлука о оснивању установе, у складу са Законом о јавним службама;
 • Уговор о међусобним правима и обавезама оснивача (уколико их има више);
 • Докази о испуњености услова у погледу простора, опреме, дидактичких средстава, васпитно-образовног кадра – васпитача, стручних сарадника, броја деце, хигијенско-техничких услова у складу са прописима којима се уређује ова област (Елаборат).
 • Доказ да установа у оснивању има васпитаче и стручне сараднике подразумева сагласне изјаве васпитача и стручних сарадника и оснивача установе у оснивању да ће са њима потписати уговор о раду од почетка рада установе;
 • Предшколски програм приватне предшколске установе у оснивању;
 • Доказ о плаћеној републичкој административној такси у складу са Законом о републичким административним таксама;
 • Гаранција пословне банке да су обезбеђена средства у висини потребних средстава за годину дана рада приватне предшколске установе у динарској противвредности износа од 5.000,00 евра обрачунато по средњем курсу Народне банке Србије;
 • Физичко лице, као оснивач приватне предшколске установе, доставља и уверење о неосуђиваности
 • Правно лице, као оснивач приватне предшколске установе доставља и доказ о својству правног лица ПИБ и МБ (решење Агенције за привредне регистре).

Оснивач приватне предшколске установе, осим наведеног, доставља и следеће доказе:

 • Доказ о простору у коме ће се изводити васпитно-образовни рад (доказ о власништву или уговор о закупу простора), а уколико се користи закупљени простор у јавној својини, потребна је сагласност надлежног органа о давању у закуп;
 • Одлука оснивача приватне предшколске установе о именовању привременог органа управљања (управног одбора) и његова овлашћења до именовања редовног органа;
 • Одлука о лицу које ће до именовања директора обављати послове и вршити овлашћења директора приватне предшколске установе;
 • Доказ о обезбеђеним хигијенско-техничким условима (санитарни и противпожарни) у складу са прописима којима се уређује ова област (акт Министарства здравља, санитарне инспекције и акт Министарства унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације).

Захтев за верификацију са прилозима доставља се у два примерка.

 

Поступак верификације почиње тек када је захтев са потребном документацијом и потребним бројем примерака уредан.

Након пријема захтева, у Сектору за предшколско и основно образовање и васпитање утврђује се да ли је захтев уредан и да ли су приложени потребни докази.

Уколико се утврди да је документација непотпуна, подносиоцу захтева се доставља допис којим се обавештава да је за поступање неопходно да изврши допуну.

Уколико је документација потпуна, врши се правно и стручно разматрање приложене документације и након позитивног мишљења на програм васпитно – образовног рада (Предшколски програм) и записника просветног инспектора о испуњености услова прописаних чланом 92. став 1. тач. 1), 2) и 3) Закона о основама система образовања и васпитања, у Сектору се  врши израда решења о верификацији. Министар доноси решење о верификацији.

Установа се уписује у регистар надлежног привредног суда и стиче својство правног лица.

 

Захтев за верификацију подноси се и када се у приватној предшколској установи која има решење о верификацији врши статусна промена, мења седиште или организује рад у издвојеном одељењу.

Уз захтев се доставља следећа документација:

 • Образложена одлука управног одбора о организовању рада предшколске установе у новом седишту или издвојеном одељењу;
 • Сагласност оснивача приватне установе о организовању рада предшколске установе у новом седишту или издвојеном одељењу;
 • Решење о верификацији установе за почетак рада и обављање делатности предшколског васпитања и образовања;
 • Решење надлежног привредног суда о упису установе у судски регистар;
 • Елаборат који садржи доказе о испуњености прописаних услова из члана 92. Закона о основама система образовања и васпитања (простор, опрема, дидактичка средства, васпитачи и стручни сарадници који ће радити у новом седишту или издвојеном одељењу и хигијенско – технички услови).

Решење о верификацији приватне претшколске установе доноси министар у складу са Законом о основама сиситема образовања и васпитања.

Рок у коме се може очекивати да ће услуга бити пружена је шест месеци од подношења уредног захтева.

Решење о верификацији приватне предшколске установе које доноси Министарство коначно је у управном поступку и против истог може се покренути управни спор.

Тужба се подноси Управном суду у року од 30 дана од дана пријема решења.


/*! elementor – v3.5.3 – 28-12-2021 */
.elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img[src$=“.svg“]{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block} School kids using laptop in library

Чланак Верификација приватних вртића се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

aleksa
Author: aleksa